Prancūzijai Afrikoje reikia Lietuvos karių
Pra­ncū­zi­ja pra­šo Lie­tu­vos at­siųs­ti ka­rių į Af­ri­ką ir taip pa­leng­vin­ti naš­tą su dži­ha­dis­tais ko­vo­jan­čioms Pra­ncū­zi­jos pa­jė­goms, kad jos ga­lė­tų su­telk­ti dė­me­sį smū­giams „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tei, ku­ri pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę už pra­ei­to mė­ne­sio iš­puo­lius Par­yžiu­je.

In­ter­viu BNS Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Phi­lip­pe'as Jean­taud sa­kė, kad Par­yžius svei­kin­tų di­des­nį Lie­tu­vos įsi­trau­ki­mą į tarp­tau­ti­nes ar­ba na­cio­na­li­nes ope­ra­ci­jas Ma­ly­je ar Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

„Tai ver­tin­tu­me la­bai pa­lan­kiai, nes tai leis­tų mums Pra­ncū­zi­jos ka­rius ati­trauk­ti iš Af­ri­kos link Si­ri­jos“, – sa­kė am­ba­sa­do­rius.

Iš­puo­lius Par­yžiu­je įver­ti­nu­si kaip „gink­luo­tą ag­re­si­ją“, Pra­ncū­zi­ja pra­ei­tą mė­ne­sį krei­pė­si pa­gal­bos į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bes na­res pa­gal ES su­tar­ty­je įtvir­tin­tą sa­vi­tar­pio so­li­da­ru­mo nuo­sta­tą.

Pa­sak Ph.Jean­taud, pra­šy­da­ma par­amos, Pra­ncū­zi­ja iš­sky­rė du pri­ori­te­tus: par­amą tie­sio­giai ko­vo­jant su „Is­la­mo vals­ty­be“ ir pa­gal­bą pa­keis­ti Pra­ncū­zi­jos ka­rius Af­ri­ko­je.

Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą Lie­tu­vos in­dė­lį, am­ba­sa­do­rius pa­mi­nė­jo po­ten­cia­lų įsi­trau­ki­mą į ES ir Jung­ti­nių Tau­tų va­do­vau­ja­mas ope­ra­ci­jas Ma­ly­je, Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­ją Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ir Ča­de (MI­NUC­RAT), Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mą ope­ra­ci­ją Af­ri­kos Sa­che­lio re­gio­ne.

„Dis­ku­tuo­ja­me su Lie­tu­vos pu­se, dis­ku­si­jos vyks­ta po­zi­ty­viai (...). Šia­me eta­pe dis­ku­tuo­ja­me apie tech­ni­nius da­ly­kus. Be abe­jo, ka­riš­kiai klau­sia tech­ni­nių de­ta­lių, pra­šo pa­aiš­kin­ti, kur pa­jė­gos veik­tų, ko­kio­mis są­ly­go­mis, ko­kia bū­tų par­ama iš oro“, – sa­kė Ph.Jean­taud.

Tai ne­bū­tų pir­ma­sis Lie­tu­vos ka­rių siun­ti­mas į Af­ri­ką. Per­nai Lie­tu­va mė­ne­siui bu­vo iš­siun­tu­si trans­por­ti­nį lėk­tu­vą „Spar­tan“ su de­šim­čia ka­rių į Pra­ncū­zi­jos mi­si­ją Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Šiuo me­tu Eu­ro­pos Są­jun­gos mo­ky­mo mi­si­jo­je Ma­ly­je tar­nau­ja trys Lie­tu­vos ka­riai – lo­gis­tas ka­ri­nin­kas Ba­ma­ko oro uos­te ir du ka­ri­niai ins­truk­to­riai Kou­li­ko­ro mo­ky­mo cen­tre. Lie­tu­va svars­to ga­li­my­bę Jung­ti­nių Tau­tų ope­ra­ci­jai Ma­ly­je skir­ti iki 20 šta­bo ka­ri­nin­kų ir spe­cia­lis­tų. Pa­gal Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Sei­mui pa­teik­tą siū­ly­mą, „ko­vi­nių vie­ne­tų siun­ti­mas šiuo me­tu ne­bū­tų svars­to­mas“.

Ne­ra­mu­mai Ma­ly­je tę­sia­si nuo 2012 me­tų, kai di­de­lį ša­lies šiau­ri­nį re­gio­ną užg­ro­bė dži­ha­dis­tų gru­puo­tės, su­si­ju­sios su „al Qae­da“. Per 2013 me­tais pra­dė­tą Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mą in­ter­ven­ci­ją dau­ge­lis is­la­mis­tų bu­vo iš­stum­ti, bet di­de­lės te­ri­to­ri­jos te­bė­ra men­kai kon­tro­liuo­ja­mos.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai kol kas vie­šai ne­ko­men­tuo­ja ga­li­my­bės iš­plės­ti siū­lo­mą man­da­tą dėl mi­si­jos Ma­ly­je. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė spau­dai As­ta Gal­di­kai­tė BNS an­tra­die­nį tei­gė, kad Lie­tu­va „y­ra pa­si­ren­gu­si pa­gal ga­li­my­bes at­siž­velg­ti į Pra­ncū­zi­jos pra­šy­mus“, o „pa­ra­mos Pra­ncū­zi­jai as­pek­tai bus de­ri­na­mi dvi­ša­liu pa­grin­du bei ati­tin­ka­muo­se NA­TO ir ES for­ma­tuo­se“. Ji ne­ko­men­ta­vo, ar yra svars­to­ma į Af­ri­ką siųs­ti Lie­tu­vos spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gas.

Sei­mas Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se tu­rė­tų svars­ty­ti vė­liau šį mė­ne­sį.

Jo­kios koa­li­ci­jos su Rusija

Pra­ncū­zi­ja Si­ri­jo­je ir Ira­ke vyk­do ants­kry­džius prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę, bet at­me­ta ga­li­my­bę siųs­ti sau­su­mos pa­jė­gas į Si­ri­ją.

Lie­tu­va for­ma­liai da­ly­vau­ja Va­ka­rų koa­li­ci­jo­je prieš is­la­mis­tų ko­vo­to­jus, bet in­dė­lis kol kas pa­si­reiš­kia tik in­for­ma­ci­jos pa­si­kei­ti­mu ar da­ly­va­vi­mu bend­ruo­se pa­si­ta­ri­muo­se. Prieš me­tus Vy­riau­sy­bė skel­bė apie ga­li­my­bę siųs­ti ka­ri­nius ins­truk­to­rius į Ira­ką reng­ti vie­tos pa­jė­gas, bet šiuo me­tu tai ne­svars­to­ma.

Pra­ei­tą mė­ne­sį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad Lie­tu­va ne­da­ly­vau­tų bend­ro­je koa­li­ci­jo­je su Ru­si­ja prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę, kol Mask­va vyk­do ag­re­sy­vius veiks­mus Ukrai­no­je ir Gru­zi­jo­je.

To­kią po­zi­ci­ją ša­lies va­do­vė iš­sa­kė prieš Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­cois Hol­lan­de (Fran­sua Ho­lan­do) vi­zi­tą į Mask­vą, kur jis su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu su­ta­rė koor­di­nuo­ti oro smū­gius ir da­ly­tis žval­gy­bi­ne in­for­ma­ci­ja.

Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Vil­niu­je pa­brė­žė, kad šiuo me­tu „nė­ra jo­kių ženk­lų, kad Ru­si­ja pri­si­dė­tų prie koa­li­ci­jos“.

„Šian­dien nė­ra jo­kios koa­li­ci­jos, ku­rio­je da­ly­vau­tų Ru­si­ja. Dėl Si­ri­jos su Ru­si­ja ne­tgi nė­ra bend­ra­dar­bia­vi­mo – yra tik ka­ri­nių veiks­mų koor­di­na­vi­mas, vi­siš­kai tech­ni­nio po­bū­džio“, – BNS sa­kė Ph.Jean­taud.

Jis pa­brė­žė, kad Pra­ncū­zi­jos ir Ru­si­jos po­žiū­riai iš es­mės ski­ria­si dėl Si­ri­jos pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do (Ba­ša­ro Asa­do) at­ei­ties – Mask­va jį re­mia, o Par­yžius rei­ka­lau­ja pa­si­trau­ki­mo.

„Po­li­tiš­kai tu­ri­me skir­tu­mų, bet kai Ru­si­ja smo­gia su­nkve­ži­miams su pa­vog­ta naf­ta, jie da­ro šį tą nau­din­go, ir šiuo tiks­lu koor­di­nuo­ja­me smū­gius. Tai nor­ma­lu. Bet aiš­kiai sa­ko­me, kad mū­sų po­li­ti­nės vi­zi­jos dėl Si­ri­jos ski­ria­si“, – kal­bė­jo jis.

Pra­ncū­zi­jos dip­lo­ma­tas taip pat ne­pag­rįs­tais pa­va­di­no nuo­gąs­ta­vi­mus, kad Va­ka­rai ga­li su­ma­žin­ti spau­di­mą Ru­si­jai dėl Ukrai­nos mai­nais už par­amą Si­ri­jo­je.

„Man su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kaip vie­nas da­ly­kas ga­li bū­ti iš­mai­ny­tas į ki­tą. Ukrai­no­je vyks­ta po­li­ti­nis pro­ce­sas, kas­dien dir­ba­me, kad įgy­ven­din­tu­me Mins­ko su­si­ta­ri­mus. Si­ri­jo­je nė­ra jo­kio po­li­ti­nio pro­ce­so. Vi­siš­kai ne­rea­lis­tiš­ka įsi­vaiz­duo­ti, kad ka­ri­nių ope­ra­ci­jų koor­di­na­vi­mas ga­lė­tų bū­ti mai­no­mas į po­li­ti­nį pro­ce­są Ukrai­no­je“, – kal­bė­jo Ph.Jean­taud.

Įvaiz­džio deficitas

Lie­tu­vos ir Pra­ncū­zi­jos san­ty­kiai ofi­cia­liai va­di­na­mi „stra­te­gi­ne par­tne­rys­te“ – toks apib­rė­ži­mas įtvir­tin­tas 2009 me­tais abie­jų ša­lių pre­zi­den­tų pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je. Pra­ncū­zi­ja Lie­tu­vo­je pa­sta­rai­siais me­tais kar­tais su­lau­kia prie­kaiš­tų dėl san­ty­kių su Ru­si­ja, ku­riuos da­lis kri­ti­kų va­di­na nuo­lai­džia­vi­mu.

Pra­ncū­zi­ja tris kar­tus Lie­tu­vo­je vyk­dė NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją, bet, prieš­in­gai nei ame­ri­kie­čiai, bri­tai ar vo­kie­čiai, ne­siun­čia sa­vo ka­rių į Bal­ti­jos ša­lis bend­roms pra­ty­boms. Pra­ncū­zai tei­gia, kad to ne­ga­li da­ry­ti, nes dau­gy­bė ka­rių da­ly­vau­ja rea­lio­se ka­ri­nė­se ope­ra­ci­jo­se – už­sie­ny­je dis­lo­kuo­ta apie 10 tūkst. ka­rių, įskai­tant per 4 tūkst. Af­ri­ko­je.

Pra­ei­tą mė­ne­sį smū­giams prieš „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­tę Pra­ncū­zi­ja pa­si­tel­kė lėk­tuv­ne­šį „Char­les De Gaul­le“ su ke­liais tūks­tan­čiais ka­rių.

Šie­met Pra­ncū­zi­jos dip­lo­ma­ti­nei mi­si­jai Vil­niu­je pra­dė­jęs va­do­vau­ti Ph.Jean­taud pri­pa­ži­no, kad „Pran­cū­zi­ja gal­būt nė­ra pir­mo­ji Lie­tu­vos par­tne­rė nė vie­no­je sri­ty­je“, bet pa­brė­žė, kad jo ša­lis „ga­li bū­ti par­tne­rė vi­so­se bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­se“, pra­de­dant gy­ny­ba, eko­no­mi­ka ir bai­giant kul­tū­ra.

„Gal­būt tarp Pra­ncū­zi­jos ir Lie­tu­vos yra įvaiz­džio de­fi­ci­tas. Tu­rė­tu­me steng­tis, kad vie­ni ki­tus su­vok­ti­me rea­lis­tiš­kiau (...) ir ma­žiau va­do­vau­tu­mė­mės pra­ei­ties kli­šė­mis“, – sa­kė am­ba­sa­do­rius.