Popiežius padėkojo Lietuvos vyskupams už veiklą sovietmečiu
Su Lie­tu­vos vys­ku­pais pir­ma­die­nį su­si­ti­kęs po­pie­žius Pra­nciš­kus dė­ko­jo už „did­vy­riš­ką“ Baž­ny­čios gy­ni­mą so­viet­me­čiu ir pers­pė­jo dėl nau­jų se­ku­lia­riz­mo ir re­lia­ty­viz­mo pa­vo­jų, pra­ne­šė Va­ti­ka­no ra­di­jas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad kai ku­rie iš vys­ku­pų iš­gy­ve­no „liūd­nus lai­kus“, kai Baž­ny­čia bu­vo per­se­kio­ja­ma ir Lie­tu­va dau­gy­bę me­tų bu­vo „pa­verg­ta re­ži­mų, su­kur­tų ant ideo­lo­gi­jų, prieš­ta­rau­jan­čių žmo­giš­ka­jam oru­mui ir lais­vei“, ta­čiau iš­si­va­da­vu­si iš so­vie­ti­nės prie­spau­dos ša­lis da­bar su­si­du­ria su „nau­jais pa­vo­jais, to­kiais kaip se­ku­lia­ru­mas ir re­lia­ty­viz­mas“.

Pa­sak po­pie­žiaus, įsto­ju­si į Eu­ro­pos Są­jun­gą, Lie­tu­va „y­ra vei­kia­ma ideo­lo­gi­jų, ku­rios ga­li pa­ska­tin­ti šei­mą des­ta­bi­li­zuo­jan­čius veiks­nius“. Šiuos pa­vo­jus Ka­ta­li­kų baž­ny­čios va­do­vas pa­va­di­no „ne­tin­ka­mai su­vo­kia­mos as­me­ni­nės lais­vės vai­siais“ ir ra­gi­no mo­ky­mu pri­si­dė­ti prie šei­mų stip­ri­ni­mo.

Ka­ta­li­kų baž­ny­čios va­do­vas kvie­tė vys­ku­pus pa­lai­ky­ti „kons­truk­ty­vų dia­lo­gą su vi­sais, net ir tais, ku­rie ne­prik­lau­so Baž­ny­čiai ar yra ati­to­lę nuo re­li­gi­nės pa­tir­ties“ ir už­ti­krin­ti, kad ka­ta­li­kiš­kos bend­ruo­me­nės vi­sad bū­tų sve­tin­gos. Po­pie­žius Pra­nciš­kus kvie­tė mels­tis už „dos­nius ku­ni­gus, ga­lin­čius au­ko­tis ir at­si­duo­ti“, taip pat pa­sau­lie­čius, ga­lin­čius pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ka­ta­li­kiš­ko­se bend­ruo­me­nė­se ir duo­ti vi­suo­me­nei ver­tin­gų ka­ta­li­kiš­kų pa­tir­čių, ypač vi­suo­me­ni­nia­me, kul­tū­ri­nia­me ir so­cio­po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me.

Po­pie­žius taip pat ra­gi­no vys­ku­pus at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį į pa­šau­ki­mą ku­ni­gys­tei, sa­ky­da­mas, kad dva­si­niam dar­bui bū­ti­nas „a­dek­va­tus mo­ky­mas“.

Po­pie­žius bai­gė at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad ne­tur­tin­gie­siems, dar­bo ne­tu­rin­tie­siems, ser­gan­tie­siems ir jau­ni­mui taip pat la­bai rei­ka­lin­ga Lie­tu­vos Baž­ny­čios dva­si­nin­kų glo­ba.