Pradėjo tyrimą dėl V. Baltraitienės ir J. Miliaus
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­dė­jo ty­ri­mą dėl že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės bei Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) va­do­vo Jo­no Mi­liaus ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to da­ly­vau­jant va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais.

„Priė­mė­me spren­di­mą, kad pra­de­da­me ty­ri­mą dėl mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus veiks­mų dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je ke­lia­mų abe­jo­nių, ar jie ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų vyk­da­mi į ne­for­ma­lų su­si­ti­ki­mą, kaip spau­do­je tei­gia­ma, me­džiok­lę. Ko­mi­si­jos na­riams iš­ki­lo klau­si­mų ir dėl da­ly­vių, ir dėl fi­nan­sa­vi­mo, ki­tų“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Ty­ri­mas pra­dė­tas po pa­čios mi­nis­trės V.Bal­trai­tie­nės krei­pi­mo­si į ko­mi­si­ją. Ji tei­gia sie­kian­ti, kad, „bū­tų iš­sklai­dy­tos bet ko­kios abe­jo­nės dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to per ofi­cia­lios Lat­vi­jos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą Lie­tu­vo­je“. Iš­plės­ti ty­ri­mą aiš­ki­nan­tis ir J.Mi­liaus vaid­me­nį ko­mi­si­ja nu­spren­dė sa­vo ini­cia­ty­va. Spren­di­mui pri­im­ti ko­mi­si­ja tu­ri tris mė­ne­sius, ta­čiau jis pa­ti­ki­no, kad tiek lai­ko grei­čiau­siai ne­pri­reiks.

Anot R.Va­len­tu­ke­vi­čiaus, į po­sė­dį pla­nuo­ja­ma kvies­ti tiek mi­nis­trę, tiek VMVT va­do­vą, ke­ti­na­ma apk­laus­ti ir ki­tus va­ka­rie­nės bei me­džiok­lės da­ly­vius, iš­sky­rus Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­trą Ja­nį Dūk­la­vą.

„Mes į Lat­vi­jos mi­nis­tro si­tua­ci­ją ne­si­gi­li­na­me, juo la­biau, ne­ma­to­me, kad jis ga­li bū­ti čia prie ko nors pri­si­dė­jęs“, – aiš­ki­no R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Prieš mė­ne­sį Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne vy­ku­sio­je va­ka­rie­nė­je su me­džiok­le da­ly­va­vo už Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos že­mės ūkį at­sa­kin­gi po­li­ti­kai, vals­ty­bės tar­nau­to­jai bei du vers­li­nin­kai.

Be Lie­tu­vos že­mės ūkio mi­nis­trės, va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je lie­pos pa­bai­go­je da­ly­va­vo jos su­tuok­ti­nis Re­gi­man­tas Bal­trai­tis, J.Mi­lius, bend­ro­vės „Bio­ve­la Group“ va­do­vas Vir­gi­ni­jus Kan­taus­kas, „Do­jus Ag­ro“ va­do­vas Pra­nas Dai­li­dė, Lat­vi­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja. „In­fo TV“ an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad šia­me su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ir V.Bal­trai­tie­nės sū­nus Man­tas.

Anot te­le­vi­zi­jos, mi­nis­trės sū­nus su­mo­kė­jo ir už sa­vo, ir už tė­vo me­džiok­lę, V.Kan­taus­kas sa­ko su­mo­kė­jęs už sa­ve ir už P.Dai­li­dę. Pa­ti V.Bal­trai­tie­nė ne­me­džio­jo, nors vai­šė­se da­ly­va­vo. Už me­džiok­lę, „In­fo TV“ duo­me­ni­mis, su­si­mo­kė­jo Lat­vi­jos mi­nis­tras ir J.Mi­lius.

Že­mės ūkio mi­nis­trė V.Bal­trai­tie­nė ži­niask­lai­dai yra pa­tei­ku­si ke­lias ver­si­jas, kas or­ga­ni­za­vo mi­nė­tą me­džiok­lę. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­nis­trė svars­tė, jog me­džiok­lę or­ga­ni­za­vo J.Mi­lius, vė­liau ji tei­gė, kad tai pa­da­rė vers­li­nin­kas P.Dai­li­dė. Pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas J.Mi­lius aiš­ki­no me­džiok­lę mi­nis­trų va­ka­rie­nės me­tu pa­pra­šęs or­ga­ni­zuo­ti sa­vo kai­my­no P.Dai­li­dės. Pa­na­šaus J.Mi­liaus pra­šy­mo pa­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti me­džiok­lę mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo me­tu yra su­lau­kęs ir jo pa­val­di­nys, Pa­ne­vė­žio vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vas Val­de­ma­ras Kon­tau­tas.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja taip pat sa­ko lau­kian­ti sąs­kai­tos už ren­gi­nį, ta­čiau iki šiol jos ne­ga­vo.