Populiariausi politikai - prezidentė ir premjeras
Po­pu­lia­riau­sia Lie­tu­vos par­ti­ja iš­lie­ka so­cial­de­mo­kra­tai, o tarp po­li­ti­kų ge­riau­siai ver­ti­na­mas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ro­do šeš­ta­die­nį pa­skelb­ti apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Pa­klau­sus, už ku­rią par­ti­ją bal­suo­tų rin­ki­muo­se į Sei­mą, jei­gu rin­ki­mai vyk­tų ki­tą sek­ma­die­nį, val­dan­čią­ją so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją pa­si­rin­ko 18,5 proc. apk­laus­tų­jų, ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

An­tro­je vie­to­je įsit­vir­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­dis, ku­rį įvar­di­jo 12 proc. res­pon­den­tų, tre­čia li­ko Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­ja, už ku­rią bal­suo­ti ža­dė­jo 9,5 proc. apk­laus­tų­jų.

Ly­gi­nant su anks­tes­niais ty­ri­mais, so­cial­de­mo­kra­tų ir li­be­ra­lų po­zi­ci­jos kiek su­silp­nė­jo, o kon­ser­va­to­rių - su­stip­rė­jo.

„Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų re­zul­ta­tas yra šiek tiek aukš­tes­nis. Gal­būt nau­ja­sis va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ma­to­si kiek ryš­kiau“, - BNS šeš­ta­die­nį sa­kė apk­lau­są at­li­ku­sios vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Ge­riau­siai ver­ti­na­mais po­li­ti­kais iš­lie­ka prem­je­ras ir pre­zi­den­tė - juos pa­lan­kiai ver­ti­na apie 60 proc. rin­kė­jų. To­liau pa­gal po­pu­lia­ru­mą ri­kiuo­ja­si Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius. Dau­giau­sia ne­igia­mų ver­ti­ni­mų su­lau­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

Pir­mą kar­tą į apk­lau­są įtrauk­tą G.Lands­ber­gį pa­lan­kiai įver­ti­no 22 proc. apk­laus­tų­jų, ne­igia­mai - 29 proc., o be­veik pu­sė ne­tu­rė­jo nuo­mo­nės.

Apk­laus­tų­jų pa­pra­šius įvar­dy­ti, ku­rie Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jai ge­riau­siai at­sto­vau­ja jų in­te­re­sams, daž­niau­siai mi­nė­ta pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė - ją nu­ro­dė 21,2 proc. apk­laus­tų­jų. An­tro­je vie­to­je li­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, ku­rį pa­si­rin­ko 12 proc. res­pon­den­tų.

„Vil­mo­rus“ ge­gu­žės 12-17 die­no­mis apk­lau­sė 1034 Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, BNS sa­kė V.Gai­dys.