Popierinė globos namų pertvarka
Ins­ti­tu­ci­nių vai­kų glo­bos na­mų pert­var­ką koor­di­nuo­jan­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) vien pir­ma­jam šio pro­jek­to eta­pui, tu­rin­čiam pa­si­baig­ti šių me­tų pa­bai­go­je, yra nu­ma­čiu­si iš­leis­ti 6,5 mln. eu­rų. Eks­per­tai tei­gia, kad už šiuos pi­ni­gus vyk­do­mi „po­pie­ri­niai“ dar­bai, užuot pe­rė­jus prie rea­lių pert­var­kų.

„I­ki šiol, vyk­dant glo­bos na­mų pert­var­ką, mi­li­jo­nai bu­vo su­pla­nuo­ti po­rei­kiams ver­tin­ti, me­to­di­koms reng­ti ir pa­na­šiems da­ly­kams. Vil­ties tei­kia tai, kad nau­ja­sis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis ieš­ko, už ku­rio siū­lo pa­temp­ti, kad biu­ro­kra­ti­nis vor­tink­lis bū­tų iš­ar­dy­tas“, – dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ sa­kė Sei­mo na­rė žmo­gaus tei­sių eks­per­tė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

Rimantė Šalaševičiūtė./ Alinos Ožič nuotrauka

Nuo 2015-ųjų vyk­do­mos ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos, pa­ly­di­mos šū­kiu „Lie­tu­va be vai­kų na­mų“ (jai įgy­ven­din­ti iki 2020-ųjų ke­ti­na­ma iš­leis­ti 77,5 mln. eu­rų), ren­gė­jai kol kas ap­si­ri­bo­ja do­ku­men­tų kū­ri­mu. Kaip nu­ro­do SADM, šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas pir­ma­sis re­for­mos eta­pas – pert­var­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas ir pa­slau­gų tei­ki­mas di­di­nant esa­mų prie­ina­mu­mą. An­tra­ja­me eta­pe, pra­si­dė­sian­čia­me ki­tą­met, nu­ma­to­mas nau­jų for­mų pa­slau­gų tei­ki­mas tiks­li­nėms gru­pėms ir pa­slau­gų inf­ras­truk­tū­ros plė­tra re­gio­nuo­se.

Pa­sak Sei­mo Lai­ki­no­sios Vai­ko ge­ro­vės gru­pės pir­mi­nin­kės, bu­vu­sios vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės, do­ku­men­tai, rei­ka­lin­gi ins­ti­tu­ci­nei re­for­mai, ren­gia­mi jau ge­rą de­šimt­me­tį. Pa­sak jos, ne­pai­sant gra­žių vals­ty­bės pa­ža­dų pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kais, pro­ce­są stab­do įsi­ga­lė­ju­si biu­ro­kra­ti­ja, ku­ri rea­lių po­ky­čių ne­sie­kia.

„Me­to­di­kos ir pro­jek­tai par­eng­ti ge­ro­kai anks­čiau, juos rei­kė­tų tik pa­to­bu­lin­ti. bet mū­sų vals­ty­bė­je taip jau yra – kei­čia­si val­dan­čio­sios dau­gu­mos, kei­čia­si mi­nis­trai, bet tie žmo­nės, ku­rie sė­di „a­pa­čio­je“ ir ren­gia do­ku­men­tus, ne­si­kei­čia de­šimt­me­čiais. Rei­ka­lau­ti jų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, at­sa­ko­my­bės la­bai su­nku, nes jie nuo­lat ran­da bū­dų, kaip pa­tei­sin­ti sa­vo veiks­mus“, – aiš­ki­no po­li­ti­kė.

Me­to­di­kos ir dokumentai

Prieš dve­jus me­tus, po iš­ti­sos vir­ti­nės skan­da­lų vai­kų glo­bos na­muo­se, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no ša­lies ins­ti­tu­ci­jas im­tis rea­lios sis­te­mos pert­var­kos. 2015-ųjų ko­vą pa­skelb­ta, kad pra­de­da­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos, tai yra vai­kų na­mų, re­for­ma, ją koor­di­nuo­ti pa­ti­kė­ta SADM. Per pen­ke­rius me­tus at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos įsi­pa­rei­go­jo įgy­ven­din­ti pla­taus mas­to pert­var­kas, o po jų, iš­sky­rus re­tas iš­im­tis, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų ne­be­lik­ti glo­bos na­mų, vals­ty­bei už­ti­kri­nant, kad vai­kai sau­giai augs su sa­vo tė­vais, o jų ne­sant – įtė­vių, glo­bė­jų šei­mo­se.

Iki šiol įgy­ven­din­ti ke­li ban­do­mie­ji pro­jek­tai, vai­kus iš glo­bos na­mų per­ke­liant į bend­ruo­me­nes. Ta­čiau daž­nu at­ve­ju šie po­ky­čiai reiš­kia, kad, iš­skai­džius ins­ti­tu­ci­nes įstai­gas, jų glo­bo­ti­niai įkur­di­na­mi ma­žes­niuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se ar­ba so­cia­li­niuo­se bu­tuo­se, kur juos pri­žiū­ri tų pa­čių glo­bos na­mų dar­buo­to­jai.

Kaip dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ nu­ro­dė SADM Vai­kų sky­riaus ve­dė­ja Dai­no­ra Ber­nac­kie­nė, šiuo me­tu, vyk­dant 2015 me­tų lap­kri­tį pa­si­ra­šy­tą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų bend­rai fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, ku­ria­mos są­ly­gos, rei­ka­lin­gos veiks­min­go pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų sis­te­mos par­en­gi­mo. Tai yra mi­nis­te­ri­ja yra nu­ma­čiu­si par­eng­ti pla­nuo­ja­mų teik­ti pa­slau­gų me­to­di­nius pa­grin­dus, įver­tin­ti glo­bo­ti­nių po­rei­kius bei ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mus ir mo­ty­va­ci­ją, to­bu­lin­ti su vai­kais dirb­sian­čių spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ją, švies­ti vi­suo­me­nę, vyk­dy­ti pert­var­kos „tar­pins­ti­tu­ci­nį, tarp­ži­ny­bi­nį ir tarp­sek­to­ri­nį“ bend­ra­dar­bia­vi­mą ir pa­na­šiai.

„Vi­sų šių prie­mo­nių im­ama­si, nes no­rint su­kur­ti rim­tą al­ter­na­ty­vą vai­kų na­mams rei­kia tu­rė­ti tuos vai­kus pri­im­ti pa­si­ruo­šu­sią vi­suo­me­nę“, – tei­gė D. Ber­nac­kie­nė.

Prieš ke­lias sa­vai­tes re­for­mos koor­di­na­to­riai pa­skel­bė glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čių tiks­li­nių gru­pių at­sto­vų in­di­vi­dua­lių po­rei­kių įver­ti­ni­mo ir in­di­vi­dua­lių pla­nų su­da­ry­mo pa­slau­gų vie­šą­jį pir­ki­mą. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai tu­rės įver­tin­ti ins­ti­tu­ci­nių įstai­gų glo­bo­ti­nių in­di­vi­dua­lius po­rei­kius, taip pat jų no­rus bei ga­li­my­bes gy­ven­ti bend­ruo­me­nė­je. „Ži­nant tiks­lų pa­slau­gų po­rei­kį, bus kon­sul­tuo­ja­mos įstai­gos ren­giant in­di­vi­dua­lius pa­čių įstai­gų pert­var­kos ir inf­ras­truk­tū­ros plė­tros re­gio­nuo­se pla­nus“, – nu­ro­dė SADM at­sto­vė.

To­kioms pert­var­koms iki me­tų pa­bai­gos ke­ti­na­ma iš­leis­ti 6,5 mln. eu­rų. Kol kas, SADM duo­me­ni­mis, ////į­si­sa­vin­ta 7,6 proc. pro­jek­to lė­šų.

Jau­čia grėsmę

R. Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­gi­mu, sa­ky­ti, kad vai­kų glo­bos na­mų pert­var­ka vyk­do­ma dve­jus me­tus, bū­tų ne­tei­sin­ga. Pa­sak jos, dar 2006-ai­siais tuo­me­ti­nė Al­gir­do Bra­zaus­ko Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­ris tu­rė­jo duo­ti pa­grin­dą vai­kų glo­bos na­mų deins­ti­tu­cio­na­li­za­ci­jai. To­kios įstai­gos tu­rė­jo bū­ti pa­laips­niui už­da­ro­mos, vai­kai per­ke­lia­mi į šei­my­nas bei ieš­ko­ma glo­bė­jų ar įtė­vių. Kiek vė­liau, nuo 2008-ųjų, pra­dė­tos skir­ti lė­šos po­ten­cia­lių glo­bė­jams reng­ti.

„Ta­čiau pa­grin­di­nis klau­si­mas – kur pa­dė­ti vai­kus, iš­kė­lus juos iš glo­bos na­mų, iki šiol ne­išsp­ręs­tas. Prieš ku­rį lai­ką di­džiu­lės ES fon­dų lė­šos bu­vo in­ves­tuo­tos į esa­mų ins­ti­tu­ci­nių įstai­gų re­kons­tra­vi­mą, o pi­ni­gų, už ku­riuos bū­tų ga­li­ma įreng­ti ma­žus glo­bos na­me­lius, trūks­ta. Šiuo me­tu lė­šos in­ves­ti­ci­joms, sta­ty­bai, re­kons­truk­ci­jai ir pa­na­šiems da­ly­kams su­ma­žin­tos iki 20 proc./// bend­ros su­mos. Vi­si ki­ti pi­ni­gai ei­na „minkš­tie­siems“ pro­jek­tams – spe­cia­lis­tams reng­ti, mo­ky­mams, pa­na­šiems da­ly­kams“, – kal­bė­jo ji.

Tarp­tau­ti­nio „Eu­ro­pean Light­hou­se Foun­da­tions Ne­twork“ tink­lo, be­si­rū­pi­nan­čio ko­ky­biš­ka vai­ko glo­ba šei­mai ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ti­kro­jo na­rio „Ži­bu­rio“ fon­do ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės Kris­ti­nos Ste­pa­no­vos tei­gi­mu, kol kas re­for­mos ei­go­je ste­bi­ma daug chao­tiš­kų spren­di­mų. „La­bai ge­rai, kad mes, kaip vi­suo­me­nė, ski­ria­me vis dau­giau dė­me­sio, ban­dy­da­mi at­ras­ti ge­res­nius spren­di­mus, nei pa­tal­pin­ti vai­kus į glo­bos na­mus. Vis dėl­to tiek mes, tiek ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos jau­čia­me grės­mę, kad pert­var­ka ne iki ga­lo ap­gal­vo­ta“, – aiš­ki­no ji.

Pa­sak K. Ste­pa­no­vos, ste­bint si­tua­ci­ja, ky­la nuo­gąs­ta­vi­mų, ar „po­pie­ri­niai“ dar­bai ne­už­goš rea­lių spren­di­mų. „Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos įvai­rių pro­jek­tų ir po­zi­ty­vios pa­tir­ties tu­ri dau­giau nei pa­kan­ka­mai, tad juos ga­li­ma tie­siog im­ti ir tai­ky­ti. Ne­ma­nau, kad rei­kia tiek daug lai­ko skir­ti me­to­di­koms, nuo­la­ti­nėms dis­ku­si­joms ir ki­tiems da­ly­kams, nes daug nau­dos jie iš tie­sų ne­at­ne­ša“, – kal­bė­jo „Ži­bu­rio“ va­do­vė.

Ne­ma­to žmonių

Linas Slušnys./ lsveikata.lt nuotrauka

Vie­šo­sios įstai­gos „Lions Quest Lie­tu­va“ di­rek­to­riaus vai­kų psi­chia­tro Li­no Sluš­nio tei­gi­mu, su­ma­ny­mas at­si­sa­ky­ti ins­ti­tu­ci­nių glo­bos na­mų yra ge­ras, bet jam ne­bu­vo tin­ka­mai pa­si­reng­ta. „Prieš ke­lias die­nas tei­sin­gai pa­sa­kė pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė – to­kie da­ly­kai yra nu­si­kals­ta­mas biu­ro­kra­tiz­mas. Kam rei­kia įvai­rių me­to­di­kų ir do­ku­men­tų ren­gi­mui iš­leis­ti be­veik 7 mln. eu­rų? Tai ban­dy­mas kuo il­giau iš­lai­ky­ti ne­sug­riu­vu­sią da­bar­ti­nę sis­te­mą“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Rea­lūs glo­bos pert­var­kai rei­ka­lin­gi spren­di­mai kol kas su­nkiai ju­da iš vie­tos. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė vie­šo­sios įstai­gos „Pac­tum“ me­dia­to­rė Ode­ta In­tė, anks­čiau va­do­va­vu­si Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bai, vals­ty­bė, so­cia­li­nė­mis rek­la­mo­mis kvie­čian­ti pri­si­dė­ti pi­lie­čius prie vai­kų glo­bos, pa­lie­ka juos vie­nus, kai šie ap­sisp­ren­džia to­kios mi­si­jos im­tis.

„Kai kal­ba­me su glo­bė­jais, di­džio­ji da­lis šei­mų at­vi­rai sa­ko: kol jie da­ly­vau­ja mo­ky­muo­se, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ža­da vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą, bet kai vai­kas at­si­du­ria šei­mo­je, ji pa­lie­ka­ma vie­na. Glo­bė­jams ky­la la­bai daug su­nku­mų, juk di­džio­ji da­lis glo­bo­ti pa­ima­mų vai­kų yra pa­ty­rę to­kias ne­tek­tis, ko­kias ne kiek­vie­nas su­au­gęs žmo­gus ga­lė­tų iš­tver­ti, tad jiems rei­kia įvai­ria­pu­sių pa­slau­gų. Bet dau­ge­liui glo­bė­jų tos pa­slau­gos yra mo­ka­mos. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės ne­si­ryž­ta tap­ti glo­bė­jais ar įtė­viais“, – pa­sa­ko­jo ji.

Ki­ta prob­le­ma, pa­sak O. In­tės, yra ta, kad vals­ty­bė glo­bo­ti vai­kus kvie­čia rek­la­ma te­le­vi­zi­jo­se ar pla­ka­tais, ta­čiau rea­laus dar­bo su tuo už­siim­ti ga­lin­čiais pi­lie­čiais ne­vyks­ta. „At­vi­rai pa­sa­ky­siu: re­for­ma vyk­do­ma „iš vir­šaus“, kai ji tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo nuo­šir­džių pa­šne­ke­sių pa­pras­tų žmo­nių kal­ba su vie­tos bend­ruo­me­nė­mis. Iš tie­sų žmo­nės yra ne­iš­pa­sa­ky­tai ge­ri – tie­siog to ne­pas­te­bi, kai daug me­tų da­rai „val­diš­ką“ dar­bą. Ir pa­ti tu­rė­jau tą ne­ge­rą sa­vy­bę, ku­ria pa­si­žy­mi mū­sų val­di­nin­kai: įsi­vaiz­duo­ji, kad yra tvar­ka, tei­sės ak­tai, kad bet ku­ris žmo­gus, at­si­sė­dęs prie kom­piu­te­rio, ga­li su­ži­no­ti, kaip tap­ti glo­bė­ju. Ti­krai ne. Rei­kia tos ži­nios ne­šė­jo“, – pa­brė­žė ji.