Praėjusią savaitę vieną kartą buvo kelti NATO naikintuvai
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai vie­ną kar­tą bu­vo pa­kel­ti at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ka­ri­nio or­lai­vio.

Kaip pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ko­vo 18 die­ną NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos or­lai­vį, Il-18 skri­du­sį tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos že­my­ni­nės da­lies į Ka­li­ning­ra­do sri­tį. Il-18 skry­dį vyk­dė pa­gal pa­teik­tą skry­džio pla­ną, su įjung­tu au­toat­sa­kik­liu, ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais pa­lai­kė.