Praėjusią savaitę Vilniuje pričiupti 38 neblaivūs vairuotojai
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai pa­si­rink­to­se Vil­niaus mies­to vie­to­se ti­kri­no vai­ruo­to­jų blai­vu­mą, ar ne­vai­ruo­ja aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių ir ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.

Gruo­džio 29 d. – sau­sio 4 d. par­ei­gū­nai iš­aiš­ki­no 38 at­ve­jus, kai au­to­mo­bi­lius vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai. Me­tų san­dū­ro­je (pra­ėju­sį tre­čia­die­nį – ket­vir­ta­die­nį) iš­aiš­kin­ta 11 to­kių at­ve­jų. 12 ne­blai­vių vai­ruo­to­jų su­kė­lė eis­mo įvy­kius, ku­riuo­se su­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės, vie­na­me – nu­ken­tė­jo žmo­nės.

Vyk­dy­tų prie­mo­nių re­zul­ta­tai ro­do, kad vai­ruo­to­jai ne­ven­gia vai­ruo­ti bū­da­mi ne­blai­vūs, to­dėl ir šiais me­tais po­li­ci­ja ypa­tin­gą dė­me­sį skirs ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kon­tro­lei.