Praėjusią savaitę Rusijos orlaivius lydėjo tris kartus
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai tris kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius.

Ba­lan­džio 4 die­ną iš Es­ti­jos pa­ki­lę nai­kin­tu­vai at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo Ru­si­jos trans­por­to or­lai­vį „Tu-134“, skri­du­sį iš Ru­si­jos pa­grin­di­nės da­lies į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį. Or­lai­vis skri­do pa­gal pla­ną, su įjung­tu au­to­ma­ti­niu at­sa­kik­liu ir ry­šį su skry­džių cen­trais pa­lai­kė. Šį or­lai­vį pa­si­ti­ko du Ru­si­jos nai­kin­tu­vai „Su-27“, at­skri­dę iš Ka­ra­liau­čiaus, jie ne­pa­lai­kė ra­di­jo ry­šio ne­bu­vo įsi­jun­gę at­sa­kik­lio ir ne­pa­tei­kė skry­džio pla­no.

Ba­lan­džio 7 die­ną NA­TO nai­kin­tu­vai iš Es­ti­jos at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo Ru­si­jos trans­por­to or­lai­vį „Il-76“, ku­ris skri­do iš Ka­ra­liau­čiaus į Ru­si­jos pa­grin­di­nę da­lį pa­gal pla­ną, su įjung­tu au­to­ma­ti­niu at­sa­kik­liu ir pa­lai­ky­da­mas ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais.

Ba­lan­džio 8 die­ną iš Šiau­lių pa­ki­lę NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ly­dė­jo pen­kis Ru­si­jos or­lai­vius. Pa­ly­dė­tas trans­por­to lėk­tu­vas „An –12“, skri­dęs iš Ru­si­jos pa­grin­di­nės da­lies į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį be skry­džio pla­no, be au­toat­sa­kik­lio, pa­lai­kęs ry­šį su skry­džių val­dy­mo cen­trais.

Taip pat pa­ly­dė­tas trans­por­to lėk­tu­vas „Il-18“. Jis skri­do iš Ru­si­jos pa­grin­di­nės da­lies į Ka­ra­liau­čių pa­tei­kęs pla­ną, pa­lai­ky­da­mas ry­šį ir įjun­gęs au­to­ma­ti­nį at­sa­kik­lį. NA­TO nai­kin­tu­vai iš Šiau­lių taip pat ly­dė­jo trans­por­to or­lai­vį „Tu-134“, tvar­kin­gai skri­du­sį iš Ka­ra­liau­čiaus į pa­grin­di­nę Ru­si­jos da­lį, bei du „Su-27“ nai­kin­tu­vus, ku­rie ly­dė­jo tą trans­por­to or­lai­vį. Nai­kin­tu­vai skri­do iš Ka­ra­liau­čiaus sri­ties ne­pa­tei­kę skry­džio pla­no, ne­įjun­gę ra­dio­lo­ka­ci­nių at­sa­kik­lių ir ne­pa­lai­ky­da­mi ra­di­jo ry­šio su skry­džių val­dy­mo cen­trais. Pa­ly­dė­ję trans­por­to lėk­tu­vą „Tu-134“, nai­kin­tu­vai grį­žo į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do­ma iš Lie­tu­vos ir Es­ti­jos.