Pradedama statyti nuo Rusijos atribojanti tvora
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) tre­čia­die­nį pra­ne­šė pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį su Vil­ka­viš­kio įmo­ne „Gin­trė­ja“ dėl ap­sau­gi­nės tvo­ros pa­sie­ny­je su Ru­si­ja sta­ty­bų. Jos kai­nuos 1,335 mln. eu­rų.

Pa­gal su­tar­tį, ar­ti­miau­siu me­tu 44,6 km ruo­že prie sie­nos su Ru­si­ja bus pra­dė­ta sta­ty­ti ap­sau­gi­nė tvo­ra. Dar­bai tu­ri bū­ti pa­baig­ti iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos.

Anot pa­sie­nie­čių, su­tar­tis įsi­ga­lio­jo šią sa­vai­tę, kai „Gin­trė­jos“ at­sto­vai pri­sta­tė pri­va­lo­mus ga­ran­ti­nius do­ku­men­tus dėl su­tar­ties įvyk­dy­mo.

Pa­skel­bus vie­šą­jį pir­ki­mą, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba ga­vo 27 įmo­nių pa­siū­ly­mus. „Gin­trė­ja“ tvo­rai įreng­ti pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną. Pa­sta­ty­ti tvo­rą ties Ru­si­ja už maž­daug 1,487 mln. eu­rų siū­lė bend­ro­vė „Bi­se­ris“, už maž­daug 1,633 mln. eu­rų – įmo­nė „Su­me­da“.

At­kar­po­se pa­lei vals­ty­bės sie­ną su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi bus pa­sta­ty­ta apie dvie­jų me­trų aukš­čio me­ta­li­nė seg­men­ti­nė tvo­ra su pa­pil­do­mais įren­gi­mais. Ji iš­kils ruo­žuo­se nuo tri­ša­lio Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos vals­ty­bių sie­nų san­kir­tos taš­ko ties Viš­ty­čiu ir at­kar­po­mis tę­sis Ša­kių bei Vil­ka­viš­kio ra­jo­nuo­se iki Ne­mu­no.

Pa­lei vi­są apie 109 ki­lo­me­trų Ne­mu­nu ei­nan­čią sie­ną dar anks­čiau pa­sie­nie­čiai yra įren­gę tech­ni­nes jos ste­bė­ji­mo sis­te­mas. Nau­ja tvo­ra bus įren­gia­ma vie­to­vė­se, kur vals­ty­bės sie­na ei­na sau­su­ma.

Lė­šos tvo­rai įreng­ti skir­tos iš Lie­tu­vos biu­dže­to.

Par­ei­gū­nai taip pat pla­nuo­ja iki 2020 me­tų pa­sta­ty­ti tvo­rą ties Lie­tu­vos sie­na su Bal­ta­ru­si­ja. Anot jų, tvo­ros pir­miau­siai sta­to­mos sie­kiant pa­ža­bo­ti kon­tra­ban­dą ir ap­si­sau­go­ti nuo ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos.