Pradedamas svarstyti naujasis socialinis modelis
Šian­dien Sei­mo po­sė­dy­je pra­de­da­mas so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­ris yra vie­nas di­džiau­sių įsta­ty­mų pa­ke­tų, svars­ty­mas. 

So­cia­li­nio mo­de­lio svars­ty­mas pra­si­dės nuo daug dis­ku­si­jų tarp so­cia­li­nių par­tne­rių ke­lian­čio nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, dėl ku­rio įre­gis­truo­ti ke­li šim­tai pa­siū­ly­mų.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko, kad Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui aps­vars­čius nau­jos re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­są, bu­vo at­lik­tos vi­sos Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­tos pro­ce­dū­ros ir Dar­bo ko­dek­so svars­ty­mas iš ko­mi­te­to ke­lia­si į Sei­mo po­sė­džių sa­lę.

„Ar­ti­miau­siu me­tu Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių dar­bot­var­kė­je bus daug dė­me­sio skir­ta so­cia­li­niam mo­de­liui. So­cia­li­nis mo­de­lis – vie­nas svar­biau­sių ir reikš­min­giau­sių šios Sei­mo ka­den­ci­jos dar­bų, to­dėl pra­si­de­dan­tis svars­ty­mas Sei­me tu­ri la­bai di­de­lę reikš­mę, nors dar lau­kia il­gas ke­lias iki šių įsta­ty­mų ga­lu­ti­nio pa­tvir­ti­ni­mo. Ti­kiu, kad Sei­mo na­riai su­pran­ta šių įsta­ty­mų svar­bą ir reikš­mę, to­dėl kvie­čiu at­sa­kin­gam ir kons­truk­ty­viam dar­bui“, – sa­ko par­la­men­to va­do­vė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.