Poslinkis dėl kompensacijų
Sei­mas va­kar ėmė­si nag­ri­nė­ti Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą di­džia­jai da­liai biu­dže­ti­nin­kų iki 2021 me­tų iš­mo­kė­ti per eko­no­mi­kos kri­zę su­ma­žin­tą dar­bo už­mo­kes­čio da­lį. 

Pa­gal siū­lo­mą me­cha­niz­mą as­me­nims, ku­riems už dar­bą ap­mo­ka­ma iš vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, ki­tą­met bū­tų iš­mo­ka­ma 5 proc. vi­so per kri­zę su­ma­žin­to dar­bo už­mo­kes­čio, 2017 me­tais - 20 proc., nuo 2018 iki 2020 me­tų - po 25 pro­cen­tus. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti rei­kė­tų apie 121 mln. eu­rų. Pra­ras­tą dar­bo už­mo­kes­tį siū­lo­ma kom­pen­suo­ti, nes Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas prieš­ta­rau­jan­čiu pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui pri­pa­ži­no ne­pro­por­cin­gą at­ly­gi­ni­mo ma­ži­ni­mą.