Povilas Urbšys: įstatymą dėl lobistų sustabdė EBPO rekomendacijos
Sei­me ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­tas nau­jos re­dak­ci­jos Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pri­ėmi­mas ati­dė­tas su­lau­kus pa­sta­bų, kad ko­mi­te­to siū­lo­mas va­rian­tas prieš­ta­rau­ja Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) re­ko­men­da­ci­joms dėl lo­bis­ti­nės veik­los skaid­ru­mo, sa­ko Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys.

„Klau­si­mas iš­brauk­tas iš dar­bot­var­kės, nes Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja iš­sa­kė pa­sta­bas, kad pa­tai­sos, ku­rioms pri­ta­rė ko­mi­te­tas, prieš­ta­rau­ja EB­PO re­ko­men­da­ci­joms. Re­ko­men­da­ci­ja bū­tų, kad šio įsta­ty­mo nuo­sta­tos bū­tų tai­ko­mos ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ko­mi­te­to po­zi­ci­ja – NVO ne­pri­ly­gin­ti lo­bis­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, nes jos at­sto­vau­ja vie­šą in­te­re­są ne­vy­riau­sy­bi­niam lyg­me­ny“, – BNS sa­kė P.Urb­šys.

Pa­sak ko­mi­te­to va­do­vo, ko­mi­te­tas pra­šys Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kaip lo­bis­ti­nė veik­la reg­la­men­tuo­ja­ma EB­PO na­rė­se, ar iš­ties ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius pa­ten­ka į lo­bis­ti­nės veik­los tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą.

„Bu­vo ati­dė­ta, kad URM pa­teik­tų duo­me­nis, kaip reg­la­men­tuo­ta lo­bis­ti­nė veik­la EB­PO na­rė­se, mes no­ri­me įsi­ti­kin­ti, ar tai tai­ko­mos kaip iš­skir­ti­nės Lie­tu­vai są­ly­gos, ar tos są­ly­gos, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pri­ly­gi­na­mos lo­bis­ti­nėms, yra vi­soms EB­PO na­rėms, ar iš­skir­ti­nė są­ly­ga Lie­tu­vai“, – sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

P.Urb­šiui abe­jo­nių ke­lia ir siū­ly­mas įpa­rei­go­ti ne tik lo­bis­tus, bet ir po­li­ti­kus, tar­nau­to­jus dek­la­ruo­ti su­si­ti­ki­mus dėl įsta­ty­mų lei­dy­bos.

„Taip pat siū­lo­ma, kad as­me­nys, ku­riems lo­bis­ti­ne veik­la sie­kia­ma da­ry­ti įta­ką, įsi­ti­kin­tų, kad jei prie po­li­ti­ko ar tar­nau­to­jo prie­ina as­muo ir siū­lo kaž­ko­kias pa­tai­sas, tas as­muo, bū­tent po­li­ti­kas ar tar­nau­to­jas, tu­ri pa­klaus­ti, ar tu re­gis­truo­tas lo­bis­tas, ir iš kar­to po su­si­ti­ki­mo su tuo as­me­niu tu­ri re­gis­truo­ti kon­tak­tą. Ko­mi­te­tas nu­spren­dė, kad ši­ta nor­ma per­tek­li­nė, čia yra prie­vo­lė as­mens, ku­ris vyk­do lo­bis­ti­nę veik­lą“, – sa­kė P.Urb­šys.

„Mes ma­no­me, kad tai per­tek­li­nė nuo­sta­ta, įsi­vaiz­duo­kim, Sei­mo na­rio pri­ėmi­mo me­tu, at­ei­na, tar­ki­me, na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, pra­de­da kal­bė­ti apie ko­kius nors įsta­ty­mo trū­ku­mus, ta­da jam sa­kai – stop, ro­dy­ki­te pa­žy­mė­ji­mą, ar esa­te lo­bis­tas, jei ne, už­si­re­gis­truo­ki­te, ta­da kal­bė­ki­te su ma­ni­mi. To­kie da­ly­kai dar la­biau at­gra­sy­tų žmo­nes nuo val­džios ir pa­di­din­tų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia“, – ar­gu­men­ta­vo VVSK va­do­vas.

EB­PO Ta­ry­bos re­ko­men­da­ci­ja dėl gai­rių už­ti­kri­nant skaid­ru­mą nu­ro­do, kad ša­lys lo­bis­ti­nę veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se tei­sės ak­tuo­se tu­ri aiš­kiai apib­rėž­ti są­vo­kas „lo­bis­tas“ ir „lo­biz­mas“ ir re­gu­lia­vi­mas vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti nu­kreip­tas į lo­bis­ti­nę veik­lą už at­ly­gį vyk­dan­čius as­me­nis, ta­čiau „lo­bis­ti­nė veik­la tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­ma pla­čiau, įtrau­kiant ir ki­tas in­te­re­sų gru­pes, vers­lo ar pel­no ne­sie­kian­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios sie­kia da­ry­ti įta­ką vie­šiems spren­di­mams“.

Sei­me ket­vir­ta­die­nį pla­nuo­ta pri­im­ti nau­jos re­dak­ci­jos Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį lo­bis­tus tu­rė­tų re­gis­truo­ti ir po­vei­kį dėl tei­sės ak­tų da­ry­ti sie­kian­čios aso­cia­ci­jos, ta­čiau, pa­ly­gin­ti su anks­tes­ne do­ku­men­to ver­si­ja, iš šio įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mo iš­brauk­tas ne­vy­riau­sy­bi­nis sek­to­rius.

Nau­jos re­dak­ci­jos Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą par­en­gė dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo dar­bo gru­pė, ta­čiau pri­ėmi­mui po svars­ty­mų nau­jo par­la­men­to Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te jis bu­vo pa­keis­tas.

„Kol kas nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­me ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos bu­vo pri­ly­gin­tos lo­bis­tams, bet ko­mi­te­to spren­di­mas yra at­skir­ti juos ir fik­suo­ti, pa­gal bend­rą Eu­ro­pos Są­jun­gos pra­kti­ką, nes jie at­sto­vau­ja vie­ša­jam in­te­re­sui, ne­siek­da­mi pel­no“, – spren­di­mą iš įsta­ty­mo iš­brauk­ti ne­vy­riau­sy­bi­nin­kus ko­men­ta­vo P.Urb­šys.