Politologas: V. Uspaskichas gali imtis gelbėti Darbo partiją
Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jui eu­ro­par­la­men­ta­rui Vik­to­rui Us­pas­ki­chui ke­ti­nant grįž­ti į par­ti­ją, po­li­to­lo­gas ma­no, kad Dar­bo par­ti­jai gre­siant vi­siš­kai iš­nyk­ti iš po­li­ti­kos že­mė­la­pio, bu­vu­siam jos ly­de­riui ga­li bū­ti pa­trauk­lu im­tis gel­bė­to­jo vaid­mens.

Pa­sak To­mo Ja­ne­liū­no, tai ro­do, kad V.Us­pas­ki­chui po­li­ti­ka vis dar yra įdo­mi.

„Ne­la­bai se­ku pa­sta­ruo­ju me­tu, kas vyks­ta Dar­bo par­ti­jos vi­du­je, bet at­ro­do, kad da­bar­ti­nė par­ti­jos va­do­vė (Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė – BNS) jau ga­lu­ti­nai pra­ran­da net ir pa­čių par­tie­čių pa­si­ti­kė­ji­mą, ir grei­čiau­siai kaž­kas iš tų par­tie­čių įkal­bė­jo Us­pas­ki­chą grįž­ti gel­bė­ti par­ti­jos. Aš sie­čiau tai bū­tent su no­ru pa­si­nau­do­ti si­tua­ci­ja, ka­da vyks­ta ki­to­se par­ti­jo­se ne vi­sa­da ma­lo­nūs da­ly­kai ir tos par­ti­jos ne­tu­ri au­gan­čio po­pu­lia­ru­mo, o Dar­bo par­ti­jo­je si­tua­ci­ja jei­gu ne­si­keis, tai iš ti­krų­jų ji ri­zi­kuo­ja vi­siš­kai su­nyk­ti. Tai, ma­tyt, Vik­to­rui Us­pas­ki­chui gal iš ti­krų­jų ki­lo šio­kia to­kia nos­tal­gi­ja ir tie pra­šy­mai im­tis vėl gel­bė­to­jo vaid­mens jam, ma­tyt, yra emo­ciš­kai pa­trauk­lūs. Ne­pai­sant to, jog jis ka­bė­jo, kad yra pa­si­trau­kęs iš par­ti­jos ir jam svar­bes­ni ki­ti da­ly­kai, ma­nau, Us­pas­ki­chas kaip po­li­ti­kas nu­ga­li ir jam vis dar ta po­li­ti­ka yra įdo­mi ir jis vi­sai ga­li ban­dy­ti į ją su­grįž­ti“, – BNS sa­kė T.Ja­ne­liū­nas.

Kaip šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Dar­bo par­ti­jos in­for­ma­ci­jos cen­tras, 2015 me­tų pa­bai­go­je iš par­ti­jos pa­si­trau­kęs V.Us­pas­ki­chas par­ašė Kė­dai­nių sky­riui pra­šy­mą vėl įsto­ti į šią po­li­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją. Pra­šy­mą dar tu­ri aps­vars­ty­ti par­ti­jos Kė­dai­nių sky­riaus ta­ry­ba.

V. Us­pas­ki­chas yra Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas.