Politologas: stiprėja liberalų įvaizdis
Opo­zi­ci­jo­je esan­čiam Li­be­ra­lų są­jū­džiui vi­suo­me­nės apk­lau­so­se pa­ki­lus į aukš­čiau­sią ka­da nors pa­siek­tą po­zi­ci­ją, po­li­to­lo­gas sa­ko, kad tai dar ne­reiš­kia, jog ši po­li­ti­nė par­ti­ja lai­mė­tų rin­ki­mus. Vis dėl­to Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius ma­no, jog li­be­ra­lų kaip rim­tos de­ši­nio­sios par­ti­jos įvaiz­dis stip­rė­ja.

„Vie­na ver­tus, li­be­ra­lams tai svar­bus pos­tū­mis, nes jiems rei­kia įti­kin­ti da­lį abe­jo­jan­čiu rin­kė­jų, ku­rie pa­pras­tai bal­suo­ja už kon­ser­va­to­rius, kad jie yra pa­kan­ka­mai stip­ri po­li­ti­nė jė­ga, už ku­rią ga­li­ma bal­suo­ti, ne­bi­jant, kad ta­vo bal­sas dings. Tai ži­no­ma, ak­tua­liau Sei­mo rin­ki­mų me­tu vien­man­da­tė­se apy­lin­kė­se, bet bend­ra min­tis, ku­rios li­be­ra­lai ban­do lai­ky­tis po Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, yra ta ži­nu­tė, kad jie yra nor­ma­li de­ši­nio­ji par­ti­ja, o ne kaž­koks keis­tas ra­di­ka­lų klu­bas, už ku­rį žmo­nės ga­li sirg­ti, bet vis dėl­to bal­suo­ti už kon­ser­va­to­rius. Šie duo­me­nys tar­si pa­de­da vys­ty­ti li­be­ra­lams ši­tą na­ra­ty­vą, kad jie yra rim­ta de­ši­nio­ji par­ti­ja“, - LRT ra­di­jui sa­kė ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to lek­to­rius V.Vo­bo­le­vi­čius.

Anot jo, ne­de­rė­tų iš kar­to sa­ky­ti, kad at­si­ti­ko kaž­kas ypa­tin­ga ir li­be­ra­lams „pra­si­dės ro­žė­mis klo­tas ke­lias“.

„Ko­dėl? Pir­ma, mes ne­ži­no­me, kaip la­bai rin­kė­jai yra at­si­da­vę toj pa­sku­ti­nėj nuo­mo­nėj, ar jie iš ti­krų­jų pa­si­ry­žę taip bal­suo­ti. Jų nuo­mo­nė iki rin­ki­mų ga­li keis­tis ir dėl to apk­lau­sos ne vi­sa­da ro­do nau­ją ten­den­ci­ją. Ki­tas da­ly­kas - mes ne­ži­no­me, iš ko­kių geog­ra­fi­nių re­gio­nų tas pa­lai­ky­mas at­ei­na. Tai, kad jie po­pu­lia­rūs Klai­pė­do­je ir Vil­niu­je, mes ži­no­me, bet jei­gu da­bar­ti­nis tei­gia­mas at­si­lie­pi­mas apie li­be­ra­lus at­ėjo bū­tent iš tų mies­tų, kur jie ir taip po­pu­lia­rūs, tai žiū­rint iš rin­ki­mų lo­gi­kos, jiems čia ma­žai nau­dos, nes vi­si ki­ti mies­te­liai kaip bu­vo ne li­be­ra­lų, taip ir lie­ka“, - kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

„Lie­tu­vos ry­to“ pa­skelb­ta nau­jau­sia vi­suo­me­nės apk­lau­sa ro­do, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­ki­lo į aukš­tes­nę po­zi­ci­ją - už par­ti­ją bal­suo­tų 8,7 proc. rin­kė­jų, jei­gu ar­ti­miau­sią sek­ma­die­nį vyk­tų Sei­mo rin­ki­mai.

Bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys sa­ko, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis šiuo me­tu tu­ri la­bai aukš­tą po­zi­ci­ją - ji yra aukš­čiau­sia per vi­sus me­tus, kai at­lie­ka­mos to­kios apk­lau­sos.