Politologas: VSD vadovo sėkmė priklausys nuo gebėjimo bendrauti
Pre­zi­den­tei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vu siū­lant skir­ti ka­ri­nin­ką Da­rių Jau­niš­kį, di­džiau­sias iš­šū­kis jam bus sėk­min­gai bend­rau­ti su įsta­ty­mus pri­iman­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ma­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) va­do­vas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

„Kiek su­pran­tu, bū­tent įsta­ty­mais nu­sta­ty­tos funk­ci­jos ir ap­ri­bo­ji­mai bu­vo vie­nas tų veiks­nių, į ku­riuos re­fe­ra­vo ir dar­bą bai­gian­tis VSD va­do­vas. Ži­no­ma, va­do­vas taip pat tu­ri da­ly­vau­ti ta­me (įsta­ty­mų pa­tai­sų siū­ly­mo) pro­ce­se ir reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Tik vi­sa­da su­nku tiks­liai iš iš­orės įver­tin­ti, kiek jo nuo­mo­nė su­si­lau­kia pa­lai­ky­mo to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios pri­ima įsta­ty­mus, t. y. Sei­me ir Pre­zi­den­tū­ro­je“, - BNS sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Anot jo, sėk­min­gas bend­ra­vi­mas su mi­nė­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis yra itin svar­bus ir sie­kiant pa­kan­ka­mo VSD fi­nan­sa­vi­mo bei tei­si­nio dar­bo reg­la­men­ta­vi­mo, o tai esą bū­ti­na sie­kiant įgy­ven­din­ti pre­zi­den­tės iš­kel­tus tiks­lus - ne tik ste­bė­ti grės­mes, bet ir im­tis jų ša­li­ni­mo.

Po­li­to­lo­gas pri­pa­ži­no, kad dau­giau nei dvi­de­šimt­me­tį kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je (KAS) dir­ban­tis D.Jau­niš­kis tu­rė­tų bū­ti su­si­pa­ži­nęs su dar­bo to­kio po­bū­džio tar­ny­bo­je spe­ci­fi­ka, su­pras­ti in­for­ma­ci­jos nau­do­ji­mo ypa­tu­mus.

Tuo me­tu sklan­džiai pa­tvir­tin­ti D.Jau­niš­kio kan­di­da­tū­rą Sei­me, R.Vil­pi­šaus­ko ma­ny­mu, ga­lė­tų su­truk­dy­ti ne­bent tai, jei bus nu­sta­ty­ti ko­kie nors jo anks­tes­ni ry­šiai su po­li­ti­kais.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ar bus ras­ta ko­kių nors są­sa­jų su po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, ar ne, ar pre­zi­den­tei bei jos ko­man­dai pa­vyks įti­kin­ti, kad tai - ne­prik­lau­so­mas žmo­gus ir jis at­si­lai­kys prieš ga­li­mas įta­kas“, - tvir­ti­no TSPMI va­do­vas.

Jis taip pat sa­kė, kad ka­ri­nin­ko sky­ri­mas va­do­vau­ti VSD „nė­ra kaž­ko­kia la­bai nau­ja pra­kti­ka“, mat da­bar­ti­nis ka­den­ci­ją bai­gian­tis va­do­vas Ge­di­mi­nas Gri­na į šias par­ei­gas at­ėjo prieš tai dvi­de­šimt­me­tį dir­bęs kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je, lai­ki­nai va­do­va­vo An­tra­jam ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­tui prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

Tai, jog iki šiol vi­suo­me­nei VSD va­do­vo pa­var­dė ne­bu­vo ge­rai ži­no­ma, R.Vil­pi­šaus­kas įver­ti­no kaip pri­va­lu­mą.

„Ga­li bū­ti pri­va­lu­mas tai, kad ma­žai kas (apie jį) ži­no­ma. Tik rei­kia ma­ny­ti, kad pre­zi­den­tė įver­ti­no jo dar­bą da­bar­ti­nė­je dar­bo­vie­tė­je, jo bruo­žus, ku­rie su­si­ję su da­bar­ti­ne veik­la“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.