Pradžiai – kova su skurdu, o tektoninė reforma – kitąmet
Ko­va su skur­du ir so­cia­li­ne at­skir­ti­mi – toks svar­biau­sias Vy­riau­sy­bės tiks­las, ku­rį ki­tą­met pa­dės įgy­ven­din­ti baig­tas reng­ti mo­kes­čių sis­te­mos to­bu­li­ni­mo pa­ke­tas. Pro­jek­tas, ku­rio įgy­ven­di­ni­mo ki­tą­met apim­tis sie­kia apie 600 mln. eu­rų, ke­liau­ja į Sei­mą – čia jo lau­kia koa­li­ci­jos par­tne­rių rei­ka­la­vi­mai ir ne­gai­les­tin­ga opo­zi­ci­jos kri­ti­ka.

„Tai įspū­din­ga lė­šų su­ma, ku­rią Vy­riau­sy­bė siū­lo ras­ti ne sko­lin­da­ma­si, ne įves­da­ma nau­jus pa­pil­do­mus mo­kes­čius, o pers­kirs­ty­da­ma biu­dže­tą, efek­ty­vin­da­ma pa­čios Vy­riau­sy­bės ir jos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą“, – va­kar pri­sta­ty­da­mas ga­lu­ti­nį pro­jek­tą aiš­ki­no prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Pa­siū­ly­tas pa­tai­sų pa­ke­tas jau su­lau­kė pa­gy­rų už pa­stan­gas pa­ge­rin­ti ma­žiau­siai pa­ja­mų gau­nan­čių as­me­nų pa­dė­tį, pa­dė­ti vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms, o ypač ne­tur­tin­goms, tu­rin­čioms dau­giau kaip 3 at­ža­las. Vers­las svei­ki­na in­ves­ti­ci­jas ir vers­lu­mą ska­ti­nan­čias prie­mo­nes, nors ne­gai­li griež­tų žo­džių dėl vėl kei­čia­mo PVM ta­ri­fo vieš­bu­čiams.

Po­ky­čių pla­ną par­en­gu­siai Vy­riau­sy­bei dar teks rim­tai pa­plu­šė­ti gi­nant jį Sei­me – tiek nuo po­pu­lis­ti­nių pa­pil­dy­mų, tiek nuo prie­kaiš­tų, kad siū­lo­mos kos­me­ti­nės prie­mo­nės iš es­mės nie­ko ne­kei­čia.

Va­kar pri­sta­ty­ta­me pro­jek­te, pa­ly­gin­ti su pa­teik­tu vi­suo­me­nei bir­že­lį, yra po­ky­čių – di­di­nant ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD) iki 380 eu­rų, ar­ba mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA), nu­ma­to­ma šios at­ly­gi­ni­mo da­lies ne­ap­mo­kes­tin­ti 3 proc. dar­buo­to­jo įmo­ka „Sod­rai“.

Taip gy­ven­to­jai, gau­nan­tys MMA, ne­mo­kė­tų nei gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, nei „Sod­ros“ įmo­kos, tik – 6 proc. pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mą. Taip pat ke­lia­mas NPD ne­įga­lie­siems. Di­di­na­mos pa­pil­do­mos iš­mo­kos vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms, ku­rios už­dir­ba ma­žai pa­ja­mų, ir šei­moms, tu­rin­čioms tris ar dau­giau vai­kų.

Mo­kes­čių ko­rek­ci­jų da­ly­je, skir­to­je vers­lu­mui ska­tin­ti, ne­be­li­ko ke­ti­ni­mų at­si­sa­ky­ti vers­lo liu­di­ji­mų kai ku­rioms veik­los rū­šims. Ta­čiau nuo 45 tūkst. iki 20 tūkst. eu­rų ma­ži­na­ma apy­var­tos ri­ba, ku­rią per­žen­gus ne­be­ga­li­ma mo­kė­ti fik­suo­to pa­ja­mų mo­kes­čio įsi­gy­jant vers­lo liu­di­ji­mą.

Lie­ka ki­tos vers­lu­mą tu­rin­čios ska­tin­ti prie­mo­nės – sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų „Sod­ros“ įmo­kų su­vie­no­di­ni­mas, vie­nų me­tų va­di­na­mo­sios mo­kes­čių at­os­to­gos.

Ska­tin­da­ma in­ves­ti­ci­jas Vy­riau­sy­bė yra nu­ma­čiu­si nuo 15 proc. iki 5 proc. su­ma­žin­ti pel­no mo­kes­tį iš­ra­di­mų ko­mer­cia­li­za­vi­mui ir 100 proc. pel­no mo­kes­čio leng­va­tą in­ves­ti­ci­joms į tech­no­lo­gi­jų at­nau­ji­ni­mą. Sie­kiant pri­trauk­ti dau­giau in­ves­ti­ci­jų į re­gio­nus, nu­ma­ty­ta iš­plės­ti ga­li­my­bes nau­do­tis lais­vo­sio­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se tei­kia­mo­mis leng­va­to­mis.

Sau­lius Skver­ne­lis: „Šian­dien kal­ba­me ne apie tek­to­ni­nę re­for­mą, bet apie sis­te­mos to­bu­li­ni­mą ir su­ba­lan­sa­vi­mą.“

Vy­riau­sy­bė, liū­din­da­ma vieš­bu­čių val­dy­to­jus ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus, kei­čia PVM leng­va­tų sis­te­mą – 15 proc. ta­ri­fu ap­mo­kes­ti­na­mas cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas ir ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos. 5 proc. ta­ri­fas nu­sta­to­mas ne­kom­pen­suo­ja­miems re­cep­ti­niams vais­tams, ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­goms ir pe­rio­di­niams lei­di­niams.

Prieš skur­dą, už verslą

Šil­dy­mo bran­gi­mą ir vir­šu­ti­nes „Sod­ros“ įmo­kų ri­bas jau va­kar kri­ti­ka­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Siū­lo­ma, kad mo­kes­čių „Sod­rai“ ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už da­lį, ku­ri vir­šy­tų 120 vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių ri­bą.

„Kol kas ma­to­me, kad pa­siū­ly­mų pa­ke­te iš­lie­ka šil­dy­mo kai­nų di­di­ni­mas gy­ven­to­jams ir 40 mln. eu­rų „Sod­ros“ „lu­bų“ do­va­na tiems, kas la­bai daug už­dir­ba“, – tei­gia­ma BNS per­duo­ta­me pre­zi­den­tės pra­ne­ši­me. Vi­są mo­kes­čių sis­te­mos pert­var­ką ša­lies va­do­vė ža­da ver­tin­ti tuo­met, kai at­ski­ri pa­siū­ly­mai su­guls į kon­kre­tų įsta­ty­mų pa­tai­sų pa­ke­tą.

Ta­čiau prem­je­ras pa­brė­žia, kad re­for­mos pri­ori­te­tas – skur­džiau­siai gy­ve­nan­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. „Ko­vo­ja­me su vie­na di­džiau­sių mū­sų ša­lies blo­gy­bių, mū­sų vi­suo­me­nės rykš­te – skur­du ir at­skir­ti­mi, to­dėl tu­ri­me pa­da­ry­ti pro­ver­žį. Ti­krai ne­ko­vo­ja­me nei su leng­va­to­mis, nei su vers­lu, at­ski­ro­mis vers­lo rū­ši­mis ar vi­du­ri­ne kla­se“, – ti­ki­no S. Skver­ne­lis.

„Kal­bos apie „ge­res­nę ko­vą su še­šė­liu“ skam­ba gra­žiai, ta­čiau re­for­mos pri­klau­sys nuo Vy­riau­sy­bės ge­bė­ji­mų vyk­dy­ti nu­ma­ty­tas prie­mo­nes.“

In­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo prie­mo­nė­mis sie­kia­ma įmo­nių tech­no­lo­gi­nio at­si­nau­ji­ni­mo. Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius vi­lia­si, jog pel­no mo­kes­čio leng­va­tos pa­ska­tins Lie­tu­vą tap­ti ino­va­ty­via, kū­ry­bin­ga ša­li­mi, o vers­lą – in­ves­tuo­ti į nau­jų pro­duk­tų ga­my­bą ir pro­duk­ty­vu­mo di­dė­ji­mą. „No­ri­me, kad pro­duk­ty­vu­mas aug­tų to­kiais pat tem­pais kaip ir dar­bo už­mo­kes­tis. Tai bus įma­no­ma tik ta­da, kai įmo­nės, vers­las no­rės in­ves­tuo­ti į tech­no­lo­gi­jas, at­si­nau­ji­ni­mą“, – aiš­ki­no M. Sin­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis pri­me­na, kad at­leis­ti in­ves­tuo­to­jus nuo pel­no mo­kes­čio pra­mo­ni­nin­kai yra ra­gi­nę ir anks­tes­nes Vy­riau­sy­bes. Anot jo, tai ska­tins vers­lą, bet ar įvyks pro­ver­žis – kol kas su­nku pa­sa­ky­ti. „Y­ra ge­rų pa­siū­ly­mų. Ta­čiau siek­da­mi įvar­di­ja­mų tiks­lų – kon­ku­ren­ci­nės ap­lin­kos ge­ri­ni­mo, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo, re­gio­nų at­si­ga­vi­mo – dar tu­rė­si­me grįž­ti prie sis­te­mi­nio po­žiū­rio. Rei­kės dau­giau veiks­min­gų prie­mo­nių, kad re­zul­ta­tai bū­tų ap­čiuo­pia­mes­ni“, – kal­bė­jo R. Dar­gis.

Sta­bi­lu­mas ir PVM prasilenkė

LPK va­do­vui ke­lia ne­ri­mą sta­bi­lu­mo klau­si­mai – iš Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio lū­pų nu­skam­bė­ju­si prie­lai­da, kad ga­li bū­ti ir dau­giau mo­kes­čių sis­te­mos kei­ti­mo ver­si­jų. R. Dar­gis at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo 2003-ių­jų jau šeš­tą kar­tą kei­čia­mas PVM ta­ri­fas ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms, ir pa­brė­žė, jog vals­ty­bei tai „gar­bės ne­da­ro, kai kal­ba­ma apie in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą“.

Tai, kad mo­kes­čių ir tei­si­nės ap­lin­kos sta­bi­lu­mas bei nu­spė­ja­mu­mas sie­ja bran­džiau­sias ir dau­giau­sia in­ves­ti­ci­jų pri­trau­kian­čias Va­ka­rų rin­kas, ak­cen­tuo­ja ir „Vi­čiū­nų gru­pės“ va­do­vas Ša­rū­nas Ma­ti­jo­šai­tis. Vil­niu­je gru­pė pla­nuo­ja sta­ty­ti aukš­tos kla­sės „Doub­leT­ree by Hil­ton“ ženk­lo vieš­bu­tį, ta­čiau šian­dien, pa­sak Š. Ma­ti­jo­šai­čio, jis ne­ga­li pa­teik­ti kon­kre­taus at­sa­ky­mo, koks li­ki­mas lau­kia šios in­ves­ti­ci­jos. „Aiš­ku tik tai, kad pro­jek­tas ti­krai bus įgy­ven­di­na­mas, jei liks ga­lio­ti da­bar­ti­nis PVM ta­ri­fas vieš­bu­čiams. Bet koks jo di­di­ni­mas vers mus iš nau­jo at­lik­ti skai­čia­vi­mus ir iš es­mės pers­vars­ty­ti si­tua­ci­ją“, – ne­slė­pė Š. Ma­ti­jo­šai­tis.

Anot jo, 15 proc. PVM bū­tų ma­žiau pra­gaiš­tin­gas nei ra­di­ka­lus ta­ri­fo di­di­ni­mas iki 21 proc., ta­čiau ir jis tu­rė­tų ne­igia­mą po­vei­kį. Dau­giau­sia ža­los dėl to pa­tirs bū­tent jau su­pla­nuo­ti ir įgy­ven­di­na­mi nau­ji vieš­bu­čių pro­jek­tai – tie­sio­giai nu­ken­tės in­ves­ti­ci­jos.

„Vi­čiū­nų gru­pės“ va­do­vas ra­gi­na Lie­tu­vos įsta­ty­mų lei­dė­jus su­vok­ti, kad tu­riz­mo ir vieš­bu­čių vers­lo sri­ty­je Lie­tu­va kon­ku­ruo­ja su kai­my­nė­mis vals­ty­bė­mis. Lie­tu­vo­je ap­mo­kes­ti­nus ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms 15 proc. PVM, jis taps ne­pa­lan­kiau­sias vi­sa­me re­gio­ne. „Pas­ta­ruo­ju me­tu tu­riz­mo sek­to­rius pra­dė­jo vy­tis kai­my­nus, bet vis dar smar­kiai at­si­lie­ka. Tiek pa­gal BVP da­lį, tiek pa­gal ki­tus ro­dik­lius nuo lat­vių at­si­lie­ka­me dvi­gu­bai, nuo es­tų – dau­giau kaip tri­gu­bai. Kai PVM ta­ri­fas taps di­džiau­sias, dau­ge­lis tarp­tau­ti­nių vieš­bu­čių tink­lų pro­jek­tų bus plė­to­ja­mi ne Lie­tu­vo­je, o ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se“, – tvir­ti­no R. Ma­ti­jo­šai­tis.

Mįs­lin­gas finansavimas

„Swed­bank“ vy­res­nio­ji eko­no­mis­tė Lau­ra Gal­di­kie­nė gi­ria ke­ti­ni­mus mo­kes­čių leng­va­to­mis ska­tin­ti in­ves­ti­ci­jas į tech­no­lo­gi­jų at­si­nau­ji­ni­mą, taip pat pa­stan­gas ma­žin­ti mo­kes­čių naš­tą ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems žmo­nėms. Eko­no­mis­tės nuo­mo­ne, da­lį gy­ven­to­jų tai pa­ska­tins grįž­ti į dar­bo rin­ką. Da­bar be­dar­biai ne­sis­ten­gia ieš­ko­ti dar­bo, nes pra­ran­da pa­šal­pas, be­veik pri­lygs­tan­čias pa­ja­moms, ku­rias gau­na žmo­gus, dir­ban­tis už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą ir mo­kan­tis mo­kes­čius.

Ta­čiau jai ne­aiš­ku, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis bus kom­pen­suo­ja­mi biu­dže­to pra­ra­di­mai įgy­ven­di­nus šias ko­vos su skur­du prie­mo­nes. „Teig­ti, kad iš eko­no­mi­kos au­gi­mo ir di­des­nio var­to­ji­mo, kaip anks­čiau bu­vo dek­la­ruo­ja­ma, ga­na ne­at­sa­kin­ga“, – pa­žy­mė­jo L. Gal­di­kie­nė.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka ža­da, jog pa­grin­di­nis prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo šal­ti­nis, su­ba­lan­suo­jant ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tą, – ne­rei­ka­lin­gų vals­ty­bės iš­lai­dų at­si­sa­ky­mas. Ki­tų me­tų biu­dže­tas, kaip ir įsi­pa­rei­go­ta Eu­ro­pos Są­jun­gai, bus per­tek­li­nis. Prem­je­ras S. Skver­ne­lis už­ti­kri­no, kad fis­ka­li­nės draus­mės bus lai­ko­ma­si. Tarp prie­mo­nių jis pa­mi­nė­jo be­veik 270 mln. eu­rų iš va­di­na­mo­jo „po­ky­čių krep­še­lio“. Tai – mi­nis­te­ri­jų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų veik­los efek­ty­vi­ni­mo me­tu nu­ma­to­mos su­tau­py­ti lė­šos.

Anks­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja yra skel­bu­si, kad mi­nis­te­ri­jos drau­ge su­tau­pys 258 mln. eu­rų, o iš pla­nuo­ja­mo pa­ja­mų di­dė­ji­mo nu­ma­to­ma su­rink­ti dar 234,6 mln. eu­rų. Va­kar mi­nis­tras ne­pa­tiks­li­no skai­čių ir prie­mo­nių. Pa­sak prem­je­ro, pri­si­dės ža­da­mas pro­ver­žis ma­ži­nant še­šė­li­nę eko­no­mi­ką tiek dar­bo rin­ko­je, tiek su­ren­kant PVM. Anot jo, tai – pa­pil­do­mi iš­šū­kiai Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­dams. „Kad jie ne­bū­tų pa­sy­vūs ste­bė­to­jai ir da­ry­tų vis­ką, jog še­šė­li­nė da­lis bū­tų ki­to­kia. Šios prob­le­mos nu­ma­ty­tos ki­tų me­tų dar­bot­var­kė­je, ir jos bus spren­džia­mos“, – dės­tė S. Skver­ne­lis.

Kai ku­rių eko­no­mis­tų tai ne­įti­ki­na. Anot L. Gal­di­kie­nės, Lie­tu­vo­je mo­kes­čių su­rin­ki­mas ge­rė­ja, ta­čiau di­de­lės sėk­mės kol kas ne­ma­ty­ti. „Kal­bos apie „ge­res­nę ko­vą su še­šė­liu“ skam­ba gra­žiai, bet re­for­mos pri­klau­sys nuo Vy­riau­sy­bės ge­bė­ji­mų vyk­dy­ti nu­ma­ty­tas prie­mo­nes, ma­žin­ti vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­das. Yra dar daug klaus­tu­kų, o jų tu­rė­tų bū­ti kuo ma­žiau“, – sa­kė eko­no­mis­tė.

„Tek­to­ni­niai po­ky­čiai“ vėliau

Ko­vos su skur­do ma­ži­ni­mo įkarš­ty­je L. Gal­di­kie­nė pa­si­gen­da pa­stan­gų, ku­rios ge­rin­tų va­di­na­mo­sios vi­du­ri­nės kla­sės mo­kes­čių ap­lin­ką. Ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų ma­žiau­siai už­dir­ban­čios vi­suo­me­nės da­lies pa­ja­mos di­dė­jo spar­čiai, to­dėl su­si­da­rė keis­to­ka pa­dė­tis – aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų pa­ja­mos šian­dien ne­daug ski­ria­si nuo gau­nan­čių­jų mi­ni­ma­lią al­gą.

Prem­je­ras S. Skver­ne­lis ža­da, kad šios vi­suo­me­nės da­lies in­te­re­sų Vy­riau­sy­bė im­sis 2019 me­tais. Ki­tą­met, anot prem­je­ro, bus ren­gia­ma­si ir es­mi­nei re­for­mai, pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti vėl grįž­ta­ma prie so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mos prog­re­si­nių mo­kes­čių idė­jos. „Tu­ri­me jai la­bai ge­rai pa­si­reng­ti, nes kal­ba­me apie tek­to­ni­nius po­ky­čius – dar­buo­to­jo ir darb­da­vio mo­kes­čių kon­so­li­da­vi­mą. Apie prog­re­si­nių mo­kes­čių įve­di­mą. Svar­biau­sia, kad prog­re­si­niais mo­kes­čiais ne­bū­tų žlug­do­ma vi­du­ri­nė kla­sė ar­ba žmo­nės, ku­rie dir­ba, už­si­dir­ba, yra ini­cia­ty­vūs“, – kal­bė­jo mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

LPK pre­zi­den­tas R. Dar­gis pa­brė­žia, jog pla­nuo­jant to­kią re­for­mą bū­ti­na nu­ma­ty­ti tiks­lus, ku­rių ke­ti­na­ma siek­ti bent ar­ti­miau­sius 5 ar 10 me­tų. „Vers­las nė­ra toks da­ly­kas, ku­rį šian­dien pra­dė­jau, ry­toj baig­siu. Žmo­nės tu­ri siek­ti ži­nių, su­si­kur­ti ap­lin­ką, inf­ras­truk­tū­rą. Jei kas­met ar kas dve­jus me­tus ją kei­si­me, ne­ga­lė­si­me kal­bė­ti apie ko­kį nors sta­bi­lu­mą. Su mo­kes­čiais rei­kė­tų elg­tis at­sar­giai, iš­min­tin­gai ir to­lia­re­giš­kai“, – įspė­jo LPK pre­zi­den­tas.

Sei­me ga­lan­da ietis

Mo­kes­čių sis­te­mos po­ky­čių ar­chi­tek­tai ne­si­ti­ki, kad jos svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas Sei­me vyks vi­siš­kai sklan­džiai. Sa­vo pa­siū­ly­mų krep­še­lį jau ren­gia so­cial­de­mo­kra­tai – jie no­rė­tų ir prog­re­si­nių mo­kes­čių, ir 5 proc. PVM leng­va­tos duo­nai, pie­nui bei dar­žo­vėms. Koa­li­ci­jos par­tne­rių nuo­mo­ne, vie­nas pa­grin­di­nių trū­ku­mų – at­si­sa­ky­ti už mi­ni­ma­lų at­ly­gį dir­ban­čių žmo­nių įmo­kų „Sod­rai“ (3 proc.).

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­ko, kad gau­nan­tie­ji mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą dėl šio spren­di­mo „iš­loš­tų ke­le­tą eu­rų“, bet at­ei­ty­je jų se­nat­vės pen­si­jos bū­tų ma­žes­nės. So­cial­de­mo­kra­tams ne­pa­tin­ka ir „Sod­ros“ įmo­kų ri­bos, kai ku­rios ki­tos prie­mo­nės.

Dar su­nkiau prem­je­rui bus įtik­ti opo­zi­ci­jos frak­ci­joms. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rė, bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė tei­gia, jog dėl to, ką pa­siū­lė Vy­riau­sy­bė, mo­kes­čių sis­te­ma ne­tam­pa nei ge­res­nė, nei pa­lan­kes­nė, nei skaid­res­nė. „Jau pa­ma­čiu­si pir­mi­nius pa­siū­ly­mus sa­kiau, kad iš vi­so to ga­liau­siai liks NPD pri­ly­gi­ni­mas MMA, pa­nai­kin­ta leng­va­ta ang­lims, kok­sui ir lig­ni­tui. Iš es­mės pa­na­šiai ir yra, nes vers­lo liu­di­ji­mai lie­ka, že­mės ūkis su iš­ly­go­mis pa­ten­ka į mo­kes­čių sis­te­mą, kas bus su in­di­vi­dua­lia veik­la, ne­la­bai aiš­ku, kon­tro­ver­si­jų dėl „Sod­ros“ iš es­mės at­si­sa­ky­ta. Ta­čiau at­si­ra­do ka­žin ko­kių ki­tų keis­tų da­ly­kų“, – ste­bė­jo­si I. Ši­mo­ny­tė.

Li­be­ra­lui Kęs­tu­čiui Gla­vec­kui gai­la, kad ryž­tin­gi spren­di­mai ati­de­da­mi at­ei­čiai. „Ti­krai ma­nau, kad Lie­tu­va ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus be es­mi­nės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ko­rek­ci­jos ne­iš­si­vers. Da­bar Lie­tu­vo­je, ki­taip nei ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, šis mo­kes­tis la­bai men­kas. Tuo me­tu ki­tos ša­lys, gal kiek ir tur­tin­ges­nės nei mes, iš to gau­na nuo 2 iki 4 proc. BVP. Lie­tu­vai tai bū­tų to­ly­gu 600–700 mln. eu­rų, sa­vi­val­dy­bėms – la­bai di­de­lė par­ama“, – aiš­ki­no K. Gla­vec­kas.

Prem­je­ras S. Skver­ne­lis lei­do su­pras­ti, jog ren­gia­si tiek po­li­ti­kų pa­siū­ly­mų pliūps­niui Sei­me, tiek kri­ti­kai, kad tai ne mo­kes­čių sis­te­mos po­ky­čiai, o tik kos­me­ti­niai pa­tai­sy­mai. „Šian­dien kal­ba­me ne apie tek­to­ni­nę re­for­mą, bet apie sis­te­mos to­bu­li­ni­mą ir su­ba­lan­sa­vi­mą – dau­giau tei­sin­gu­mo, veiks­min­gu­mo, efek­ty­vu­mo, taip pat apie ma­žiau­siai už­dir­ban­čių žmo­nių pa­dė­ties ir naš­tos pa­leng­vi­ni­mą. Tai – 2018 me­tų tiks­las. Ma­nau, jis pa­dės at­sis­pir­ti nuo dug­no“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Iki re­for­mos ir Nuo 2018 m.

Ne­kom­pen­suo­ja­miems re­cep­ti­niams vais­tams 21 proc. – 5 proc.

Ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­goms 9 proc. – 5 proc.

Kny­goms, spau­dai 9 proc. – 5 proc.

Ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms 9 proc. – 15 proc.

Cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui 9 proc. – 15 proc.

Kom­pen­suo­ja­miems vais­tams,ne­įga­lių­jų tech­ni­nėms prie­mo­nėms 5 proc. – 5 proc.