Prancūzija atsiuntė karius į Lietuvą
Pra­ncū­zi­ja pir­mą kar­tą at­siun­tė sau­su­mos ka­rius pra­ty­boms į Lie­tu­vą, de­mons­truo­da­ma so­li­da­ru­mą, re­gio­ne tvy­rant įtam­pai su Ru­si­ja.

Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vas Sa­mi Fi­sek BNS sa­kė, kad į Lie­tu­vą šią sa­vai­tę at­vy­ko Sau­su­mos pa­jė­gų bū­rys da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“.

„Tai pir­mos Pra­ncū­zi­jos Sau­su­mos pa­jė­gų pra­ty­bos Lie­tu­vo­je“, – tei­gė S.Fi­sek, ir pri­dū­rė, kad taip „Pran­cū­zi­ja so­li­da­ri­zuo­ja­si su Lie­tu­va“.

Ka­rių bū­rį pa­pras­tai su­da­ro ke­lias­de­šimt žmo­nių.

Pra­ncū­zi­ja ru­de­nį taip pat tu­rėt penk­tą kar­tą at­siųs­ti nai­kin­tu­vus į Lie­tu­vą da­ly­vau­ti NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je.

Prieš­in­gai nei ame­ri­kie­čiai, bri­tai ar vo­kie­čiai, pra­ncū­zai iki šiol ne­siųs­da­vo sau­su­mos ka­rių į Bal­ti­jos ša­lis bend­roms pra­ty­boms. Par­yžius tai aiš­kin­da­vo ri­bo­tais iš­tek­liais, nes dau­gy­bė ka­rių da­ly­vau­ja rea­lio­se ka­ri­nė­se ope­ra­ci­jo­se – už­sie­ny­je dis­lo­kuo­ta apie 10 tūkst. ka­rių, įskai­tant per 4 tūkst. Af­ri­ko­je.

Ta­čiau Pra­ncū­zi­jos ka­ri­nis in­dė­lis re­gio­ne ga­li pa­di­dė­ti.

Ame­ri­kie­čių dien­raš­tis „The New York Ti­mes“ šią sa­vai­tę pra­ne­šė, kad pra­ncū­zai svars­to dis­lo­kuo­ti kuo­pą – apie 150 ka­rių – Ry­tų Eu­ro­po­je. Ši kuo­pa ga­li pri­si­dė­ti prie ba­ta­lio­nų, ku­rios nu­ma­to­ma dis­lo­kuo­ti kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je. BNS dip­lo­ma­ti­niai ir ka­ri­niai šal­ti­niai pa­tvir­ti­no, kad to­kia ga­li­my­bė yra svars­to­ma.

Ka­ry­bos eks­per­tas Dei­vi­das Šle­kys tei­gia, kad pra­ncū­zų ka­rių at­siun­ti­mas į Lie­tu­vą svar­bus „tiek NA­TO so­li­da­ru­mo kon­teks­te, tiek ir iš dvi­ša­lio dė­kin­gu­mo“.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas pri­mi­nė, kad už­per­nai Lie­tu­va mė­ne­siui bu­vo iš­siun­tu­si trans­por­ti­nį lėk­tu­vą „Spar­tan“ su de­šim­čia ka­rių į Pra­ncū­zi­jos mi­si­ją Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Be to, Pra­ncū­zi­jos pra­šy­mu Lie­tu­va ren­gia­si šie­met iš­siųs­ti ke­lias­de­šimt ka­rių į Ma­lį da­ly­vau­ti Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­jo­je, nors šis pro­ce­sas šiek tiek už­tru­ko.

„Pran­cū­zi­ja ak­ty­viau­siai be Jung­ti­nių Vals­ti­jų yra įsi­trau­ku­si į ka­ri­nes ope­ra­ci­jas už Eu­ro­pos ri­bų, to­dėl pra­ncū­zų spren­di­mai yra la­bai reikš­min­gi“, – sa­kė D.Šle­kys.

Lie­tu­vos ir Pra­ncū­zi­jos ka­ri­niuo­se san­ty­kiuo­se ku­rį lai­ką bu­vo jau­čia­ma įtam­pa, kai Par­yžius ke­ti­no par­duo­ti Ru­si­jai ka­ri­nius lai­vus „Mis­tral“. Jū­rų de­san­to lai­vų par­da­vi­mo kon­trak­tas bu­vo nu­trauk­tas dėl Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.