Pradedama Nacionalinės žemės tarnybos pertvarka: darbo neteks 10 proc. darbuotojų
Sie­kiant skaid­rin­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) veik­lą bei pa­nai­kin­ti ga­li­mą jos dar­buo­to­jų ko­rup­ci­ją, pra­de­da­ma tar­ny­bos pert­var­ka – jos me­tu dar­bo ga­li ne­tek­ti maž­daug 10 proc. cen­tri­nės būs­ti­nės dar­buo­to­jų, bus nai­ki­na­mi du de­par­ta­men­tai. Pa­grin­di­nės būs­ti­nės pert­var­ka truks iki rugp­jū­čio, vė­liau nu­ma­to­ma pert­var­ko­mi ir te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai.

Že­mės ūkio mi­nis­tras dar kar­tą pra­ne­šė ne­pa­si­ti­kin­tis NŽT va­do­vu Da­nie­liu­mi Kup­riu ir ti­ki­si jį ne­tru­kus at­leis­ti ša­lių su­si­ta­ri­mu.

„No­rė­tu­me pa­di­din­ti vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba. Da­bar tar­ny­bos yra že­mi rei­tin­gai, no­ri­me ma­žin­ti ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mą – ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės yra rea­lios da­bar tar­ny­bo­je. Skun­dų kie­kis di­dė­ja, bet ir at­sa­ky­mų į skun­dus ter­mi­nai vė­luo­ja vel­niš­kai. Tai pa­grin­di­niai da­ly­kai, ku­riuos rei­kia su­tvar­ky­ti. Ne­bū­ti­nai rei­kia ma­žin­ti dar­buo­to­jų, gal rei­kia tik va­do­vy­bę pa­keis­ti“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ket­vir­ta­die­nį sa­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas.

Anot jo, iš pra­džių no­ri­ma pert­var­ky­ti cen­tri­nę NŽT būs­ti­nę: pa­nai­kin­ti du de­par­ta­men­tus – Ri­zi­kų val­dy­mo ir dar vie­ną, ku­rio A.Bog­da­no­vas ne­ga­lė­jo įvar­din­ti, o vie­to­je 32 de­par­ta­men­tų ir sky­rių va­do­vų tu­rė­tų lik­ti 23.

„To­liau mes ke­ti­na­me aiš­kiai nu­sta­ty­ti tar­ny­bos va­do­vo ir jo pa­va­duo­to­jų funk­ci­jas. Taip pat daug dė­me­sio skir­si­me vie­šu­mui“, – tei­gė A.Bog­da­no­vas. Jis pri­dū­rė, kad vė­liau bus pert­var­ko­mi te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai.

„Šian­dien įsa­ky­mu mi­nis­tras pa­tvir­tins nau­ją struk­tū­rą. Iš­kart po to bus pra­dė­ti reng­ti cen­tri­nės būs­ti­nės sky­rių ir de­par­ta­men­tų tar­ny­bi­niai nuo­sta­tai ir par­ei­gy­bių ap­ra­šy­mai. Ti­ki­mės tai pa­da­ry­ti iki ko­vo 31 die­nos. Tvir­ti­nant nuo­sta­tas ir ap­ra­šy­mus, mes įteik­si­me at­lei­di­mo la­pe­lius cen­tri­nio pa­da­li­nio dar­buo­to­jams. Ta­da ke­tu­ri mė­ne­siai tu­ri pra­ei­ti iki nau­jos struk­tū­ros įsi­ga­lio­ji­mo. Rugp­jū­čio mė­ne­sį ji bus įsi­ga­lio­ju­si“, – kal­bė­jo A.Bog­da­no­vas.

Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas dar kar­tą pa­brė­žė, jog ne­pa­si­ti­ki NŽT va­do­vu Da­nie­liu­mi Kup­riu, bet jam pa­čiam ne­si­trau­kiant, bus lau­kia­ma jo veik­los tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo pa­bai­gos.

„Aš kaip mi­nis­tras esu par­ei­ka­la­vęs as­me­ni­nės tar­ny­bos va­do­vo at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­mo. Pra­šiau, kad jis pa­si­trauk­tų pats, bet jam at­si­sa­kius, aš par­eiš­kiau ne­pa­si­ti­kė­ji­mą juo. Da­bar lau­kia­me tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų pa­bai­gos ir ti­kiuos, kad per po­rą sa­vai­čių jie baig­sis. Va­do­vas ne­val­do si­tua­ci­jos ir ne­už­ti­kri­na kryp­tin­gos tar­ny­bos veik­los“, – tvir­ti­no B.Mar­kaus­kas.

Mi­nis­tras vy­lė­si, jog pa­vyks ša­liu su­ta­ri­mu su­si­tar­ti su D.Kup­riu dėl jo pa­si­trau­ki­mo iš par­ei­gų.

„At­lei­di­mui tu­ri bū­ti pa­grin­das ir ne kar­tą esa­me ma­tę, kad po at­lei­di­mo vyks­ta teis­mi­niai gin­čai ir par­ei­gū­nai yra grą­ži­na­mi į par­ei­gas. Ma­nau, kad va­do­vas pats su­pran­ta ir su­pras. Po­kal­biai nė­ra baig­ti. At­ei­na ir nau­jos in­for­ma­ci­jos. Iki tar­ny­bi­nių pa­ti­kri­ni­mų pa­bai­gos mes vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du su­si­tar­si­me“, – kal­bė­jo B.Mar­kaus­kas.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja at­lie­ka du ty­ri­mus dėl D.Kup­rio veik­los, įta­riant, kad jis ga­lė­jo pikt­nau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, iš­si­nuo­mo­da­mas vals­ty­bi­nę že­mę.

Vie­nas ty­ri­mas pra­dė­tas dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos dėl D.Kup­rio ne­ap­mo­kė­tų sąs­kai­tų už že­mės skly­pų for­ma­vi­mą. Mi­nis­te­ri­ja, va­sa­rio pa­bai­go­je bai­gu­si pir­mi­nį D.Kup­rio veik­los ty­ri­mą, ne­ra­do pa­žei­di­mų, ta­čiau Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nė eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) re­ko­men­da­vo ty­ri­mą at­nau­jin­ti ir pra­plės­ti. An­tras pa­ti­ki­ni­mas ini­ci­juo­tas ko­vo pra­džio­je ir jį mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na baig­ti iki mė­ne­sio pa­bai­gos.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 ha že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, o jam ta­pus NŽT va­do­vu bu­vo baig­ti for­muo­ti de­vy­ni že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pai nuo­mai. D.Kup­rys BNS anks­čiau tei­gė, kad vi­sus skly­pus bu­vo iš­si­nuo­ma­vęs prieš tap­da­mas NŽT va­do­vu, to­dėl ne­pa­da­rė jo­kių pa­žei­di­mų. Be to, jis tvir­ti­no, kad no­rą nuo­mo­tis že­mę Va­rė­nos ra­jo­ne iš­reiš­kė dar 2012 me­tais, kai NŽT jis va­do­vau­ti pra­dė­jo per­nai ge­gu­žę.