Pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Kauno izoliatoriuje
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra an­tra­die­nį pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo par­ei­gų ne­at­li­ki­mo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je.

Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Gin­ta­ras Ja­sai­tis BNS pra­ne­šė pa­nai­ki­nęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) nu­ta­ri­mą ne­at­lik­ti ty­ri­mo.

„Ne­ga­li­ma taip da­ry­ti, kad par­eiš­kė­jas tu­ri at­neš­ti įro­dy­mus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gai. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad įro­di­nė­ji­mo naš­ta ne pi­lie­čiams už­krau­na­ma“, – BNS sa­kė pro­ku­ro­ras.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­trė Mil­da Vai­niu­tė an­tra­die­nį pra­ne­šė šią sa­vai­tę ža­dan­ti pri­im­ti spren­di­mą dėl Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to ir Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vų nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų, kol vyks­ta tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas jų at­žvil­giu.

Si­tua­ci­ją Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je taip pat ti­ria Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, Vals­ty­bės kon­tro­lė bei Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Jos nag­ri­nė­ja iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­si­sa­kiu­sios pra­dė­ti STT pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Pa­ti STT at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pa­gal jo dar­buo­to­jos, Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos sky­riaus vir­ši­nin­kės Ra­sos Ka­zė­nie­nės par­eiš­ki­mą.

Kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos nag­ri­nės vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mus Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, taip pat ga­li­mus vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tus ir ne­efek­ty­vų vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą. R.Ka­zė­nie­nės skun­de STT, be ki­tų da­ly­kų, ra­šo­ma, kad Kau­no tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pir­ties ve­dė­ja va­do­vau­ja pir­čiai, ku­rios nė­ra, pa­slau­gos ir pre­kės ga­li bū­ti per­ka­mos iš įmo­nių, gal­būt su­si­ju­sių su izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jais, o kai ku­rios pre­kės ga­lė­jo bū­ti įsi­gy­ja­mos už ke­lis ar ke­lio­li­ka kar­tų di­des­nę nei rin­kos kai­ną.

Sa­vo par­eiš­ki­me tei­sė­sau­gai R.Ka­zė­nie­nė taip pat nu­ro­dė, kad įstai­go­je daug me­tų iš ei­lės vie­šuo­sius pir­ki­mus lai­mi tos pa­čios įmo­nės: „O­ro par­ame­trai“, „Nik­li­ta“, „Vi­pi­ta“, „Tis“, „Tis LT“, „Glo­bin­ta“, „Ar­vi­ri­ta“ ir „Gar­fus“. Par­eiš­ki­me tei­gia­ma, kad iš šių bend­ro­vių pre­kės ir pa­slau­gos kai ku­riais at­ve­jais per­ka­mos ke­lio­li­ka kar­tų di­des­ne nei rin­kos kai­na. Pa­vyz­džiui, iš įmo­nės „Ar­vi­ri­ta“ nu­pirk­tas guo­lis stak­lėms tai­sy­ti. Anot izo­lia­to­riaus bu­hal­te­rės, šio guo­lio rin­kos ver­tė sie­kia maž­daug ke­tu­ris eu­rus, ta­čiau jis nu­pirk­tas už 700 eu­rų.