Politologas: socialdemokratai šįkart bus sukalbamesni
De­ry­bos dėl koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo tarp Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei so­cial­de­mo­kra­tų yra lo­giš­ka pa­sta­ro­sios sa­vai­tės įvy­kių tą­sa, sa­ko po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas.

„To­kios de­ry­bos yra lo­giš­kas pa­sta­ro­sios sa­vai­tės pro­ce­sų re­zul­ta­tas. Jau iš reak­ci­jų po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro bu­vo ga­li­ma prog­no­zuo­ti, kad Tė­vy­nės są­jun­gai – Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai su­si­kal­bė­ti bus su­dė­tin­ga. Vie­ną pa­grin­di­nių vaid­me­nų tam at­li­ko tai, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ga­vo dau­giau vie­tų Sei­me, smar­kiai dau­giau. Jei­gu bū­tų apy­ly­giai, ta bend­ra­vi­mo di­na­mi­ka bū­tų vi­sai ki­to­kia“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius.

„Ka­dan­gi Tė­vy­nės są­jun­ga nė­ra įpra­tu­si bū­ti ma­žes­nio vaid­me­ny­je, tai ta nau­ja si­tua­ci­ja bu­vo ne­ti­kė­ta ir ją dar pa­aš­tri­no ga­na ka­te­go­riš­kas Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rio kal­bė­ji­mas ga­li­miems koa­li­ci­jos par­tne­riams“, – pri­dū­rė jis.

Ne­pai­sant to, kad so­cial­de­mo­kra­tai taip pat nė­ra pra­tę bū­ti ma­žes­nio koa­li­ci­jos par­tne­rio vaid­me­ny­je, šį­kart jie tu­ri ma­žiau am­bi­ci­jų dėl to, jog Sei­mo rin­ki­muo­se užė­mė tik tre­čią vie­tą, tvir­ti­no R.Vil­pi­šaus­kas. Pa­sak eks­per­to, esant val­dan­čia­jai par­ti­jai pa­si­trauk­ti į opo­zi­ci­ją taip pat yra „ne­ma­lo­nus pro­ce­sas“.

Po­li­to­lo­gas tei­gė, kad „vals­tie­čiai“ ir so­cial­de­mo­kra­tai taip pat ga­li su­de­rin­ti eko­no­mi­nę po­li­ti­ką.

Pa­sak R.Vil­pi­šaus­ko, šių par­ti­jų koa­li­ci­ja ga­lė­tų tu­rė­ti „san­tū­rią“ pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės par­amą ar­ba bent jau jos „ne­sip­rie­ši­ni­mą“.

„Vis­gi di­des­nės par­amos to­kia koa­li­ci­ja vei­kiau­siai ne­ga­lė­tų ti­kė­tis, nes apie per­mai­nas kal­bė­ti bus su­dė­tin­giau dėl to, kad so­cial­de­mo­kra­tai to­kio­je koa­li­ci­jo­je yra po­ky­čių ti­ki­my­bę ma­ži­nan­tis veiks­nys“, – sa­kė eks­per­tas.

So­cial­de­mo­kra­tai penk­ta­die­nį nu­spren­dė de­rė­tis su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo. „Vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tei­gė, kad de­ry­bos ga­li pra­si­dė­ti pir­ma­die­nį ir už­truk­ti sa­vai­tę.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus iš 141, kon­ser­va­to­riai Sei­mo rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 31 man­da­tą, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų. Li­be­ra­lų są­jū­dis lai­mė­jo 14 man­da­tų. Po aš­tuo­nis man­da­tus te­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai bei par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ka­dan­gi vie­nas „tvar­kie­tis“ į Sei­mą kan­di­da­ta­vo kaip sa­ve iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas, „tvar­kie­čių“ Sei­me grei­čiau­siai bus de­vy­ni. Du man­da­tus lai­mė­jo Dar­bo par­ti­ja, po vie­ną – Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Cen­tro par­ti­ja bei par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“. Dar vie­ną man­da­tą ga­vo sa­ve iš­si­kė­lęs bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas.