Pradėtos blokuoti nelegalios lošimų bendrovės
Nuo šių me­tų pra­džios Lie­tu­vai su­griež­ti­nus in­ter­ne­ti­nių lo­ši­mų įmo­nių prie­žiū­rą, pra­dė­ta blo­kuo­ti da­lies už­sie­no lo­ši­mų bend­ro­vių sve­tai­nes.

„Nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­ją Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, kur yra nu­ma­ty­ta, kad įmo­nėms, ku­rios ne­tu­ri li­cen­ci­jos veik­ti Lie­tu­vo­je, teis­mo spren­di­mu lei­džia­ma Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bai duo­ti nu­ro­dy­mus in­ter­ne­to pa­slau­gų tie­kė­jui blo­kuo­ti in­ter­ne­to sve­tai­nes. Šian­dien yra gau­ti to­kie spren­di­mai dėl tri­jų bend­ro­vių“, – BNS sa­kė Lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos (LPT) di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Dauk­šys.

Tar­ny­bos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nu­ro­do­ma, kad Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo sau­sio 11 die­nos spren­di­mu užb­lo­kuo­ta bend­ro­vės „Bet­way“ sve­tai­nė, o sau­sio 15 ir 19 die­no­mis to­kius pat spren­di­mus teis­mas pri­ėmė dėl bend­ro­vių „U­ni­bet“ bei „WHG (In­ter­na­tio­nal)“, val­dan­čios sve­tai­nę wil­liam­hill.com.

Pa­sak V.Dauk­šio, at­ei­ty­je užb­lo­kuo­tų ne­le­ga­lių in­ter­ne­to sve­tai­nių ga­li dau­gė­ti.

Gruo­džio pra­džio­je vi­soms bend­ro­vėms, įskai­tant ir tas, ku­rios ne­tu­rė­jo li­cen­ci­jų Lie­tu­vo­je, pra­neš­ta apie nau­ją tvar­ką, in­for­muo­tos ir Eu­ro­pos lo­ši­mų prie­žiū­ros tar­ny­bos.

„Tos bend­ro­vės tą pui­kiai ži­no­jo ir ži­no, ta si­tua­ci­ja joms nė­ra nau­jie­na. Juo la­biau tam ti­krų bend­ro­vių at­sto­vai pas mus bu­vo at­vy­kę aiš­kin­tis ga­li­my­bes gau­ti li­cen­ci­jas, bu­vo su jais bend­rau­ta, bet jie pri­ėmė ki­tą spren­di­mą – ne­si­kreip­ti dėl li­cen­ci­jos iš­siė­mi­mo, o ban­dy­ti vyk­dy­ti ne­li­cen­ci­juo­tą veik­lą“, – kal­bė­jo V.Dauk­šys.

Lei­di­mus or­ga­ni­zuo­ti nuo­to­li­nius lo­ši­mus tu­ri bend­ro­vė „Top Sport“ (lei­di­mas su­teik­tas sau­sio 14 die­ną), „To­ny­Bet“ ope­ra­to­rė Lo­ši­mų stra­te­gi­nė gru­pė bei „O­ra­ku­las“ (sau­sio 21 die­ną).

LPT va­do­vo tei­gi­mu, lei­di­mas reng­ti in­ter­ne­ti­nius lo­ši­mus kai­nuo­ja apie 800 eu­rų, ta­čiau jų ne­tu­rin­čios bend­ro­vės, V.Dauk­šio ma­ny­mu, to­kiu bū­du tie­siog ven­gia mo­kė­ti mo­kes­čius vals­ty­bei.

„Aš ma­nau, kad jiems fi­nan­siš­kai tie­siog ge­riau ne­mo­kė­ti mo­kes­čių ne­gu juos mo­kė­ti. (...) Yra azar­ti­nių lo­ši­mų mo­kes­čiai, ki­ti mo­kes­čiai, ku­rie mo­ka­mi į Lie­tu­vos biu­dže­tą. Jei ta veik­la tei­kia­ma ne­li­cen­ci­juo­tos bend­ro­vės, ta­da vals­ty­bė ne­gau­na pa­ja­mų ir tai ga­li­ma pri­ly­gin­ti kon­tra­ban­di­nei veik­lai. An­tras da­ly­kas, mes ne­ga­li­me kon­tro­liuo­ti tų bend­ro­vių dėl ga­li­my­bės loš­ti ne­pil­na­me­čiams ar tiems as­me­nims, ku­rie ap­si­ri­bo­ja sa­vo lo­ši­mų veik­lą, ka­dan­gi jiems tai su­ke­lia ati­tin­ka­mų prob­le­mų ir pa­sek­mių. Tre­čias da­ly­kas, mes ne­ga­li­me gin­ti lo­šė­jų in­te­re­sų – jei­gu jie yra ap­gau­na­mi, ne­iš­mo­ka­mi jiems lai­mė­ji­mai, to­kiu at­ve­ju mes ne­ga­li­me tų lo­šė­jų in­te­re­sų gin­ti“, – BNS aiš­ki­no tar­ny­bos di­rek­to­rius.

V.Dauk­šio tei­gi­mu, šiuo me­tu lei­di­mais do­mi­si ke­lios Lie­tu­vos ir už­sie­nio lo­ši­mų bend­ro­vės.

Nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, nu­ma­tan­tys, kad in­ter­ne­ti­nius lo­ši­mus Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­jan­čios bend­ro­vės tu­ri gau­ti Lo­ši­mų prie­žiū­ros lei­di­mą.