Politologė: koalicija neturėtų iširti
Prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus aš­tres­nių pa­si­sa­ky­mų val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rių at­žvil­giu bus ga­li­ma su­lauk­ti, bet sky­ry­bų ti­kriau­siai ne­bus, sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gė Jū­ra­tė No­vag­roc­kie­nė.

Pa­sak po­li­to­lo­gės, ši koa­li­ci­ja su­bur­ta pra­gma­ti­niu pa­grin­du, ir par­ti­jų sie­kis iš­lik­ti val­džio­je už­ti­kri­na jos „nes­ta­bi­lų sta­bi­lu­mą“.

„Pir­miau­sia rei­kia žiū­rė­ti į tai, kad aps­kri­tai ta koa­li­ci­ja su­da­ry­ta pra­gma­ti­niu pa­grin­du. Ki­taip sa­kant, kiek­vie­na par­ti­ja, ku­ri da­ly­vau­ja koa­li­ci­jo­je, yra su­in­te­re­suo­ta iš­lik­ti jo­je ir pir­miau­sia dėl to, kad iš­lik­tų val­džio­je. Su­pran­ta­ma, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja yra stip­riau­sias ir ve­dan­ty­sis par­tne­ris, ir jai ten­ka di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė“, - BNS sa­kė po­li­to­lo­gė.

Pa­sak J.No­vag­roc­kie­nės, vie­šų prie­kaiš­tų so­cial­de­mo­kra­tai ga­li su­si­lauk­ti ne tik iš „dar­bie­čių“, bet ir „tvar­kie­čių“.

„So­cial­de­mo­kra­tai su­si­du­ria su par­tne­riais, ku­rie la­bai su­nkiai prog­no­zuo­ja­mi, ku­rie tu­ri la­bai spe­ci­fi­nių in­te­re­sų ir ypa­tin­gai tie in­te­re­sai iš­ryš­kė­ja dėl as­me­ni­nių ly­de­rių prie­žas­čių. La­bai su­dė­tin­ga as­me­ny­bė yra tiek Ro­lan­das Pa­ksas, tiek Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. R.Pa­ksas sie­kia rea­bi­li­ta­vi­mo ir da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se, ir tie įvai­rūs ju­de­siai su­ak­ty­vė­ja, kai ar­tė­ja rin­ki­mai, o šiuo me­tu kaip tik ar­tė­ja sa­vi­val­dos rin­ki­mai. Na­tū­ra­lu, kad ga­li­ma ti­kė­tis ne tik iš Dar­bo par­ti­jos, bet ly­giai taip pat ir iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ar par­eiš­ki­mų, ar ko ki­to, bet ne­ma­nau, kad tai iš­aug­tų į kaž­ko­kias sky­ry­bas, ski­li­mą, ne­bent bū­tų kraš­tu­ti­nis el­ge­sys vie­nos ar ki­tos par­ti­jos, jų ly­de­rių“, - kal­bė­jo po­li­to­lo­gė.

Ki­birkš­tys koa­li­ci­jo­je pa­ži­ro po bal­sa­vi­mo dėl šie­me­ti­nio biu­dže­to, kai „dar­bie­čiai“ pa­lai­kė siū­ly­mus, par­ei­ka­la­vu­sius pa­pil­do­mų dau­giau kaip 25 mln. eu­rų. Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Dar­bo par­ti­ją ap­kal­ti­no iš­da­vys­te, o „dar­bie­čiai“ prem­je­rą - ne­veik­lu­mu.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu, kal­bant apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą, Dar­bo par­ti­ja, tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, mus iš­da­vė. Ži­no­ma, ta iš­da­vys­tė pa­aiš­kė­jo“, - yra sa­kęs prem­je­ras.

„Jei ne Dar­bo par­ti­ja, tai Vy­riau­sy­bė bū­tų vi­siš­kai blan­ki“, - į žo­džių ka­rą įsi­jun­gė įta­kin­gas „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys.

Jis tvir­ti­na, kad bal­suo­da­mi už pa­siū­ly­mus, ku­rie par­ei­ka­la­vo pa­pil­do­mų lė­šų, „dar­bie­čiai“ el­gė­si pa­gal Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, jos 243 punk­tą - „di­din­si­me efek­ty­viai ir ko­ky­biš­kai dir­ban­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ją, nuo­sek­liai kel­si­me kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus“.

V.Gap­šys ste­bi­si, kad „prem­je­ras pra­pliu­po gra­si­ni­mais rim­tu po­kal­biu koa­li­ci­jo­je“, taip pat jis par­eiš­kė, kad įga­lio­ji­mus veik­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vui su­tei­kė koa­li­ci­jos par­ti­jos.

Sei­mas bal­suo­da­mas dėl šie­me­ti­nio biu­dže­to pri­ta­rė siū­ly­mui nuo ki­tų moks­lo me­tų kiek­vie­nam moks­lei­viui per mė­ne­sį skir­ti 15 eu­rų po­pa­mo­ki­nei veik­lai - tam nuo 2015-ųjų spa­lio rei­kės apie 3,2 mln. eu­rų. Dar 17,7 mln. eu­rų nu­tar­ta pa­pil­do­mai skir­ti ša­lies žem­dir­biams, 4,92 mln. eu­rų - kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti.