Politologas: situacija palankesnė konservatoriams
Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius Min­dau­gas Jur­ky­nas prog­no­zuo­ja, kad sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me Sei­mo rin­ki­mų an­tra­ja­me tu­re di­des­nių ga­li­my­bių lai­mė­ti tu­rė­tų Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS– LKD, kon­ser­va­to­riai), ku­rie lai­mė­jo pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą.

Pa­sak M. Jur­ky­no, ver­ti­nant par­ti­jas, ku­rių at­sto­vų dau­giau­siai – po 41 as­me­nį (tai TS-LKD bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) – red.) – pa­te­ko į Sei­mo rin­ki­mų an­trą­jį tu­rą, ma­to­mi du veiks­niai, ku­rie ga­li lem­ti jų re­zul­ta­tus.

„Pir­mas da­ly­kas, an­tra­ja­me rin­ki­mų tu­re daž­niau­siai rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bū­na ma­žes­nis nei pir­ma­ja­me. To­kiu at­ve­ju, kaip ro­do ste­bė­ji­mai, kon­so­li­duo­to elek­to­ra­to bal­sas bū­na stip­res­nis, tai­gi, si­tua­ci­ja tar­si tu­rė­tų bū­ti pa­lan­ki TS-LKD kan­di­da­tams. Iš ki­tos pu­sės, per šiuos rin­ki­mus pi­lie­čių apk­lau­sų me­tu dau­ge­lis jų kaip „an­trą­jį pa­si­rin­ki­mą“ nu­ro­dė LVŽS. Ta­čiau klau­si­mas, ar rin­kė­jai, ku­rių kan­di­da­tai pra­lai­mė­jo dar pir­ma­ja­me tu­re, eis bal­suo­ti už „an­trą­jį pa­si­rin­ki­mą“. Tai­gi, šio­je si­tua­ci­jo­je vis dė­to ma­ty­čiau di­des­nes TS-LKD at­sto­vų ga­li­my­bes, tuo la­biau, kad ši par­ti­ja pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus ne­bu­vo val­džio­je, tai­gi, žmo­nių nuo­mo­nės ne­tu­rė­tų pa­veik­ti no­ras „at­ker­šy­ti“ už pri­im­tus spren­di­mus“, – sa­kė jis.

VDU pro­fe­so­riaus ma­ny­mu, to­se apy­gar­do­se, kur var­žo­si TS-LKD ir Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, taip pat rei­kė­tų at­siž­velg­ti į tai, kad kon­ser­va­to­rių elek­to­ra­tas – ir gau­ses­nis, ir dis­cip­li­nuo­tes­nis. „Vis dėl­to ma­nau, kad sa­ly­gų kon­ser­va­to­rių per­ga­lei ten taip pat yra dau­giau. Jiems bū­tų ga­lė­ję pa­kenk­ti tai, jei­gu jie bū­tų bu­vę val­džio­je, bet pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus jie dir­bo opo­zi­ci­jo­je“, – svars­tė jis.

Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ( LSDP) at­sto­vų ga­li­my­bes an­tra­ja­me tu­re, M. Jur­ky­nas sa­kė, kad rei­kė­tų at­siž­velg­ti į tai, jog šios par­ti­jos po­zi­ci­jos nuo­mo­nių apk­lau­so­se ne­reiš­kia jos elek­to­ra­to sta­bi­lu­mo. „Kai rei­kia mo­bi­li­zuo­tis rin­ki­mams, šiai par­ti­jai de­rė­tų 3–5 proc. tei­gia­mų ver­ti­ni­mų, iš­sa­ko­mų apk­lau­so­se, at­mes­ti. Tai įvy­ko ir per šiuos rin­ki­mus: jei apk­lau­sos LSDP ža­dė­jo apie 18 proc. pa­lai­ky­mą, at­me­tus 3,5 proc. ir tu­rė­si­me re­zul­ta­tą, ku­rį jie pa­sie­kė – 14,5 proc. pa­lai­ky­mas“, – kal­bė­jo moks­li­nin­kas.

An­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras vyks at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį, spa­lio 23 die­ną. Ja­me bus ren­ka­mi at­sto­vai į Sei­mą 68 vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se. Tri­jo­se apy­gar­do­se lai­mė­to­jai, su­rin­kę dau­giau kaip 50 proc. juos par­ėmu­sių bal­sų, iš­rink­ti jau pir­mo­jo tu­ro me­tu. Sei­mo na­riais ta­po An­ta­kal­nio apy­gar­do­je iš­rink­ta Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, iš­kel­ta TS-LKD, Šal­či­nin­kų-Vil­niaus apy­gar­do­je – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) –Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Leo­nar­das Tal­mon­tas, čia per­ga­lę pa­sie­kęs ir per 2012 me­tų rin­ki­mus, Me­di­nin­kuo­se – taip pat LLRA at­sto­vas Čes­la­vas Ol­ševs­kis.