Pralaimėjusiose partijose – lyderių krizė
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kui Gab­rie­liui Lands­ber­giui ne­ti­kė­tai pa­siū­lius par­ti­jos ko­le­goms kuo grei­čiau or­ga­ni­zuo­ti nau­jus va­do­vo rin­ki­mus, an­traip jis at­sis­ta­ty­din­siąs, po­li­to­lo­gai pra­kal­bo apie šios par­ti­jos ly­de­rių kri­zę. Nau­ją pir­mi­nin­ką pa­va­sa­rį ke­ti­na rink­ti ir Sei­mo rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­si Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP), ta­čiau ryš­kios pa­mai­nos da­bar­ti­niam va­do­vui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui ji taip pat ne­tu­ri.

Šį sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me TS-LKD ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me par­ti­ja pla­na­vo pa­ga­liau ap­sisp­ręs­ti – ar ji lai­mė­jo Sei­mo rin­ki­mus, ar pra­lai­mė­jo, nu­skam­bė­jęs G. Lands­ber­gio par­eiš­ki­mas dau­ge­liui da­ly­vių su­kė­lė šo­ką. Pu­san­trų me­tų kon­ser­va­to­riams va­do­vau­jan­tis G. Lands­ber­gis pa­pra­šė or­ga­ni­zuo­ti prieš­lai­ki­nį TS-LKD su­va­žia­vi­mą ir nau­jus pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, o jei to pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma iki ge­gu­žės, kai pla­nuo­ja­mas ei­li­nis su­va­žia­vi­mas, jis at­sis­ta­ty­din­sian­tis.

Ta­čiau net ir to­kiu at­ve­ju da­bar­ti­nis kon­ser­va­to­rių ly­de­ris ne­ke­ti­na trauk­tis vi­sam lai­kui – jis tvir­ti­na nau­juo­se rin­ki­muo­se kel­sian­tis sa­vo kan­di­da­tū­rą. Siū­ly­mas reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus, jo tei­gi­mu, tai no­ras pa­ska­tin­ti pla­čią par­ti­jos ko­le­gų dis­ku­si­ją ir per­ga­lės at­ve­ju gau­ti vi­sų kon­ser­va­to­rių „man­da­tą dėl po­ky­čių“.

„To­kios par­odo­mo­sios ak­ci­jos ir ban­dy­mai pa­si­ti­krin­ti ly­de­rio le­gi­ti­ma­ci­jos bei re­pu­ta­ci­jos ne­sus­tip­ri­na. Prieš­in­gai, par­ti­ja tik dar la­biau skal­do­si ir gru­puo­ja­si, at­si­ran­da vi­di­nė konf­ron­ta­ci­ja. Ge­riau bū­tų lauk­ti nu­ma­ty­to su­va­žia­vi­mo, ban­dy­ti iki jo pa­tai­sy­ti smar­kiai pa­kri­ku­sį par­ti­jos įvaiz­dį, ge­rin­ti tar­pu­sa­vio su­si­kal­bė­ji­mą, o jei ne­pa­vyks – at­sis­ta­ty­din­ti ir ne­siek­ti pos­to iš nau­jo. Spon­ta­niš­kai pri­ima­mas spren­di­mas at­sis­ta­ty­din­ti – ti­krai ne­vy­kęs“, – taip kon­ser­va­to­rių ly­de­rio idė­ją įver­ti­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius.

Ma­no ga­lin­tis sutelkti

Gabrielius Landsbergis./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Pa­sta­rie­ji mė­ne­siai G. Lands­ber­giui bu­vo ne­leng­vi. Jo va­do­vau­ja­ma TS-LKD šių Sei­mo rin­ki­mų pir­ma­ja­me tu­re įsi­ver­žė į ly­de­res, ta­čiau po an­tro­jo tu­ro pa­aiš­kė­jo, kad kon­ser­va­to­riai ga­vo be­veik per­pus ma­žiau par­la­men­ta­rų man­da­tų nei rin­ki­mų ly­de­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). G. Lands­ber­giui ne­pa­vy­ko pra­dė­ti de­ry­bų su „vals­tie­čiais“ dėl bend­ros val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo, ir tai su­kė­lė ne­men­ką da­lies kon­ser­va­to­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Pa­ga­liau TS-LKD taip ir ne­su­si­ta­rė su Li­be­ra­lų są­jū­džiu dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo opo­zi­ci­jo­je – G. Lands­ber­giui pri­trū­ko bal­sų opo­zi­ci­jos ly­de­rio pos­tui gau­ti.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) do­cen­tas, bu­vu­sio prem­je­ro And­riaus Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jas kon­ser­va­to­rius Vir­gis Va­len­ti­na­vi­čius vie­šai pra­bi­lo apie G. Lands­ber­gio ly­de­rys­tės silp­nu­mą. „Ma­no su­pra­ti­mu, TS-LKD tu­ri dvi iš­ei­tis: ar­ba pir­mi­nin­kas pa­su­ka di­des­nio sa­vi­kri­tiš­ku­mo link ir mes ma­to­me blai­vų bei kri­tiš­ką TS-LKD kam­pa­ni­jos re­zul­ta­to įver­ti­ni­mą, ku­ria­me da­ly­vau­ja ir va­do­vas, ar­ba iš pri­nci­po ky­la bū­ti­ny­bė keis­ti pir­mi­nin­ką. Pa­dė­tis yra su­dė­tin­ga, nes ti­krai ne­ma­ty­ti aiš­kaus pa­kai­ta­lo“, – por­ta­lui LRT.lt par­eiš­kė po­li­to­lo­gas. Už tai V. Va­len­ti­na­vi­čių kai ku­rie kon­ser­va­to­riai pa­siū­lė ša­lin­ti iš par­ti­jos.

Pats G. Lands­ber­gis silp­nu ly­de­riu sa­vęs ne­lai­ko. „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­klaus­tas, ar ma­no esan­tis kon­ser­va­to­rius tel­kian­tis ir vie­ni­jan­tis pir­mi­nin­kas, da­bar­ti­nis TS-LKD va­do­vas at­sa­kė: „Jei­gu pa­sa­kiau, jog da­ly­vau­ju rin­ki­muo­se (bū­si­muo­se par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se – red.), tai kir­ba toks jaus­mas, kad mes ga­li­me nu­veik­ti ge­rų dar­bų ir par­ti­jai, ir mū­sų bend­ruo­me­nei, ir ją telk­ti. Bet aš esu su­bjek­ty­vus ver­tin­to­jas – sa­ve gra­žiai api­bū­din­da­mas nie­ka­da tei­sus ne­bū­si.“

Ne­ma­to ryš­kių kandidatų

Nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mas TS-LKD iš­ryš­kė­jo žlu­gus po­kal­biams su LVŽS dėl bend­ros val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­mo, ta­čiau G. Lands­ber­giui trauk­tis iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to kon­ser­va­to­riai vie­šai ne­siū­lė. Apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą iki šiol esą ne­kal­bė­jo ir jis pats.

Vis dėl­to abe­jo­nės dėl G. Lands­ber­gio ly­de­rys­tės da­liai kon­ser­va­to­rių kir­bė­jo nuo pra­ėju­sių me­tų žie­mos, kai šį 34 me­tų eu­ro­par­la­men­ta­rą, iki tol nė­ju­sį TS-LKD jo­kių rim­tes­nių par­ei­gų, kaip sa­vo pa­mai­ną įvar­di­jo And­rius Ku­bi­lius. TS-LKD įkū­rė­jo Vy­tau­to Lands­ber­gio anū­kas rin­ki­muo­se dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­to tik per an­trą­jį tu­rą pra­ėju­sių me­tų ko­vą įvei­kė kon­ser­va­to­rių sen­bu­vę Ire­ną De­gu­tie­nę.

Bū­tent I. De­gu­tie­nės ša­li­nin­kai – TS-LKD krik­de­miš­ka­sis spar­nas – šiuo me­tu ne­ofi­cia­liai va­di­na­mi G. Lands­ber­gio opo­nen­tais, ku­rie su­da­rys jam kon­ku­ren­ci­ją per bū­si­mus par­ti­jos va­do­vo rin­ki­mus. Šiai gru­pei pri­ski­ria­ma ir da­lis kon­ser­va­to­rių „jau­ni­mo“, esą ne­pa­ten­kin­to pos­tų da­li­ji­mu pa­gal gi­mi­nys­tės li­ni­ją, bei kai ku­rie par­ti­jos nau­jo­kai. Ne­for­ma­liu gru­pės ly­de­riu va­di­na­mas į Sei­mą iš­rink­tas dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, reiš­kęs di­de­lį ne­pa­si­ten­ki­ni­mą žlu­gu­sio­mis TS-LKD de­ry­bo­mis su „vals­tie­čiais“.

Kaip ga­li­ma kan­di­da­tė pa­keis­ti G. Lands­ber­gį įvar­di­ja­ma ir bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė par­la­men­ta­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, ta­čiau ji iki šiol nė­ra TS-LKD na­rė. Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, kad į kon­ser­va­to­rių va­do­vus ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir il­ga­me­tis Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, bet jis esą ne­tu­ri di­de­lio par­ti­jos bi­čiu­lių pa­lai­ky­mo.

„Mū­sų par­ti­jo­je vi­sa­da bū­da­vo tra­di­ci­ja rink­ti pir­mi­nin­ką ne iš vie­no kan­di­da­to. Ma­nau, tai pro­tin­ga ir iš­min­tin­ga. Dau­giau pre­ten­den­tų tu­rė­tų at­si­ras­ti ir šį kar­tą. Ge­gu­žę nu­ma­ty­tas par­ti­jos su­va­žia­vi­mas. Tai bū­tų ge­ra pro­ga na­tū­ra­liai, be jo­kių ne­ti­kė­tu­mų su­reng­ti pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, kaip ir bu­vo nu­ma­ty­ta“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ apie su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją kal­bė­jo TS-LKD at­sto­vas par­la­men­ta­ras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis.

M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to do­cen­to dr. Sau­liaus Spur­gos tei­gi­mu, įvar­dy­ti po­li­ti­kus, ku­rie ga­lė­tų pa­keis­ti G. Lands­ber­gį par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­te, šiuo me­tu su­dė­tin­ga, nes ryš­kių as­me­ny­bių, ge­ban­čių su­vie­ny­ti šią par­ti­ją, jis kol kas ne­ma­tan­tis. „TS-LKD – ne vie­na­ly­tė par­ti­ja, ir tai nė­ra blo­gas da­ly­kas. To­kia di­de­lė par­ti­ja ir ne­ga­li bū­ti vie­na­bal­sė. Vis dėl­to no­rint su­ba­lan­suo­ti jos spar­nus rei­kia di­de­lių ge­bė­ji­mų. Dar dau­giau – to­kios par­ti­jos ly­de­ris tu­ri ne tik vie­ny­ti na­rius, bet ir pa­tik­ti rin­kė­jams. Tai­gi ga­li bū­ti, jog par­ti­ja ap­sisp­ręs „paauk­lė­ti“ jau­ną­jį ly­de­rį, bet ir vėl iš­rinks jį – vien dėl to, kad ky­lan­čių jau­nų, pers­pek­ty­vių, vie­ni­jan­čių po­li­ti­kų tarp TS-LKD at­sto­vų dar ne­ma­ty­ti, ir tai yra jų prob­le­ma“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.

Įvar­di­ja tris pretendentus

Kiek ki­to­kio­je pa­dė­ty­je nei kon­ser­va­to­riai šiuo me­tu yra at­si­dū­rę so­cial­de­mo­kra­tai, jau pa­skel­bę apie pa­va­sa­rį pla­nuo­ja­mus nau­jo ly­de­rio rin­ki­mus. Tie­sa, prieš ke­lias sa­vai­tes LSDP va­do­vas, ka­den­ci­ją bai­gian­tis A. But­ke­vi­čius, su­lau­kęs par­ti­jos ko­le­gų kri­ti­kos kaip ir G. Lands­ber­gis par­eiš­kė, kad no­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti tuoj pat, bet par­ti­jos bi­čiu­liai to­kios jo ini­cia­ty­vos ne­pa­lai­kė.

LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­mai nu­ma­ty­ti ko­vo mė­ne­sį. A. But­ke­vi­čius jau pra­ne­šė, kad ne­sieks bū­ti per­rink­tas. Kaip pre­ten­den­tai į so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rius šiuo me­tu mi­ni­mi ke­li jau­ni par­ti­jos na­riai – kan­di­da­tu į ūkio mi­nis­trus pa­siū­ly­tas da­bar­ti­nis Jo­na­vos ra­jo­no me­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas, Sei­mo na­rys And­rius Pa­lio­nis.

Rea­liau­siu bū­si­mu par­ti­jos pir­mi­nin­ku įvar­di­ja­mas da­bar­ti­nio su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus sū­nus M. Sin­ke­vi­čius. Va­kar jis vie­šai par­eiš­kė, kad su­tik­tų var­žy­tis dėl par­ti­jos va­do­vo pos­to, jei bū­tų pa­siū­ly­tas „de­mo­kra­ti­niu bū­du“. Kaip tei­gia­ma, bū­tent šis kan­di­da­tas ga­li ti­kė­tis ne­for­ma­lios A. But­ke­vi­čiaus ir jo ša­li­nin­kų par­amos.

Ki­tas kan­di­da­tas – G. Pa­luc­kas – va­di­na­mas so­cial­de­mo­kra­tų „o­po­zi­ci­jos“, ne­for­ma­liai su­si­tel­ku­sios prieš da­bar­ti­nį ly­de­rį, fa­vo­ri­tu, bet ko­ją jam esą ga­li pa­kiš­ti tiek pra­stas pa­si­ro­dy­mas Sei­mo rin­ki­muo­se, tiek ma­žas ži­no­mu­mas, iki šiol vei­kiant dau­giau Vil­niaus ri­bo­se.

Anks­čiau mi­nė­ta, kad į LSDP pir­mi­nin­kus ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rių, par­ti­jos Rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas, ta­čiau jis ti­ki­na sa­vo kan­di­da­tū­ros pats ne­kel­sian­tis. Be to, so­cial­de­mo­kra­tai, kaip ir kon­ser­va­to­riai, yra nu­si­vy­lę vy­res­nio­sios kar­tos dar­bais ir žval­go­si jau­nų ly­de­rių.