Praėję metai baigti su beveik 16 mlrd. eurų skola
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad cen­tri­nės val­džios sek­to­riaus sko­la 2015 me­tų pa­bai­go­je sie­kė 15,810 mlrd. eu­rų ir su­da­rė 42,5 proc. pra­ėju­sių me­tų bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Gruo­džio pa­bai­go­je cen­tri­nės val­džios sek­to­riaus už­sie­nio sko­la su­da­rė 77,8 proc. vi­sos cen­tri­nės val­džios sko­los: sko­la už­sie­nio fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­joms bu­vo 10,914 mlrd. eu­rų, o tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms – 1,392 mlrd. eu­rų.

Cen­tri­nės val­džios vi­daus sek­to­riaus sko­la gruo­džio pa­bai­go­je su­da­rė 22,2 proc. vi­sos sko­los: vi­daus fi­nan­si­niam sek­to­riui cen­tri­nė val­džia bu­vo sko­lin­ga 2,859 mlrd. eu­rų, ne­fi­nan­si­niam sek­to­riui – 0,095 mlrd. eu­rų, ki­tiems kre­di­to­riams – 0,549 mlrd. eu­rų.

Il­ga­lai­kė sko­la sie­kė 15,675 mlrd. eu­rų (99,1 proc. vi­sos sko­los), trum­pa­lai­kė – 0,135 mlrd. eu­rų (0,9 proc.).

Skai­čiuo­ja­ma, liū­to da­lis sko­los – 65,7 proc – pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo eu­rais. Bend­ra Lie­tu­vos sko­la JAV do­le­riais su­da­rė 33,3 proc., o Švei­ca­ri­jos fran­kais – 1.0 proc.