Populiariausi – Evangelijų autorių vardai
Tarp daž­niau­sių 2015-ai­siais Lie­tu­vos kū­di­kiams duo­tų var­dų – Ma­tas, Lu­kas, Jo­nas, Gab­rie­lius, So­fi­ja, Aus­tė­ja.

Nuo 2016-ųjų nai­ki­na­mos Gy­ven­to­jų re­gis­tro tar­ny­bos duo­me­ni­mis, dau­giau­sia pir­mą 2015 me­tų pus­me­tį Lie­tu­vo­je gi­mu­sių mer­gai­čių bu­vo pa­va­din­tos Emi­li­jos, Aus­tė­jos bei Vil­tės var­dais. Po­pu­lia­riau­si ber­niu­kams duo­ti var­dai – Lu­kas, Ma­tas bei Jo­kū­bas. Tiks­lūs duo­me­nys apie daž­niau­siai per vi­sus 2015-uo­sius me­tus kū­di­kiams teik­tus var­dus bus su­rink­ti šie­met, o juos sis­te­mins jau ki­ta tar­ny­ba.

Tad me­tų san­dū­ro­je „Lie­tu­vos ži­nios“ su­si­sie­kė su ke­lių ša­lies sa­vi­val­dy­bių Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių spe­cia­lis­tais ir tei­ra­vo­si, ko­kiais var­dais gy­ven­to­jai pa­va­di­no 2015 me­tais gi­mu­sius sa­vo kū­di­kius. Do­mė­jo­mės po­pu­lia­riau­siais bei re­čiau­siais var­dais.

Po­pu­lia­rė­ja var­das Jonas

„Pa­me­nu, ,jog už­per­nai bu­vau at­krei­pu­si dė­me­sį, kad tė­vai mer­gai­tėms itin daž­nai ren­ka Emi­li­jos var­dą. O štai 2015-ai­siais šiuo var­du pa­va­din­tų mer­gai­čių mū­sų mies­te jau ge­ro­kai ma­žiau“, – LŽ tei­gė Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Za­bu­lie­nė. Pa­sak jos, Klai­pė­do­je taip pat vis re­čiau mer­gai­tėms su­tei­kia­mi iki šiol šia­me mies­te bu­vę itin po­pu­lia­rūs var­dai Gab­rie­lė bei Ga­bi­ja. „Pa­na­šu, kad pas mus bus dau­giau­sia 2015-ai­siais gi­mu­sių mer­gai­čių, ku­rių var­dai – Ka­mi­lė bei So­fi­ja“, – sa­kė I. Za­bu­lie­nė. Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, kad už­per­nai itin po­pu­lia­rų evan­ge­lis­to Lu­ko var­dą per­nai pa­kei­tė ki­to evan­ge­li­jos au­to­riaus – Ma­to var­das.

2015-ai­siais gi­mu­sius sū­nus klai­pė­die­čiai ga­na daž­nai va­di­no Do­mi­ny­ko, Jo­kū­bo ir Jo­no var­dais. Tarp re­tų vai­kams su­teik­tų var­dų – Do­ri­dė, Frė­ja, Tei­la, Gor­do­nas, Re­tas, Ne­idas.

Aly­taus mies­to Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vik­to­ri­ja Ry­liš­kie­nė tei­gė, jog aly­tiš­kiai 2015-ai­siais mer­gai­tėms daž­niau­siai su­tei­kė Aus­tė­jos, Lė­jos bei Lie­pos var­dą, ber­niu­kai daž­niau­siai va­din­ti Lu­ko, Do­mo bei Emi­li­jaus var­dais. „Į po­pu­lia­ru­mo vir­šū­nę dar ne­pa­te­ko, bet ma­tau, kad Aly­tu­je jau itin po­pu­lia­rė­ja nau­ja­gi­miams duo­da­mas var­das Jo­nas“, – sa­kė V. Ry­liš­kie­nė.

Tarp re­tų ir lie­tu­vio au­siai ne vi­sai įpras­tų var­dų ji pa­mi­nė­jo Aly­tu­je įre­gis­truo­tus nau­ja­gi­mius, ku­rių var­dai Aud­ri­ta, Enei­da, Gi­lė, Rė­ja, Do­mi­lis, Ka­mis. „I­ki šiol ne­bu­vau gir­dė­ju­si ber­niu­kui su­teik­to var­do Jo­va­ras, o šie­met te­ko to­kį re­gis­truo­ti“, – sa­kė spe­cia­lis­tė.

Sū­nų šauks Dar­vi­nu, du­krą – Ameile

Ki­taip nei klai­pė­die­čiai, vis re­čiau ber­niu­kams be­ren­kan­tys Lu­ko var­dą, šiau­lie­čiai 2015-ai­siais gi­mu­siems ber­niu­kams šį var­dą rin­ko ga­na daž­nai. „Lu­kas tarp ber­niu­kams duo­tų var­dų yra pats po­pu­lia­riau­sias. To­liau pa­gal po­pu­lia­ru­mą ei­na Ma­tas, Do­man­tas, Gab­rie­lius, Jo­nas bei Aro­nas“, – sa­kė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Me­le­nie­nė. Mer­gai­tėms Šiau­liuo­se rink­ti po­pu­lia­riau­si var­dai – Lie­pa, Ga­bi­ja, Aus­tė­ja, Luk­nė, Emi­li­ja, Ka­mi­lė. Re­čiau­si 2015-ai­siais duo­ti var­dai – Ju­ta­ras, Adei­na, Kor­das, Amei­lė, Dar­vi­nas, En­fo­ras.

Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Na­ru­tės Gu­taus­kie­nės duo­me­ni­mis, šio ra­jo­no gy­ven­to­jai sa­vo ma­žy­les be­si­bai­gian­čiais me­tais daž­niau­siai va­di­no Emi­li­jos, Aus­tė­jos, Vil­tės, Ga­bi­jos, Ka­mi­lės, Ug­nės, Emos, Gab­rie­lės, Lie­pos bei Lė­jos var­dais. Ber­niu­kams su­teik­ti daž­niau­si var­dai – Lu­kas, Ma­tas, Jo­kū­bas, No­jus, Emi­lis, Do­mi­ny­kas, Do­vy­das, Ka­jus, Gab­rie­lius ir Da­nie­lius.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja by­lo­ja, kad šio mies­to gy­ven­to­jai 2015-ai­siais gi­mu­siems ber­niu­kams daž­niau­siai su­tei­kė Do­vy­do, Be­no bei Ado­mo var­dus, mer­gai­tes daž­niau­siai pa­va­di­no Ame­li­jos, Ru­gi­lės ir So­fi­jos var­dais. Tarp re­čiau­siai su­teik­tų var­dų – Go­ra­nas, Auk­tu­mas, Gi­rius bei Iti­li­ja.