Pranešti apie kyšį įpareigos ir valdininkus
Vals­ty­bės tar­nau­to­jus ir jiems pri­ly­gin­tus as­me­nis apie vi­sus ban­dy­mus juos pa­pirk­ti siū­lo­ma įpa­rei­go­ti pra­neš­ti jei ne Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT), tai bent jau sa­vo tie­sio­gi­niam va­do­vui.

To­kius pa­siū­ly­mus pa­tei­kė Sei­mo na­riai Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Po­vi­las Urb­šys, įre­gis­tra­vę Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, vi­suo­me­nės ne­pa­kan­tu­mą ko­rup­ci­jos ap­raiš­koms Lie­tu­vo­je įma­no­ma pa­di­din­ti ne­bent vie­šu­mu.

Ne­ga­lės tylėti

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, kas ket­vir­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas, ap­si­lan­kęs gy­dy­mo įstai­go­je, duo­da ky­šį. Ar daž­nai ky­šiai duo­da­mi val­džios įstai­go­se, kol kas duo­me­nų nė­ra, ir in­for­ma­ci­ja apie tai vie­šu­mo­je at­si­ran­da itin re­tai. Daž­niau­siai vie­šai skel­bia­ma tik apie ban­dy­mus pa­pirk­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. Mat jie pa­gal įsta­ty­mą įpa­rei­go­ti apie tai pra­neš­ti. Ta­čiau val­di­nin­kai el­gia­si tik taip, kaip lie­pia jų są­ži­nė.

Pa­sak V. Gai­liaus, pra­neš­ti tei­sė­sau­gos įstai­goms apie nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra kiek­vie­no pi­lie­čio par­ei­ga, ta­čiau dėl įvai­rių prie­žas­čių ta par­ei­ga vyk­do­ma to­li gra­žu ne vi­sa­da. To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys, ku­riems ke­lia­mi di­des­ni veik­los skaid­ru­mo rei­ka­la­vi­mai, pri­va­lė­tų tai pa­da­ry­ti per 48 va­lan­das. „To­kio įpa­rei­go­ji­mo, kad as­muo, pa­ty­ręs ne­tei­sė­tą po­vei­kį, pri­va­lė­tų apie tai pra­neš­ti, nė­ra nei sa­vi­val­do­je, nei me­di­ci­no­je. Ta­čiau ko­rup­ci­jos at­ve­jų, ko ge­ro, yra ga­na ne­ma­žai“, – tei­gė V. Gai­lius.

Par­la­men­ta­ras sa­kė, kad par­ei­ga pra­neš­ti tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms apie ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas vals­ty­bės tar­nau­to­jams yra nu­sta­ty­ta kai ku­rio­se už­sie­nio ša­ly­se, pa­vyz­džiui, Ka­na­do­je, Hon­kon­ge, Sin­ga­pū­re.

Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­so­se nu­ma­to­mas ir rei­ka­la­vi­mas vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, įstai­goms bei įmo­nėms vie­šin­ti nu­sta­ty­tus Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, už tai dar­buo­to­jams skir­tas tar­ny­bi­nes nuo­bau­das, nes ne­sant to­kio rei­ka­la­vi­mo to­li gra­žu ne vi­sos ins­ti­tu­ci­jos tai da­ro.

Pa­sek­ti pa­vyz­džiu ne­bus lengva

Tai, kad Lie­tu­vo­je rei­kia keis­ti mo­ra­liai pa­se­nu­sį Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą, Sei­mas pri­pa­ži­no dar 2013 me­tais. Ta­čiau jo pa­tai­sos pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me stri­go – vis bū­da­vo siū­lo­ma jas to­bu­lin­ti. Da­bar par­eng­tas ir nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mui tei­kia­mas tre­čias šių pa­tai­sų va­rian­tas.

„Da­liai anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių ne­pa­ti­ko siū­lo­ma nuo­sta­ta, kad pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta prie­vo­lė vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čiam as­me­niui pra­neš­ti apie ban­dy­mą jį pa­pirk­ti. Ko­le­gos vis įžvelg­da­vo ga­li­mą skun­di­mų įtei­si­ni­mą“, – sa­kė P. Urb­šys. Jis vy­lė­si, kad da­bar­ti­nės su­dė­ties Sei­mas bus ryž­tin­ges­nis.

Par­la­men­ta­ras pri­mi­nė, kad prieš ke­le­tą me­tų dar bu­vo tar­si nor­ma­lu siū­ly­ti ky­šius po­li­ci­jos par­ei­gū­nams, ir šie juos im­da­vo. Da­bar si­tua­ci­ja jau kar­di­na­liai pa­si­kei­tė. Ta­čiau P. Urb­šys pri­pa­ži­no, kad tai pa­siek­ti ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­bus pa­pras­ta. Mat po­vei­kį spen­di­mus pri­iman­tiems val­di­nin­kams, ypač sa­vi­val­do­je, ga­li da­ry­ti ne vien in­te­re­san­tai, bet ir po­li­ti­kai, ir aukš­tes­ni val­di­nin­kai, ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jai.

Be­je, Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­so­se ne­nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ku­riuos bu­vo ban­do­ma pa­pirk­ti, bet šie apie tai ne­pra­ne­šė. „Ta­čiau į tai tu­rė­tų bū­ti at­siž­vel­gia­ma bent jau spren­džiant dėl jo pa­ti­ki­mu­mo, to­les­nės kar­je­ros“, – pa­brė­žė P. Urb­šys.

Lau­kia pataisų

STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad STT pa­lai­ko par­la­men­ta­rų siū­lo­mus pa­kei­ti­mus, nes bū­tent STT kar­tu su anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riais par­en­gė pir­mi­nį Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sų va­rian­tą. „Pa­rei­gą pra­neš­ti apie ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas tu­ri jaus­ti ne tik par­ei­gū­nai, bet ir tar­nau­to­jai ar jiems pri­ly­gin­ti as­me­nys, tar­nau­jan­tys mū­sų vals­ty­bei. Tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų įpa­rei­go­ji­mą pra­neš­ti apie to­kius at­ve­jus taip pat trak­tuo­ja kaip ge­rą­ją pra­kti­ką, da­ly­je ša­lių šios pra­kti­kos jau lai­ko­ma­si, ir tai duo­da ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­je“, – ak­cen­ta­vo R. Sau­ly­tė.

Pa­sak jos, jei siū­lo­mos Ko­rup­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos, Lie­tu­vai sie­kiant na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je tai bus trak­tuo­ja­ma kaip po­zi­ty­vus žings­nis, ro­dan­tis ša­lies pa­stan­gas efek­ty­vin­ti ko­vos su ko­rup­ci­ja pre­ven­ci­jos prie­mo­nes.

Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų koor­di­na­to­rius Pa­ulius Mu­raus­kas pa­sa­ko­jo, kad prie­vo­lę vals­ty­bės tar­nau­to­jams pra­neš­ti apie ban­dy­mus juos pa­pirk­ti ar ki­taip da­ry­ti įta­ką yra nu­ma­čiu­sios ke­lios ša­lys. Ta­čiau, anot jo, nė vie­no­je iš jų tai ne­ta­po es­mi­nių po­ky­čių sti­mu­lu. „Pats įsta­ty­mo pri­ėmi­mas dar prob­le­mos ne­išsp­ren­džia. Rei­kia, kad jis bū­tų tin­ka­mai įgy­ven­di­na­mas. Lie­tu­vo­je tai pa­da­ry­ti su­dė­tin­ga. So­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos ro­do, kad bi­jo­ma pa­sek­mių, ku­rios ga­li at­si­suk­ti prieš tą as­me­nį, ku­ris pra­ne­ša apie ko­rup­ci­jos at­ve­jį“, – tei­gė P. Mu­raus­kas.

Jo nuo­mo­ne, pir­miau­sia rei­kė­tų gal­vo­ti apie pra­ne­šė­jų ska­ti­ni­mą. „Prieš ke­le­tą me­tų ins­ti­tu­ci­jos bu­vo įpa­rei­go­tos par­eng­ti ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos tvar­ką, kad bū­tų nu­ma­ty­ta pra­ne­šė­jų ska­ti­ni­mas. Mū­sų ži­nio­mis, to­kią vi­di­nę tvar­ką yra pa­sit­vir­ti­nu­si tik STT ir po­li­ci­ja“, – tei­gė „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus pro­jek­tų koor­di­na­to­rius.