Posėdžių nelankantiems seimūnams – griežtesnės sankcijos
Kons­ti­tu­ci­niam Teis­mui (KT) pa­skel­bus, kad tvar­ka, kai Sei­mo po­sė­džiuo­se be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties nuo­lat ne­da­ly­vau­jan­tiems par­la­men­ta­rams at­ly­gi­ni­mas ga­li bū­ti ma­ži­na­mas tik treč­da­liu, prieš­ta­rau­ja svar­biau­siam ša­lies įsta­ty­mui, po­li­ti­kai su­sku­bo ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­spręs­ti šį klau­si­mą. Vie­nas siū­ly­mų – už kiek­vie­ną pra­leis­tą po­sė­dį nu­brauk­ti po 5 proc. Sei­mo na­rio al­gos.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas už­re­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­se nu­ma­ty­ta, kad už kiek­vie­ną be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­leis­tą Sei­mo po­sė­dį – ple­na­ri­nį, ko­mi­te­to, ko­mi­si­jos bei ki­tus – par­la­men­ta­rui at­ly­gi­ni­mas bū­tų su­ma­žin­tas 5 pro­cen­tais. To­kia pi­ni­gų da­lis esą ga­lė­tų bū­ti at­skai­čiuo­ja­ma ne tik nuo al­gos, bet ir nuo par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų. „Jei­gu yra prie­žas­tis – pa­vyz­džiui, li­ga, ar­ti­mo žmo­gaus lai­do­tu­vės, vai­ko gi­mi­mas – Sei­mo na­rys tu­rė­tų gau­ti Sei­mo val­dy­bos lei­di­mą ne­da­ly­vau­ti po­sė­džiuo­se. Da­bar da­lies Sei­mo na­rių ne­da­ly­va­vi­mas po­sė­džiuo­se tie­siog trik­do Sei­mo dar­bą. Jei­gu bū­tų pri­im­tos pa­tai­sos, nu­sta­ty­tos pro­ce­dū­ros, ma­nau, Sei­mo po­sė­džių sa­lė ti­krai bū­tų pil­nes­nė,“ – aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas.

Anot Sei­mo TTK va­do­vo, už­sie­nio vals­ty­bė­se ga­lio­ja skir­tin­ga par­la­men­ta­rų draus­mi­ni­mo pra­kti­ka. Pa­vyz­džiui, Če­ki­jo­je jei­gu par­la­men­ta­ras pra­lei­džia bent 2 po­sė­džių die­nas per mė­ne­sį at­ly­gi­ni­mas ma­ži­na­mas per­pus, jei­gu be prie­žas­ties pra­lei­džia­mos 4 po­sė­džių die­nos ar dau­giau – al­ga iš vi­so ne­mo­ka­ma. Slo­va­ki­jo­je už 2–3 pra­leis­tas die­nas par­la­men­ta­rų at­ly­gi­ni­mas ma­ži­na­mas per­pus, už 4 ir dau­giau pra­leis­tų die­nų – aps­kri­tai ne­mo­ka­mas. „Lat­vi­jo­je par­la­men­ta­rams už kiek­vie­ną ne­atė­ji­mą į po­sė­dį nu­rė­žia­ma 20 proc. at­ly­gi­ni­mo, tie­sa, at­skai­čia­vus vi­sas bau­das, ten ne­draus­min­ga­jam vis dėl­to pa­lie­ka­ma mi­ni­ma­li al­ga,“ – aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas.

KT pri­im­tu nu­ta­ri­mu prieš­ta­rau­jan­čia Kons­ti­tu­ci­jai pri­pa­ži­no Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­tą, pa­gal ku­rią par­la­men­ta­rui, be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties nuo­lat ne­da­ly­va­vu­siam Sei­mo, Sei­mo ko­mi­te­tų, ki­tų struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių po­sė­džiuo­se, to mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas ne­ga­li bū­ti ma­ži­na­mas dau­giau ne­gu vie­nu treč­da­liu. Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, pri­vi­le­gi­juo­ja­mi tie par­la­men­ta­rai, ku­rie nuo­lat be svar­bių pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių pa­nei­gia kons­ti­tu­ci­nę par­ei­gą da­ly­vau­ti Sei­mo po­sė­džiuo­se, ku­rie yra pa­grin­di­nė Sei­mo na­rio dar­bo for­ma. Po to­kio KT spren­di­mo įsta­ty­mų lei­dė­jai pri­va­lės ko­re­guo­ti Sei­mo na­rio at­ly­gi­ni­mo tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą: tu­rės bū­ti nu­sta­ty­ti ati­tin­ka­mi fi­nan­si­niai pa­da­ri­niai nuo­la­ti­nio Sei­mo po­sė­džių ne­lan­ky­mo (be svar­bių pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių) at­ve­ju, taip pat aiš­kiai įtvir­tin­ta ga­li­my­bė tai­ky­ti mak­si­ma­lų at­ly­gi­ni­mo su­ma­ži­ni­mą (jo ne­mo­kė­ji­mą) už nuo­la­ti­nį ne­da­ly­va­vi­mą Sei­mo po­sė­džiuo­se.