Posūkis į Rusiją: nusilenkimas ar nauda
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pir­mi­nin­ko Jea­no-Clau­de'o Junc­ke­rio pla­nuo­ja­ma vieš­na­gė į Ru­si­ją su­kė­lė prieš­ta­rin­gą reak­ci­ją mū­sų ša­ly­je. Vie­ni po­li­ti­kai šio vi­zi­to ne­dra­ma­ti­zuo­ja, ki­ti jį ver­ti­na kaip pra­gma­tiš­kos li­ni­jos ša­li­nin­kų tūps­nį prieš Krem­lių.

Bir­že­lio vi­du­ry­je į Sankt Pe­ter­bur­ge ren­gia­mą eko­no­mi­kos fo­ru­mą vyk­ti pla­nuo­jan­tis J.-C. Junc­ke­ris bus pir­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ly­de­ris, ku­ris lan­ky­sis Ru­si­jo­je, kai 2014 me­tais šiai ša­liai anek­sa­vus Kry­mą bu­vo įves­tos sank­ci­jos. Toks jo žings­nis Lie­tu­vo­je su­lau­kė dau­giau kri­ti­kos nei pa­lai­ky­mo ir su­pra­ti­mo.

Pa­aiš­kins Eu­ro­pos poziciją

Kad J.-C. Junc­ke­ris ga­vo kvie­ti­mą da­ly­vau­ti Sankt Pe­ter­bur­go eko­no­mi­kos fo­ru­me ir nu­spren­dė į jį vyk­ti, pra­ne­šė EK at­sto­vas Mar­ga­ri­tis Schi­nas. „Jis pa­si­nau­dos šia ga­li­my­be, kad Ru­si­jos va­do­vams ir pla­tes­nei au­di­to­ri­jai pa­aiš­kin­tų ES po­zi­ci­ją dėl da­bar­ti­nių Ru­si­jos ir Bend­ri­jos san­ty­kių“, – aiš­ki­no M. Schi­nas.

Krem­lius in­for­ma­vo, kad šio vi­zi­to me­tu pla­nuo­ja­mas dvi­ša­lis J.-C. Junc­ke­rio ir Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no su­si­ti­ki­mas. Kaip sa­kė pre­zi­den­to at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Pes­ko­vas, Mask­va tei­gia­mai ver­ti­na ar­tė­jan­tį vi­zi­tą, bet ne­si­ti­ki stai­gaus san­ty­kių pro­ver­žio.

Gediminas Kirkilas: "Labai daug kas priklauso nuo to, kokią žinią Rusijoje jis pasiųs." /Romo Jurgaičio nuotrauka

Ieš­ko­ma dia­lo­go galimybių

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, par­la­men­ti­nio Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, ver­tin­ti pla­nuo­ja­mą J.-C. Junc­ke­rio vi­zi­tą į Ru­si­ją ne­ži­nant vi­sų ap­lin­ky­bių yra ga­na su­nku. Ta­čiau po­li­ti­kas pa­žy­mė­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ES ieš­ko tam ti­kro dia­lo­go su di­džią­ja Ry­tų kai­my­ne. „Daug kas tai ver­ti­na la­bai skep­tiš­kai, esą tai ga­li pa­ga­din­ti rei­ka­lus, pa­kenk­ti vie­ny­bei ar pan. Ta­čiau la­bai daug kas pri­klau­so nuo to, ko­kią ži­nią Ru­si­jo­je pa­siųs J.-C. Junc­ke­ris, ko­kiuo­se su­si­ti­ki­muo­se jis da­ly­vaus. Iš es­mės ne­dra­ma­ti­zuo­čiau si­tua­ci­jos dėl jo vi­zi­to. Ma­nau, kad ES yra tai­kos pro­jek­tas, vi­są lai­ką tai­kiai ieš­kan­tis spren­di­mų“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

G. Kir­ki­las ne­abe­jo­jo, kad J.-C. Junc­ke­ris Sankt Pe­ter­bur­ge kels klau­si­mų dėl si­tua­ci­jos Ukrai­no­je. Jis svars­tė, jog pla­nuo­ja­mas vi­zi­tas ga­li bū­ti ren­gia­mas sie­kiant su­sio­rien­tuo­ti da­bar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, ko­kie to­les­ni Mask­vos pla­nai, ypač kai Ru­si­ja pa­lei­do Ukrai­nos la­kū­nę Na­di­ją Sav­čen­ko.

G. Kir­ki­las įsi­ti­ki­nęs, kad ne­pai­sant ES vėl stip­rė­jan­čių bal­sų, ra­gi­nan­čių nu­trauk­ti Ru­si­jai tai­ko­mas sank­ci­jas, lie­pos mė­ne­sį jos vėl bus pra­tęs­tos. Api­bū­din­da­mas da­bar­ti­nius ES ir Ru­si­jos san­ty­kius, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas sa­kė, kad „no­rė­tų­si ti­kė­ti, jog ei­na­ma į tam ti­krą san­ty­kių at­ši­li­mą“.

Vi­zi­tas pas agresorių

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio nuo­mo­ne, J.-C. Junc­ke­rio vi­zi­tui į Ru­si­ją ti­krai dar ne lai­kas. Esą aiš­ki­ni­mas, kad EK pir­mi­nin­kas Ru­si­jai iš­dės­tys ES po­zi­ci­ją, to­kios vieš­na­gės „ne­le­gi­ti­mi­zuo­ja“.

„Iš es­mės tai vi­zi­tas pas ag­re­so­rių, dik­ta­to­rių, ku­riam ES vals­ty­bės vie­nin­gai tai­ko sank­ci­jas. EK va­do­vas vyks­ta nie­kie­no ne­įga­lio­tas. Su­pras­čiau, jei­gu Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­ba nu­tar­tų ir sa­ky­tų: „Taip, EK pir­mi­nin­kas tu­ri vyk­ti, nes no­ri­me pa­siek­ti tai ir tai“, o da­bar ap­ta­kios for­mu­luo­tės liu­di­ja dar vie­ną da­ly­ką. Rei­kia pri­si­min­ti, kad J.-C. Junc­ke­ris at­ėjo iš ban­ki­nės ge­ro­vės vals­ty­bės – Liuk­sem­bur­go, ša­lies, ku­rio­je dau­gy­bę me­tų vy­ko įdo­mūs san­do­riai ban­ki­nin­kys­tės sfe­ro­je. Tai žmo­gus, nie­kuo­met ne­tu­rė­jęs nie­ko bend­ra su po­zi­ci­ja, ku­rią ga­li­ma va­din­ti ver­ty­bi­ne, t. y. jis gry­nai pra­gma­ti­nės po­li­ti­kos at­sto­vas“, – ver­ti­no A. Ažu­ba­lis.

Jis sa­kė ne­ma­nąs, kad J.-C. Junc­ke­rio vi­zi­tas ga­lė­tų pa­keis­ti Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos nuo­mo­nę apie Ru­si­ją. Ta­čiau jo da­ly­va­vi­mą Sankt Pe­ter­bur­go eko­no­mi­kos fo­ru­me ga­li­ma ver­tin­ti kaip sa­vo­tiš­ką lo­biz­mą. „Ko va­žiuo­ji, jei ži­nai, kad es­mi­niais klau­si­mais kar­di­na­lių po­ky­čių ne­pa­siek­si? Va­žiuo­ji nu­si­lenk­ti. Jei­gu va­žiuo­ji nu­si­lenk­ti, va­di­na­si, tu­ri ko­kių nors siau­rų pra­gma­tiš­kų tiks­lų. Ki­to­kio va­rian­to ne­ma­tau. Be to, tai jau ne­be pir­mas toks J.-C. Junc­ke­rio iš­si­šo­ki­mas – jis bu­vo par­ašęs laiš­ką V. Pu­ti­nui, kal­bė­jo apie bend­rą eko­no­mi­nę erd­vę nuo Vla­di­vos­to­ko iki Li­sa­bo­nos“, – par­eiš­kė po­li­ti­kas.

Pa­sak A. Ažu­ba­lio, kol kas ne­są ga­li­my­bių, kad ES ir Ru­si­jos san­ty­kiai pa­ge­rė­tų. Esą kol nė­ra įgy­ven­din­ti 5 pri­nci­pai, ku­riuos pri­ėmė ES Už­sie­nio rei­ka­lų ta­ry­ba, ne­ga­li bū­ti jo­kių kal­bų apie sank­ci­jų at­šau­ki­mą. „Tai, kad nuo­lat kal­ba­ma apie kaž­ko­kį san­ty­kių at­ši­li­mą, yra zon­da­vi­mas, dir­vos ruo­ši­mas. Ne­bū­ki­me nai­vūs, yra daug tų, ku­rie no­rė­tų, kad sank­ci­jų ne­be­lik­tų, ta­čiau kol kas jų blauz­dos per skys­tos. Kol Vo­kie­ti­ja lai­ko­si, tol ko­kie nors ita­lai ar por­tu­ga­lai nie­ko ne­pa­keis“, – sa­kė jis.

Ne­ga­li­ma nuolaidžiauti

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Pe­tras Auš­tre­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad Briu­se­ly­je J.-C. Junc­ke­rio spren­di­mas vyk­ti į Sankt Pe­ter­bur­gą ir da­ly­vau­ti su­si­ti­ki­muo­se su ša­lies va­do­vais ver­ti­na­mas ne­vie­na­reikš­miš­kai. Vie­na ver­tus, tai lyg ir pa­pil­do kai ku­rių ES vals­ty­bių no­rą už­megz­ti ir ak­ty­viau pa­lai­ky­ti dia­lo­gą su Ru­si­ja, ma­nant, kad ji yra ne­iš­ven­gia­ma par­tne­rė, ypač geo­po­li­ti­niuo­se pro­ce­suo­se. Ki­ta ver­tus, toks J.-C. Junc­ke­rio spren­di­mas ma­to­mas kaip nuo­lai­džia­vi­mas Ru­si­jai, jai ne­įvyk­džius es­mi­nių Mins­ko su­si­ta­ri­mų są­ly­gų ar dėl Si­ri­jos, ban­dy­mas nu­siim­ti ke­pu­rę prieš tą, prieš ku­rį rei­kė­tų lai­ky­tis kie­tes­nės li­ni­jos.

Petras Auštrevičius: „Kai kas Europoje, regis, pavargo nuo principingos politikos." /LŽ archyvo nuotrauka

P. Auš­tre­vi­čiaus ne­įti­ki­no pa­tei­kia­mas ofi­cia­lus pa­aiš­ki­ni­mas, ko­dėl J.-C. Junc­ke­ris vyks­ta į Ru­si­ją. Jis iro­ni­za­vo, kad šios vals­ty­bės va­do­vai yra ga­na raš­tin­gi, kad pers­kai­ty­tų ne­su­dė­tin­gus ES spren­di­mus dėl sank­ci­jų, ko­dėl Bend­ri­ja bu­vo pri­vers­ta im­tis to­kių prie­mo­nių prieš Ru­si­ją. „Kai kas Eu­ro­po­je, re­gis, pa­var­go nuo pri­nci­pin­gos po­li­ti­kos. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad iš Ru­si­jos pa­žan­gos yra la­bai ne­daug, jei­gu aps­kri­tai yra. Pra­dė­ti nuo­lai­džiau­ti, kai sank­ci­jos, re­gis, pra­de­da veik­ti ir ta ša­lis pra­de­da jas jaus­ti, va­žiuo­ti ir klaus­ti: „Kaip jūs jau­čia­tės? Ar ne­la­bai esa­te ant mū­sų su­py­kę“, ma­nau, yra sa­vo­tiš­ko dvi­vei­diš­ku­mo pa­vyz­dys“, – kal­bė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Nors N. Sav­čen­ko su­grį­žo na­mo, Ru­si­jo­je įka­lin­ti li­ko dau­giau kaip 100 Ukrai­nos pi­lie­čių. Pa­sta­rai­siais mė­ne­siais ka­ro veiks­mai Ry­tų Ukrai­no­je su­in­ten­sy­vė­jo. Kaip pa­brė­žė P. Auš­tre­vi­čius, nuo 2014 me­tų pra­džios per ka­ro veiks­mus žu­vo ko­ne 10 tūkst. ukrai­nie­čių. „Ma­nau, kad si­tua­ci­ja ti­krai blo­ga. To­kiu mo­men­tu ne­ga­li­ma ban­dy­ti ge­rin­tis prie Ru­si­jos. Prieš­in­gai, Krem­lius pri­pa­žįs­ta tvir­tą po­li­ti­ką – jei­gu ES ro­dys svy­ra­vi­mą ir ne­ti­kru­mą, ga­li­ma su­pras­ti, kas lai­mės“, – ak­cen­ta­vo jis.