Poziciją lėmė politinė lyderio meilė
Vie­nin­gą Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vų ne­no­rą pra­tęs­ti sa­va­no­riš­kai bend­ra­dar­bia­vi­mą su so­vie­ti­nė­mis slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis pri­pa­ži­nu­sių as­me­nų įslap­ti­ni­mo ter­mi­ną kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šau­kas sie­ja su par­ti­jos ly­de­rio Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio sim­pa­ti­jo­mis Krem­liui.

Pa­sku­ti­nę pa­va­sa­rio se­si­jos die­ną Sei­mas nu­spren­dė, kad duo­me­nys apie pri­si­pa­ži­nu­sius bu­vu­sius so­vie­tų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos KGB bend­ra­dar­bius bus slap­ta sau­go­mi dar 75 me­tus. Už to­kį įsta­ty­mą bal­sa­vo 80 par­la­men­ta­rų, prieš bu­vo 12, su­si­lai­kė 17 par­la­men­ta­rų. Tarp ne­pri­ta­rian­čių­jų bu­vo vi­sa LLRA frak­ci­ja.

“Į­si­vaiz­duo­ju, kad toks bu­vo V. To­ma­ševs­kio nu­ro­dy­mas. Da­ry­ti to­kią prie­lai­dą ga­li­ma ži­nant jo ry­šius su ga­na abe­jo­ti­no­mis per­so­no­mis. Ti­krai ne su­si­rū­pi­ni­mas is­to­ri­niu tei­sin­gu­mu lė­mė šį spren­di­mą”, -"Lie­tu­vos ži­nioms" sa­kė A. Anu­šaus­kas.

Tuo me­tu Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas LLRA at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius ti­ki­no, kad jo­kių nu­ro­dy­mų, kaip bal­suo­ti dėl pri­si­pa­ži­nu­sių­jų są­ra­šų sau­go­ji­mo frak­ci­jos na­riai ti­krai ne­ga­vo. Nors kai kas LLRA na­rius mė­gi­na pa­teik­ti kaip “rau­do­nus ar su kaž­kuo su­si­ju­sius”, kaip tik LLRA pa­sak par­la­men­ta­ro, šiuo at­ve­ju ne­pa­bū­go vie­šu­mo, o "so­cial­de­mo­kra­tai, ir kon­ser­va­to­riai la­bai bi­jo to pa­vie­ši­ni­mo”.

Nu­ro­dy­mų ne­ga­vo

"Lie­tu­vos ži­nioms" J. Nar­ke­vi­čius sa­kė, kad frak­ci­jo­je vy­ko dis­ku­si­ja dėl są­ra­šų įslap­ti­ni­mo ter­mi­nų. “Jo­kios iš vir­šaus nu­kreip­tos vie­na­reikš­miš­kos po­zi­ci­jos ti­krai ne­bu­vo, ji tie­siog iš­plau­kė iš mū­sų mąs­ty­mo”, - tei­gė jis. Anot J. Nar­ke­vi­čius, ne pa­slap­tis, kad Ne­prik­lau­so­my­bės kū­ri­mo­si pra­džio­je, ir da­bar “mū­sų bend­ra­par­tie­čius, ki­tus as­me­nis, da­ly­vau­jan­čius mū­sų po­li­ti­nė­je veik­lo­je kai kas mė­gi­na par­ody­ti kaip rau­do­nus ar su kaž­kuo su­si­ju­sius”.

“Bet is­to­ri­ja ro­do prieš­in­gai. Kaž­ko­dėl ir kon­ser­va­to­riai, ir so­cial­de­mo­kra­tai la­bai jau bi­jo to pa­vie­ši­ni­mo. Ko čia bi­jo­ti? Mes ti­krai ne­sa­me šven­tes­ni už po­pie­žių, gal ir tarp mū­sų yra to­kių as­me­nų. Ta­čiau, ma­nau, pro­cen­tais - ti­krai ma­žiau nei ki­to­se par­ti­jo­se”, - tei­gė J. Nar­ke­vi­čius.

LLRA at­sto­vas Zbig­ne­vas Je­dins­kis kal­bė­da­mas Sei­mo po­sė­dy­je tei­gė, kad pri­ėmus pa­tai­sas dėl ter­mi­no pra­tę­si­mo, liks „daug įslap­tin­tų KGB agen­tų“. „Bū­da­mi įslap­tin­ti, kai vi­suo­me­nė apie juos ne­ži­no, jie ga­li bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi ne tik vi­daus po­li­ti­kų, bet ir iš iš­orės. To­kie žmo­nės yra po­ten­cia­lūs vals­ty­bės ken­kė­jai. Kas ga­li ga­ran­tuo­ti, kad iki šiol jie ne­li­ko kai­my­ni­nės vals­ty­bės agen­tais? La­bai ge­ra prie­dan­ga – įslap­tin­tas KGB agen­tas, ku­ris ga­li tar­nau­ti ki­tai vals­ty­bei“, - sa­kė Z. Je­dins­kis.

A. Anu­šaus­kas tuo­met at­krei­pė dė­me­sį, kad di­džiau­sias Ru­si­jos sau­gu­mo tar­ny­bos džiaugs­mas ir sėk­mė bū­tų su­ži­no­ti žmo­nių, at­si­sa­kiu­sių bend­ra­dar­biau­ti su KGB, pa­var­des.

Keis­ta bi­čiu­lys­tė

Sim­pa­ti­jų Mask­vai V. To­ma­ševs­kis ne­slė­pė nie­ka­da. Tai tik pa­tvir­ti­na jo ir LLRA po­zi­ci­ja Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je at­žvil­giu. Į at­la­pą Geor­gi­jaus juo­ste­lę ne­ven­gian­tis įsi­seg­ti V. To­ma­ševs­kis ne kar­tą yra pa­ste­bė­tas ne­vie­na­reikš­miš­kai ver­ti­na­mų Ru­si­jos vei­kė­jų drau­gi­jo­je. Vie­nas to­kių – bu­vęs Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nis kon­su­las Klai­pė­do­je Vla­di­mi­ras Ma­ly­gi­nas. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to tei­gi­mu, šis as­muo per­nai bu­vo iš­siųs­tas iš Lie­tu­vos kaip Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bos dar­buo­to­jas, sie­kęs gau­ti ne­vie­šą in­for­ma­ci­ją apie ša­lies po­li­ti­ką ir ener­ge­ti­kos pro­jek­tus. Ži­niask­lai­da taip pat yra pra­ne­šu­si apie LLRA ved­lio gau­na­mą fi­nan­si­nę par­amą iš Krem­liaus pro­pa­gan­di­nin­kų. Ra­šy­ta apie „Bal­tijs­kij mir“ įkū­rė­jo ir vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Dmi­tri­jaus Kond­ra­šo­vo, So­vie­tų Są­jun­gai sim­pa­ti­zuo­jan­čio Ru­si­jos po­li­ti­nių ty­ri­mų fon­do va­do­vo, po­li­to­lo­go Fio­do­ro Za­les­kio bei ki­tų tur­tin­gų pro­krem­liš­kų vei­kė­jų par­amą sa­vo bi­čiu­liui Lie­tu­vo­je. Dos­naus fi­nan­sa­vi­mo iš Ry­tų V. To­ma­ševs­kis su­lau­kė ir per pa­sta­ruo­sius pre­zi­den­to rin­ki­mus. Be ki­ta ko, ra­šy­ta ir apie ne­anon­suo­tus V. To­ma­ševs­kio vi­zi­tus į Mask­vą. Prieš ke­le­rius me­tus LLRA ly­de­rio pa­var­dė pui­ka­vo­si tarp Ru­si­jos vy­riau­sy­bės fi­nan­suo­to Bal­ti­jos ša­lių ru­sa­kal­biams skir­to žur­na­lo „Bal­tis­kij Mir“ vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos na­rių.

Ko­vą, prieš pat tie­sio­gi­nius me­rų ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus, ku­riuo­se dėl Vil­niaus me­ro kė­dės var­žė­si ir V. To­ma­ševs­kis, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė ti­krai ne­bal­suo­sian­ti “už žmo­gų, ku­ris at­sto­vau­ja Krem­liaus in­te­re­sams Lie­tu­vo­je”.

Nė­ra archyvų

Re­mian­tis iš­li­ku­sia KGB do­ku­men­ti­ne me­džia­ga da­ro­ma prie­lai­da, kad 1940-1991 me­tais su LTSR KGB slap­ta bend­ra­dar­bia­vo apie 118 tūkst. as­me­nų. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iki 1990-ųjų ba­lan­džio 11 die­nos bu­vo su­nai­kin­ta 36 237 agen­tų as­mens ir dar­bo by­los, iš kraš­to te­ri­to­ri­jos iš­vež­tos 8539 to­kios by­los. Iš­li­ku­sios ope­ra­ty­vi­nės įskai­tos by­los su­da­ro tik 0,62 proc. vi­so iš­li­ku­sio KGB ar­chy­vo. Be to, iš­li­ku­sio­se by­lo­se la­bai daug de­fek­tų (iš­plėš­ti la­pai, iš­pjaus­ty­tos agen­tų pa­var­dės).

Is­to­ri­kų nuo­mo­ne, 1987-1989 me­tais Lie­tu­vo­je slap­ta bend­ra­dar­biau­ti su KGB ga­lė­jo apie 5 tūkst. as­me­nų. 2000-ai­siais pa­skel­bus sa­va­no­riš­ko pri­si­pa­ži­ni­mo apie bend­ra­dar­bia­vi­mą su slap­to­sio­mis SSRS tar­ny­bo­mis ter­mi­ną, tai pa­da­rė 1589 as­me­nys.

Lius­tra­ci­jos ko­mi­si­ja per sa­vo veik­lą yra iš­nag­ri­nė­ju­si dau­giau kaip pu­sę tūks­tan­čio by­lų.