Prabilo apie skaidrumą – gavo smūgį
Bend­ro­vėms „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ pra­dė­jus kel­ti Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio kon­kur­so skaid­ru­mo klau­si­mą, vie­šo­jo­je erd­vė­je su­skub­ta šioms įmo­nėms pa­žer­ti prie­kaiš­tų dėl pra­ėju­siais me­tais sos­ti­nė­je įgy­ven­din­to Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dos pro­jek­to. Jo už­sa­ko­vė – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė – tvir­ti­na, kad kon­sor­ciu­mas es­ta­ka­dą pa­sta­tė lai­ku, o prie­kaiš­tų dar­bų ko­ky­bei nė­ra.

Lie­pos pa­bai­go­je įvy­ku­sias Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po sta­ty­bos dar­bų pra­džios iš­kil­mes ap­tem­dė net pen­kių bend­ro­vių, taip pat ir kon­sor­ciu­mo pa­grin­dais vei­kian­čių „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ iš­kel­tos abe­jo­nės pro­ce­so skaid­ru­mu. Pa­sta­ro­sios dvi įmo­nės bu­vo pa­sie­ku­sios, kad šis 100 proc. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mas pro­jek­tas, ver­ti­na­mas 90 mln. eu­rų, bū­tų su­stab­dy­tas, kol teis­mas pri­ims spren­di­mą dėl jo or­ga­ni­za­vi­mo tei­sė­tu­mo.

„Lat­vi­jas til­ti“ ma­ny­mu, va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio ran­go­vo kon­kur­so są­ly­gos ri­bo­ja kon­ku­ren­ci­ją ir su­da­ro ga­li­my­bes ja­me da­ly­vau­ti tik ke­lioms įmo­nėms. Ta­čiau teis­mai pri­ėmė ki­to­kį spren­di­mą ir lei­do kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riams pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su nu­ga­lė­to­jais – įmo­ne „Kau­no til­tai“, vei­kian­čia kar­tu su „Feg­da“, „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“, „Eu­ro­via Lie­tu­va“, „Til­tu­va“ ir „A­xis Po­wer“ (pa­sta­ro­ji įmo­nė prieš tai taip pat skun­dė pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mą) – bei pra­dė­ti dar­bus.

Tuo pa­čiu me­tu vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­py­lė ne­igia­ma in­for­ma­ci­ja apie kon­sor­ciu­mo „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ pra­ėju­siais me­tais Vil­niu­je įgy­ven­din­tą Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dos pro­jek­tą.

„Šios is­to­ri­jos šak­nys gi­lios. Ji at­sklei­dė, kad Lie­tu­vo­je trūks­ta skaid­ru­mo, nes di­de­lė da­lis di­džių­jų kon­kur­sų, ku­riuo­se nau­do­ja­mi eu­ro­pi­niai pi­ni­gai, vyks­ta su mil­ži­niš­ko ne­ga­ty­vu­mo šlei­fu, ne­lei­džian­čiu tin­ka­mai įsi­sa­vin­ti par­amos lė­šų. Vyks­ta di­de­lė ko­va, par­emia­ma ne­ga­ty­via in­for­ma­ci­ja, užuot kon­ku­ra­vus ge­bė­ji­mais, vals­ty­bei nau­din­giau­siais pa­siū­ly­mais. Vi­sa ne­ga­ty­vi in­for­ma­ci­ja apie mū­sų veik­lą ro­do, koks di­de­lis pa­sip­rie­ši­ni­mas tiems, ku­rie no­ri dirb­ti są­ži­nin­gai ir skaid­riai“, – LŽ apie šią si­tua­ci­ją sa­kė bend­ro­vės „Kau­no ke­liai“ pro­jek­tų va­do­vas Tau­ras Ja­ke­lai­tis.

Ma­žes­nė kai­na – minusas

Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės at­kar­pos nuo A. Goš­tau­to gat­vės iki M. K. Čiur­lio­nio gat­vės re­kons­truk­ci­jos, su­pla­nuo­tos Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės bend­ra­ja­me pla­ne iki 2015 me­tų, dar­bų at­vi­ras kon­kur­sas bu­vo pa­skelb­tas dar 2011 me­tais.

„Di­de­lė da­lis vai­ruo­to­jų, at­vyks­tan­čių į Vil­nių, no­rė­da­mi pa­tek­ti į mies­to cen­trą bei se­na­mies­tį, nau­do­ja­si Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve. Vai­ruo­to­jams, va­žiuo­jan­tiems Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­ve nuo Sa­va­no­rių žie­do pu­sės, pa­tek­ti į mies­to cen­tri­nę da­lį bū­da­vo su­dė­tin­ga. Įreng­ta es­ta­ka­da pa­ge­ri­no eis­mo pra­lai­du­mą, o pa­pil­do­ma grei­tė­ji­mo juo­sta lei­do su­ma­žin­ti šio maz­go ava­rin­gu­mą“, – LŽ nu­ro­dė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to Inf­ras­truk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Li­nas Bar­tu­se­vi­čius.

Pa­gei­da­vi­mą da­ly­vau­ti kon­kur­se, ku­rio lai­mė­to­jas tu­rė­jo įgy­ven­din­ti dar­bų pro­jek­tą, par­eng­tą sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Vil­niaus pla­nas“, par­eiš­kė še­šios bend­ro­vės, ta­čiau tri­jų iš jų pa­siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti. Iš li­ku­sių tri­jų da­ly­vių – bend­ro­vių „Pa­ne­vė­žio ke­liai“, „Kau­no til­tai“ ir kar­tu vei­kian­čių „Lat­vi­jos til­ti“ bei „Kau­no ke­liai“ – nu­ga­lė­to­ju bu­vo pa­skelb­tas pa­sta­rų­jų įmo­nių kon­sor­ciu­mas, įsi­pa­rei­go­jęs at­lik­ti dar­bus pi­giau­siai – už 31,2 mln. li­tų (maž­daug 9 mln. eu­rų). Jau vė­liau bu­vo pra­dė­tos reikš­ti abe­jo­nės, ar 20 proc. pi­giau nei kon­ku­ren­tai įsi­pa­rei­go­jęs dirb­ti kon­sor­ciu­mas ne­dem­pin­guo­ja kai­nų, ke­tin­da­mas dar­bus at­lie­kant jas pa­kel­ti.

Tauras Jakelaitis. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

„Kai svars­to­ma, kad mes dirb­ti­nai su­ma­ži­no­me kai­nas, man no­ri­si pa­klaus­ti ki­taip: o gal ki­tų da­ly­vių kai­na bu­vo per­ne­lyg už­kel­ta? Mū­sų pa­siū­ly­mas rė­mė­si įver­tin­to­mis bend­ro­vių ga­li­my­bė­mis ir tu­ri­mais re­sur­sais: „Lat­vi­jas til­ti“ – Lie­tu­vo­je vei­kian­ti vie­nos di­džiau­sių Lat­vi­jos sta­ty­bų bend­ro­vių „LNK Group“ at­sto­vy­bė – dar So­vie­tų Są­jun­gos lai­kais bu­vo vie­na di­džiau­sių sta­ty­bos įmo­nių, ir šian­dien tu­rin­ti di­de­lius pa­jė­gu­mus sta­ty­ti til­tus, es­ta­ka­das, me­ta­li­nes kons­truk­ci­jas, „Kau­no ke­liai“, sa­vo veik­los is­to­ri­ją skai­čiuo­jan­tys nuo 1940 me­tų, yra at­es­tuo­ta at­lik­ti dar­bus vals­ty­bi­nės ir vie­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se, gat­vė­se, ge­le­žin­ke­liuo­se, oro uos­tuo­se, ki­tuo­se trans­por­to sta­ti­niuo­se, tu­ri sa­vo ga­my­bi­nę ba­zę, eksp­loa­tuo­ja smė­lio ir žvy­ro kar­je­rą. Ži­no­ma, pa­siū­ly­mą įgy­ven­din­ti es­ta­ka­dos pro­jek­tą mes pa­tei­kė­me nu­ma­ty­da­mi mi­ni­ma­lų pel­ną, bet ne­gi tai drau­džia­ma?“ – ste­bė­jo­si T. Ja­ke­lai­tis.

Pro­jek­tuo­to­jų klaidos

Opo­nen­tų nuo­gas­ta­vi­mai iš da­lies pa­sit­vir­ti­no: įsi­bė­gė­jus Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dos sta­ty­bos dar­bams pa­aiš­kė­jo, kad pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų – 3,6 mln. li­tų (kiek dau­giau kaip mi­li­jo­no eu­rų).

„Pa­pil­do­mų dar­bų pir­ki­mas bu­vo skelb­tas dėl at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų dar­bų po­rei­kio, jų ne­bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti“, – LŽ la­ko­niš­kai nu­ro­dė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė.

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį ati­da­rant Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dą Ar­tū­ras Zuo­kas, tuo me­tu ei­nan­tis Vil­niaus me­ro par­ei­gas, ce­re­mo­ni­jos me­tu at­vi­rai įvar­di­jo, kad te­ko pirk­ti pa­pil­do­mus dar­bus, nes sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tuo­to­jai, ren­gę re­kons­truk­ci­jos pla­ną, pa­da­rė klai­dų, mat pa­si­rė­mė dar 1960–1970 me­tų brė­ži­niais, ne­ati­tin­kan­čiais rea­lios si­tua­ci­jos.

Kon­sor­ciu­mo „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ at­sto­vų tei­gi­mu, su­si­ta­ri­mas dėl pa­pil­do­mų dar­bų su A. Zuo­ko va­do­vau­ta sa­vi­val­dy­be ne­bu­vo toks sklan­dus, kaip da­bar ga­li pa­si­ro­dy­ti. Kaip LŽ sa­kė „Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vė Re­gi­na Bar­kaus­kie­nė, pro­jek­to, ku­riuo tu­rė­jo va­do­vau­tis, bei rea­lios si­tua­ci­jos ne­ati­tik­tį ran­go­vai pa­ste­bė­jo jau ne­tru­kus, kai pra­dė­jo vyk­dy­ti dar­bus, ir iš kar­to apie tai in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bę.

Kaip pa­aiš­kė­jo, pro­jek­tuo­to­jai ne­tei­sin­gai nu­ro­dė re­kons­truo­ja­mo nuo­te­kų ko­lek­to­riaus gy­lį. Do­ku­men­tuo­se bu­vo pa­žy­mė­ta, kad jis yra 4 me­trai po že­me, o iš tie­sų glū­dė­jo 7 me­trų gy­ly­je. Tam, kad 50 me­tų eksp­loa­tuo­ja­ma in­ži­ne­ri­nė inf­ras­truk­tū­ra ne­kel­tų pa­vo­jaus ap­lin­ki­niams pa­sta­tams, gat­vėms, rei­kė­jo re­kons­truo­ti po es­ta­ka­dos nu­va­žia­vi­mu esan­tį ko­lek­to­rių, ku­rio bend­ras il­gis sie­kė apie 125 me­trus. Be to, bu­vo re­kons­truo­ta ir be­veik 14 ki­lo­me­trų po že­me esan­čių van­dens, nuo­te­kų ir ki­tų tink­lų.

Atidarius Geležinio Vilko gatvės estakadą, vos per tris mėnesius automobilių srautas toje miesto dalyje išaugo dvigubai. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„A­pie to­kią si­tua­ci­ją už­sa­ko­vą in­for­ma­vo­me dar 2013 me­tų pa­va­sa­rį. Pro­jek­tuo­to­jai – sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Vil­niaus pla­nas“ – 2013 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį par­en­gė nau­jas tech­ni­nio pro­jek­to lai­das, jas pa­tvir­ti­no už­sa­ko­vas, ta­čiau pa­skui ne­bu­vo da­ro­ma jo­kių veiks­mų. Tik 2013 me­tų gruo­dį bu­vo­me in­for­muo­ti, kad ke­ti­na­ma reng­ti dar vie­ną tech­ni­nio pro­jek­to va­rian­tą, o jį įgy­ven­din­ti bus skel­bia­mas vie­šas kon­kur­sas. Pa­si­tei­ra­vę, ka­da jis bus pa­tvir­tin­tas, taip pat ka­da ke­ti­na­ma baig­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, nes iki pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­no te­bu­vo li­kęs pus­me­tis, ga­vo­me la­bai keis­tą at­sa­ky­mą: „Tech­ni­nio pro­jek­to kei­ti­mą nu­ma­to­ma at­lik­ti kuo ga­li­ma sku­biau.“ Tas „sku­biau“ įvy­ko tik po pus­me­čio“, – aiš­ki­no R. Bar­kaus­kie­nė.

Pre­ten­zi­jų neturi

Po il­go del­si­mo su­ti­ku­si, kad „Vil­niaus pla­no“ pro­jek­tuo­to­jai pri­da­rė klai­dų, sa­vi­val­dy­bė vis dėl­to ne­siė­mė tie­siog ko­re­guo­ti pra­di­nį pro­jek­tą – pa­skel­bu­si, kad bus įgy­ven­di­na­mas nau­jas dar­bų eta­pas, pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį pa­skel­bė nau­ją vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są, o sta­ty­bos lei­di­mą iš­da­vė tik rug­sė­jo 17-ąją, kai iki su­pla­nuo­tų dar­bų pa­bai­gos te­bu­vo li­kę ma­žiau nei trys mė­ne­siai.

Šia­me kon­kur­se da­ly­va­vęs „Lat­vi­jas til­ti“ bei „Kau­no ke­lių“ kon­sor­ciu­mas, vėl pa­tei­kęs pi­giau­sią pa­siū­ly­mą, dar­bus vis dėl­to spė­jo at­lik­ti lai­ku: sta­ty­bos už­bai­gi­mo ak­tas Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos be jo­kių pa­sta­bų pa­si­ra­šy­tas 2014 me­tų gruo­džio 22-ąją, nors bend­ro­vės pa­gal su­tar­tį pro­jek­tą už­baig­ti ga­lė­jo dar po ke­lių die­nų.

„Į­si­pa­rei­go­ji­mai pa­gal abi su­tar­tis kon­kur­sus lai­mė­ju­sių ran­go­vų bu­vo įvyk­dy­ti lai­ku. Už­baig­ti sta­ty­bos dar­bai bu­vo pri­im­ti Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos. Tai reiš­kia, ati­ti­ko vi­sus sta­ty­bos tech­ni­nių reg­la­men­tų rei­ka­la­vi­mus“, – LŽ nu­ro­dė sa­vi­val­dy­bės Inf­ras­truk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas L. Bar­tu­se­vi­čius.

Jau šių me­tų ko­vo pra­džio­je Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, jog eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, ati­da­rius Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dą, vos per tris mė­ne­sius au­to­mo­bi­lių srau­tas to­je mies­to da­ly­je iš­au­go dvi­gu­bai. „Tei­gia­ma, kad 2014 me­tų gruo­dį es­ta­ka­da va­žiuo­da­vo apie 4 tūkst. au­to­mo­bi­lių per par­ą, šių me­tų va­sa­rio mė­ne­sį – 7600–8000 au­to­mo­bi­lių per par­ą. Įver­ti­nus se­zo­niš­ku­mą ir ki­tus fak­to­rius, skai­čiuo­ja­ma, kad šį ru­de­nį, po vie­nų me­tų eksp­loa­ta­ci­jos, es­ta­ka­do­je eis­mo in­ten­sy­vu­mas ga­li siek­ti iki 12–13 tūkst. au­to­mo­bi­lių per par­ą, o 2024 me­tais pa­sieks 16–18 tūks­tan­čių“, – in­for­ma­vo sa­vi­val­dy­bė.

Trauk­tis neketina

„Dėl Ge­le­ži­nio Vil­ko gat­vės es­ta­ka­dos pro­jek­to ir jį įgy­ven­din­da­mi, ir pa­sta­ruo­ju me­tu su­lau­kė­me daug ne­ga­ty­vios reak­ci­jos. Mums prie­kaiš­tau­ta dėl ter­mi­nų, ko­ky­bės, kai­nos klau­si­mų – vi­sa, ką bu­vo ga­li­ma su­gal­vo­ti blo­go, mums pri­kiš­ta. Vis dėl­to aki­vaiz­du, kad ob­jek­ty­vi si­tua­ci­ja, grin­džia­ma do­ku­men­tais, yra ki­to­kia. Ap­mau­du, kad veik­da­mi skaid­riai, siek­da­mi, kad taip pat bū­tų įgy­ven­di­na­mi vi­si pro­jek­tai Lie­tu­vo­je, su­si­dū­rė­me su ne­skaid­rių jė­gų nau­do­ja­mais juo­dai­siais me­to­dais. Bū­tent tai truk­do Lie­tu­vai sklan­džiai ju­dė­ti į prie­kį“, – LŽ tei­gė „Kau­no ke­lių“ at­sto­vas T. Ja­ke­lai­tis.

„Lat­vi­jas til­ti“ at­sto­vė R. Bar­kaus­kie­nė sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad pa­sta­rie­ji įvy­kiai ne­pa­veiks Lat­vi­jos bend­ro­vės spren­di­mų da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se Lie­tu­vo­je. „No­ri­me par­ody­ti, kad ga­li­ma dirb­ti skaid­riai“, – sa­kė ji.