Pramonininkų pasiūlymuose – dėmesys švietimui
Ša­lies pra­mo­nes įmo­nes vie­ni­jan­ti Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPK), an­tra­die­nį pa­tei­ku­si sa­vo pa­siū­ly­mus nau­ja­jai val­džiai, ra­gi­na skir­ti dau­giau dė­me­sio švie­ti­mui, de­mog­ra­fi­jos prob­le­moms bei eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­mui.

„Di­džiau­sias dė­me­sys tu­ri bū­ti švie­ti­mui ir moks­lo stra­te­gi­nėms gai­rėms ir jų prog­ra­moms. Rei­kia su­pras­ti, kad vys­tan­tis tech­no­lo­gi­joms, mes su­nkiai kei­čia­me mo­ky­mo tu­ri­nį. Daug dė­me­sio ski­ria­ma pa­sta­tų su­tvar­ky­mui, fi­zi­nei švie­ti­mo inf­ras­truk­tū­rai, bet es­mė yra ne čia. (...) Rei­kia skir­ti dė­me­sį mo­ky­mo ko­ky­bei, bū­ti­nų įgū­džių ug­dy­mui. Šian­dien mo­ki­niai ne­įsi­vaiz­duo­ja, kaip ga­li pa­nau­do­ti įgy­tas ži­nias. Vals­ty­bei rei­kia ne pi­gių dar­bi­nin­kų, o iš­ma­nių žmo­nių, ku­rie ga­li nau­do­tis iš­ma­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę“, – an­tra­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo LPK pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis.

Anot jo, spren­džiant de­mog­ra­fi­nes prob­le­mas, vals­ty­bė tu­ri su­kur­ti prog­ra­mas jau­noms šei­moms, ku­rios leis­tų joms leng­viau au­gin­ti vai­kus bei adap­tuo­tis vals­ty­bė­je.

„Tu­ri­me kal­bė­ti apie mo­kes­ti­nes leng­va­tas ir par­amas būs­tui. Taip pat rei­kia čia pa­lik­ti už­sie­nio stu­den­tus, juos in­teg­ruo­ti, in­ves­ti­ci­jos į re­gio­nus tu­ri bū­ti kryp­tin­gos“, – sa­kė R.Dar­gis.

Anot jo, pra­mo­ni­nin­kų pa­siū­ly­mai par­eng­ti, at­siž­vel­giant į nau­jau­sią pra­mo­nės įmo­nių apk­lau­są – ji par­odė, kad bū­ti­na skir­ti dau­giau dė­me­sio eks­por­to rin­kų pa­ieš­kai, ino­va­ci­joms, dar­bo san­ty­kių su­re­gu­lia­vi­mui.

„La­bai svar­bu yra eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­mas per kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mą. Kal­ba­me apie mo­kes­čius vers­lui, eks­por­to ska­ti­ni­mo sis­te­mą, ša­lies eko­no­mi­nių in­te­re­sų at­sto­va­vi­mą už­sie­ny­je. La­bai svar­bi ir in­for­ma­ci­nių ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų plė­tra, tu­ri­me kal­bė­ti apie so­cia­li­nės ir svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mų trans­for­ma­vi­mą į elek­tro­ni­nę erd­vę, kas leis­tų efek­ty­viau val­dy­ti iš­lai­das šio­se sri­ty­se“, – sa­kė R.Dar­gis.

Pa­sak jo, nau­jie­ji val­dan­tie­ji jau su­ta­ria, kad dar­bo jė­gos ap­mo­kes­ti­ni­mas tu­ri bū­ti laips­niš­kai ma­ži­na­mas, to­dėl šio­je sri­ty­je po­ky­čių lau­kia­ma jau ar­ti­miau­siu me­tu.

„Tu­ri bū­ti ski­ria­mas dė­me­sys at­sa­kin­gai fi­nan­sų po­li­ti­kai, biu­dže­to de­fi­ci­tui, sko­los val­dy­mui. Sko­lin­tis rei­kia tik bū­ti­niau­siems da­ly­kams, jei esa­me par­en­gę re­for­mas. Rei­kia ma­ty­ti, ko­kią nau­dą su­kurs tos re­for­mos, kad ne­už­krau­tu­me sko­los naš­tos at­ei­čiai. (...) Taip pat siū­lo­me par­eng­ti at­skir­ties tarp re­gio­nų ma­ži­ni­mo prog­ra­mą, gal­būt su­kur­ti re­gio­ni­nės plė­tros ko­mi­te­tą“, – svars­tė LPK pre­zi­den­tas.

R.Dar­gio tei­gi­mu, pra­mo­ni­nin­kai iš nau­jos val­džios lau­kia dė­me­sio tech­no­lo­gi­niams po­ky­čiams, va­di­na­ma­jai ket­vir­ta­jai pra­mo­nės re­vo­liu­ci­jai. Taip pat, anot jo, svar­bu, jog inf­ras­truk­tū­ros plė­tra ir vals­ty­bės tur­to val­dy­mas bū­tų par­em­tas kaš­tų ir nau­dos ana­li­ze.

„Per pa­sku­ti­nius ket­ve­rius me­tus pa­da­rė­me daug vals­ty­bės sau­gu­mui, bet žiū­rint į at­ei­tį ener­ge­ti­nės inf­ras­truk­tū­ros pla­na­vi­mas tu­ri bū­ti at­lik­tas pa­da­rius kaš­tų ir nau­dos ana­li­zę. Rei­kia su­pras­ti, kad bea­to­dai­riš­kas inf­ras­truk­tū­ros plė­ti­mas mus pa­da­rys ne­kon­ku­ren­cin­gais“, – sa­kė R.Dar­gis.

Tarp svar­biau­sių bū­si­mos val­džios dar­bų pra­mo­ni­nin­kų va­do­vas pa­mi­nė­jo ir nau­jos ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos par­en­gi­mą, ku­ri už­ti­krin­tų, jog ener­gi­jos iš­tek­lių kai­nos pra­mo­nės įmo­nėms bū­tų kon­ku­ren­cin­gos, taip pat vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mos to­bu­li­ni­mą.