Prašė F. Mogherini spausti Baltarusiją dėl AE
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius an­tra­die­nį par­agi­no Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vę Fe­de­ri­cą Mog­he­ri­ni spaus­ti Bal­ta­ru­si­ją už­ti­krin­ti ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mą.

„Ti­ki­mės, kad vi­si ES par­ei­gū­nai, kal­bė­da­mi su Bal­ta­ru­si­jos par­ei­gū­nais, bū­ti­nai mi­nės ir šį klau­si­mą“, – po dvi­ša­lio su­si­ti­ki­mo Briu­se­ly­je in­ter­viu te­le­fo­nu BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

„Bran­duo­li­nė sau­ga tu­ri bū­ti ne tik ES ša­lių na­rių at­ski­rai, bet ir vi­sos ES pri­ori­te­tas. Svar­bu siųs­ti vie­nin­gą ži­nią, nes tai bend­ra prob­le­ma“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Jis sa­kė iš F.Mo­ge­ri­ni su­lau­kęs su­pra­ti­mo ir pa­lai­ky­mo.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gu­mo stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

L.Lin­ke­vi­čius sa­kė su F.Mog­he­ri­ni taip pat ap­ta­ręs ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mą ir ES sau­gu­mo bei gy­ny­bos po­li­ti­kos stip­ri­ni­mą. Šiuo klau­si­mu L.Lin­ke­vi­čius tei­gė pa­brė­žęs, kad ES ne­tu­ri dub­liuo­ti NA­TO.