Pranešama apie dar vieną incidentą, susijusį su Astravo AE
Bal­ta­ru­si­ja pra­ne­šė apie in­ci­den­tą su dar vie­nu į sta­to­mą As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę (AE) ga­be­na­mu reak­to­riaus kor­pu­su, ku­ris, kaip tei­gia­ma, ža­los ne­pa­ty­rė.

„Gruo­džio 26-ąją at­lie­kant ma­nev­rus Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lių „Slav­noe“ sto­ty­je, į sta­to­mą at­omi­nę elek­tri­nę ga­be­na­mo reak­to­riaus kor­pu­so ap­sau­gi­nis me­ta­li­nis ap­val­ka­las su­si­lie­tė su kon­tak­ti­nio tink­lo at­ra­ma“, – tei­gia­ma As­tra­vo AE sta­ty­bos už­sa­ko­vės „Bel­ta­rus­ka­ja at­om­na­ja elek­tros­tan­ci­ja“ pra­ne­ši­me.

Ja­me pa­žy­mi­ma, jog po šio in­ci­den­to pa­žei­di­mų reak­to­riaus kor­pu­se ne­nus­ta­ty­ta, trau­ki­nių eis­mas sto­ty­je ne­su­tri­ko, ta­čiau šį kro­vi­nį at­ga­be­nus į As­tra­vo sta­ty­bos aikš­te­lę bus at­lik­ta jo iš­sa­mi tech­ni­nė eks­per­ti­zė.

As­tra­vo AE pir­mo­jo reak­to­riaus kor­pu­sas lie­pą bu­vo pa­žeis­tas sta­ty­bų me­tu – jis kri­to ant že­mės iš ke­lių me­trų aukš­čio. Tuo­met skelb­ta, kad reak­to­riaus kor­pu­sas ne­bu­vo pa­žeis­tas, ta­čiau jė­gai­nę sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ su­ti­ko jį pa­keis­ti, bent pus­me­čiui ati­dė­jus reak­to­riaus mon­ta­vi­mo pra­džią.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.