Politologas: socialdemokratai siekia išgryninti šalininkų ir priešininkų stovyklas
Vis aš­tres­nė prem­je­ro so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus re­to­ri­ka Pre­zi­den­tū­ros at­žvil­giu ga­li bū­ti sie­kis ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams iš­gry­nin­ti ša­li­nin­kų ir prieš­inin­kų sto­vyk­las, sa­ko po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

Pa­sak jo, nė­ra aiš­ku, kiek pa­grįs­ti prem­je­ro tei­gi­niai, kad ša­lies va­do­vė ži­no­jo apie tei­sė­sau­gos ke­ti­ni­mus nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo, taip pat kal­ti­ni­mai Vy­riau­sy­bės dis­kre­di­ta­vi­mu už­sie­ny­je, tad dau­giau­siai vi­suo­me­nė­je šiuo at­ve­ju veiks pa­si­ti­kė­ji­mo fak­to­rius.

„Tie žmo­nės, ku­rie pa­si­ti­ki prem­je­ru, ti­kriau­siai ti­kės, kas sa­ko­ma, tie žmo­nės, ku­rie lin­kę la­biau kri­tiš­kai žiū­rė­ti į prem­je­rą ir da­bar­ti­nę Vy­riau­sy­bę, ma­žiau ti­kės. Iš tie­sų ga­li bū­ti, kad ar­tė­jant rin­ki­mams so­cial­de­mo­kra­tai ma­to, jog nė­ra ki­tos iš­ei­ties kaip di­dė­jant įtam­poms vie­šo­jo­je erd­vė­je aiš­kiai su­dė­ti į sto­vyk­las žmo­nes, ku­rie už Vy­riau­sy­bę, už po­pu­lia­rų prem­je­rą, ir ku­rie yra prieš, D.Gry­baus­kai­tę su­sie­jant su kon­ser­va­to­riais“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to lek­to­rius M.Jas­trams­kis.

Anot jo, tai ga­li bū­ti tam ti­kri pre­ven­ci­niai veiks­mai nu­ma­tant, kad pre­zi­den­tė rin­ki­mų lai­ko­tar­piu bus ak­ty­vi, ir net jei ne­iš­sa­kys tie­sio­giai sa­vo kon­kre­čių po­li­ti­nių sim­pa­ti­jų, aiš­kiai par­odys ne­pri­ta­rian­ti da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai dau­gu­mai.

„Ar tai rin­ki­mų stra­te­gi­ja, nie­kas iki ga­lo ne­pa­sa­kys, ne­bet so­cial­de­mo­kra­tai pa­tys pri­pa­žin­tų, bet tam yra pa­grin­das“, – klau­sia­mas, ar konf­ron­ta­ci­ja su ša­lies va­do­ve yra pa­si­rink­ta rin­ki­mų kam­pa­ni­jos stra­te­gi­ja, at­sa­kė M.Jas­trams­kis.

Po­li­to­lo­gas taip pat tvir­ti­no, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja to­li gra­žu nė­ra di­de­lė kri­zė, o ir tarp­tau­ti­niu kon­teks­tu ji di­de­lio dė­me­sio ne­su­lauks, tad ir po­li­ti­kų nuo­gąs­ta­vi­mai dėl pra­stė­jan­čio tarp­tau­ti­nio įvaiz­džio tė­ra vi­daus var­to­ji­mui skir­ti par­eiš­ki­mai.

„Tai vi­di­niai da­ly­kai, ku­rių net ne­va­din­čiau di­de­le kri­ze, ka­dan­gi įtam­pos tarp šios Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros bu­vo nuo pat 2012 me­tų Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo, čia nie­ko nau­jo. Bet aš la­bai abe­jo­ju, kad bent jau ta­me lyg­me­ny­je, koks yra da­bar, tie ap­sis­tum­dy­mai Lie­tu­vos įvaiz­džiui da­ro įta­ką. Kar­tais tie par­eiš­ki­mai da­ro­mi vi­daus rin­kai, Lie­tu­vos žmo­nėms – ma­ty­ki­te, kad mums ga­li gė­dą pa­da­ry­ti, nors pa­pras­tai už­sie­nio ži­niask­lai­da per daug tų da­ly­kų ne­ak­cen­tuo­ja. Mes esa­me tie­siog per ma­ži, kad tie vi­di­niai stum­dy­mai­si rū­pė­tų kam nors be mū­sų“, – kal­bė­jo M.Jas­trams­kis.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Al­gis Kru­pa­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas įtam­pą tarp Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros, sa­ko, kad val­dan­tie­ji lai­mė­tų ne­nu­si­lei­dę pre­zi­den­tei, ku­rios veiks­mus šiuo me­tu ri­bo­ja ir smun­kan­tys rei­tin­gai.

„Jei da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja nu­spręs­tų, kad rei­kia nu­brėž­ti brūkš­nį, jog vie­no ar ki­to mi­nis­tro iš­li­ki­mas ar­ba ne­iš­li­ki­mas pri­klau­so nuo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko ir su­ta­ri­mo koa­li­ci­jo­je, o ne nuo pre­zi­den­tės, ma­tyt, kad vie­šo­je erd­vė­je ta te­ma ku­rį lai­ką bū­tų es­ka­luo­ja­ma, vyk­tų ne­ma­žai dis­ku­si­jų, bet ga­liau­siai konf­lik­tas ti­kriau­siai baig­tų­si Vy­riau­sy­bės ir dau­gu­mos nau­dai“, – BNS sa­kė A.Kru­pa­vi­čius.

„Dar vie­nas as­pek­tas, kad šiuo me­tu pre­zi­den­tė ge­ro­kai dau­giau pa­žei­džia­ma, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais val­džio­je. Jos di­džio­ji stip­ry­bė yra pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mas, aukš­ti rei­tin­gai, o jie pa­sta­ruo­ju me­tu ge­ro­kai su­svy­ra­vę. Il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je, juo­ba, kad iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos pre­zi­den­tei lie­ka daug lai­ko, pra­ras­ti au­to­ri­te­tą vi­suo­me­nė­je yra itin ne­pa­lan­ku. Ma­nau, kad pre­zi­den­tės veiks­mus ir­gi ge­ro­kai ri­bos skai­čia­vi­mai, kiek vie­nas ar ki­tas žings­nis ga­li pa­veik­ti rei­tin­gus. Jei grės­mė rei­tin­gams bus ver­ti­na­ma kaip di­de­lė, pre­zi­den­tė, ma­tyt, ri­bos ir konf­ron­ta­ci­ją su da­bar­ti­ne dau­gu­ma“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

A.But­ke­vi­čius pir­ma­die­nį Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ sa­kė, kad dar ne­si­bai­gus iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ku­ror­tų zo­nas nai­ki­nan­čio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo Pre­zi­den­tū­ro­je su­ži­no­jęs, jog ty­ri­mas bus nu­trauk­tas, o nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo sie­ku­sio Drus­ki­nin­kų me­ro so­cial­de­mo­kra­to Ri­čar­do Ma­li­naus­ko po­kal­bių iš­klo­ti­nės – pa­vie­šin­tos.

A.But­ke­vi­čius taip pat tvir­ti­no, kad „vos pra­dė­jus dirb­ti pra­si­dė­jo blo­gos in­for­ma­ci­jos sklei­di­mas apie šią Vy­riau­sy­bę ne­tgi už Lie­tu­vos ri­bų“.

„Pir­mas di­džiu­lis smū­gis man bu­vo, kai ta­pęs prem­je­ru nu­vy­kau pir­mo­jo vi­zi­to į Lat­vi­ją. Lat­vi­jos pre­zi­den­tas man iš­kart sa­kė ga­vęs in­for­ma­ci­jos iš mū­sų Pre­zi­den­tū­ros, kad Vy­riau­sy­bė yra ko­rum­puo­ta“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, ta pa­ti si­tua­ci­ja pa­si­kar­to­jo ir ke­lio­nės į Es­ti­ją me­tu, o klau­si­mų dėl ko­rup­ci­jos te­ko su­lauk­ti ir vie­šint Vo­kie­ti­jo­je, iš kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kol kas at­si­sa­ko ko­men­tuo­ti prem­je­ro tei­gi­nius, jog ji iš anks­to ži­no­jo apie tei­sė­sau­gos ke­ti­ni­mus nu­trauk­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo bei pa­vie­šin­ti po­kal­bių ste­nog­ra­mas, taip pat kal­ti­ni­mus dis­kre­di­tuo­jant Vy­riau­sy­bę už­sie­ny­je.

Tei­sė­sau­ga pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė nu­trau­ku­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me aiš­ki­no­si ga­li­mą ne­tei­sė­tą po­vei­kį ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Ne­tru­kus po to pa­vie­šin­tos ty­ri­mo me­tu įra­šy­tų po­kal­bių iš­klo­ti­nės par­odė, kad ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas Drus­ki­nin­kų me­rui Ri­čar­dui Ma­li­naus­kui ža­dė­jo „su­žiū­rė­ti“, „pri­min­ti kom­pa­ni­jai“ tvar­ky­ti su Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su­si­ju­sius rei­ka­lus. Mi­nis­tras taip pat rugp­jū­čio pa­bai­go­je yra ža­dė­jęs me­rui per Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mą „pa­si­žiū­rė­ti, kad nu­ei­tų į Vy­riau­sy­bę“.

Ste­nog­ra­mo­se ma­ty­ti, kad Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo rei­ka­lus su K.Tre­čio­ku me­ras R.Ma­li­naus­kas per­nai te­le­fo­nu de­ri­no ke­lis kar­tus, sa­ky­da­mas, jog tai bū­tų nau­din­ga teis­me. Tuo me­tu vy­ko teis­mo pro­ce­sas dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro.

Nau­jau­sia dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ skelb­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa ro­do, kad ne­pai­sant pa­sta­rų­jų skan­da­lų so­cial­de­mo­kra­tų po­pu­lia­ru­mas iš­lie­ka di­džiau­sias su 23 proc. apk­laus­tų­jų par­ama, o ša­lies va­do­vės D.Gry­baus­kai­tės rei­tin­gas va­sa­rį smu­ko iki 51,7 proc. nuo 54,1 proc. sau­sį. Taip že­mai, tre­čia rei­tin­gų len­te­lė­je, ji dar nė­ra bu­vu­si.