Praėjusią savaitę NATO naikintuvai du kartus lydėjo rusų orlaivius
NA­TO oro po­li­ci­jos Bal­ti­jos ša­ly­se nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Anot jos, virš Bal­ti­jos jū­ros pra­ėju­sią sa­vai­tę ly­dė­ti trans­por­to or­lai­viai „Il-18“ ir „An-26“.

Pa­sta­ra­sis lėk­tu­vas skri­do su iš­jung­tu au­to­ma­ti­niu at­sa­kik­liu.

Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ja vyk­do­ma iš Lie­tu­vos ir Es­ti­jos.