Pradėjo tyrimą dėl „Vilniaus Liaudies Respublikos“
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gal­būt vyk­do­mų nu­si­kal­ti­mų Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei, te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui ir kons­ti­tu­ci­nei sant­var­kai so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ su­kur­to­je pa­sky­ro­je „Vil­niaus liau­dies res­pub­li­ka“.

„Va­sa­rio 4 die­ną pra­dė­tas ty­ri­mas pa­gal 121 ir 122 Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) straips­nius“, - BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vil­ma Ma­žo­nė.

Mi­nė­ti BK straips­niai nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už an­ti­kons­ti­tu­ci­nių gru­pių ir or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mą bei veik­lą bei už vie­šus ra­gi­ni­mus pa­žeis­ti ša­lies su­ve­re­ni­te­tą.

Len­kų ir ru­sų kal­bo­mis „Vil­niaus Liau­dies Res­pub­li­ka“ pa­va­din­tos pa­sky­ros ad­mi­nis­tra­to­riai rei­ka­lau­ja „į Vil­niaus re­gio­ną įves­ti Len­ki­jos „ža­liuo­sius žmo­ge­liu­kus“ ir su­reng­ti ten re­fe­ren­du­mą tarp vie­ti­nių gy­ven­to­jų“.

V.Ma­žo­nės tei­gi­mu, iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai kol kas nė­ra par­eikš­ti nie­kam, šiuo me­tu sten­gia­ma­si iden­ti­fi­kuo­ti mi­nė­tos pa­sky­ros ad­mi­nis­tra­to­rius.

Už an­ti­kons­ti­tu­ci­nių gru­pių ar or­ga­ni­za­ci­jų kū­ri­mą ir veik­lą BK nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų, už vie­šus ra­gi­ni­mus smur­tu pa­žeis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­ve­re­ni­te­tą as­muo ga­li bū­ti nu­baus­tas lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų.