Povilas Urbšys siūlo Mindaugui Basčiui „pasitikrinti“ Konstituciniame Teisme
Par­la­men­ta­rui Min­dau­gui Bas­čiui dėl sa­vo ry­šių su Ru­si­jos nau­dai vei­kian­čiais as­me­ni­mis bū­tų nau­din­ga pa­si­ti­krin­ti Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me (KT), sa­ko tre­čia­die­nį pa­aiš­ki­ni­mus spe­cia­lia­jai ko­mi­si­jai pa­tei­kęs vie­nas ap­kal­tos ini­cia­to­rių „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys.

„Y­ra pa­gar­sin­ta, kad jis tu­rė­jo kon­tak­tų su as­me­ni­mis, ku­rie sie­ja­mi su Ru­si­jos slap­to­sio­mis tar­ny­bo­mis, kai ku­rių kon­tak­tų jis ne­nu­ro­dė pil­dy­da­mas an­ke­tą. Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, bet ku­riam Sei­mo na­riui, iš­ki­lus to­kioms prob­le­moms, bū­tų nau­din­ga pa­si­ti­krin­ti, ar iš ti­kro vi­si su­rink­ti duo­me­nys tei­sė­ti ir su­teik­ti ga­li­my­bę KT įver­tin­ti tuos duo­me­nis, nes ki­taip tu vi­sa­da lik­si tar­si su kup­ra“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė P.Urb­šys.

Ap­kal­tos ko­mi­si­ja tre­čia­die­nį pla­na­vo iš­klau­sy­ti ir ty­ri­mą dėl M.Bas­čio ry­šių at­li­ku­sio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) va­do­vą „vals­tie­tį“ Vy­tau­tą Ba­ką, ta­čiau par­la­men­ta­ras ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti po­sė­dy­je dėl su­si­ti­ki­mo su JAV am­ba­sa­do­re An­ne Hall.

V.Ba­ko pa­aiš­ki­ni­mus, taip pat ir M.Bas­tį ap­kal­tos ko­mi­si­ja pla­nuo­ja iš­klau­sy­ti ki­tą po­sė­dį penk­ta­die­nį. Anks­čiau ko­mi­si­ja jau yra iš­klau­siu­si Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vus, su­si­pa­ži­no su NSGK ty­ri­mo me­džia­ga.

Sa­vo iš­va­dą, ar yra pa­grin­das pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są M.Bas­čiui dėl ry­šių su Ru­si­jos nau­dai dir­ban­čiais as­me­ni­mis, ko­mi­si­ja tu­ri pa­teik­ti iki ge­gu­žės 15 die­nos.

Sei­mas yra pa­tvir­ti­nęs NSGK iš­va­das, kad par­la­men­ta­ras M.Bas­tys vei­kė prieš Lie­tu­vos in­te­re­sus, o jo ry­šiai su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­go­je įvar­din­tais as­me­ni­mis ke­lia grės­mę ša­lies sau­gu­mui.

Ap­kal­ta M.Bas­čiui ini­ci­juo­ta dėl VSD nu­ro­dy­tų jo ry­šių su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys M.Bas­tys vi­sus kal­ti­ni­mus ne­igia ir pa­brė­žia Sei­mo na­rio prie­sai­kos ne­su­lau­žęs.