Politologas: liberalus gali suskaldyti naujo lyderio paieškos
Po­li­to­lo­gas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas ma­no, kad tei­sė­sau­gai par­eiš­kus įta­ri­mus ko­rup­ci­ja Eli­gi­jui Ma­siu­liui, rea­liau­sias pre­ten­den­tas pe­rim­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko vai­rą yra pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Guo­ga.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU-TSPMI) va­do­vas ne­at­me­ta, kad li­be­ra­lai ga­li su­sis­kal­dy­ti, jei ly­de­rio pa­ieš­kos „virs į vie­šą tar­pu­sa­vio san­ty­kių aiš­ki­ni­mą­si“.

„Po­nas Guo­ga pa­sta­rai­siais me­tais ro­dė to­kias am­bi­ci­jas ir dau­ge­lis ana­li­ti­kų yra pa­ste­bė­ję jo ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą, ypač ak­ty­vią raiš­ką iš­nau­do­jant įvai­rias vie­šų­jų ry­šių prie­mo­nes. Jis yra vie­nas iš tų la­biau­siai ti­kė­ti­nų par­ti­jos na­rių, ku­rie ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į šią po­zi­ci­ją. Bet, to­li gra­žu, jis yra ne vie­nin­te­lis“, – BNS sa­kė jis.

„Ži­nant anks­čiau vy­ku­sias dis­ku­si­jas par­ti­jo­je tarp kai ku­rių jos na­rių, vi­sų pir­ma, po­no An­ta­no Guo­gos am­bi­ci­jas – jei vi­sa tai pa­virs į vie­šą tar­pu­sa­vio san­ty­kių aiš­ki­ni­mą­si, ly­de­rys­tės klau­si­mas su­skal­dys par­ti­ją“, – tvir­ti­no po­li­to­lo­gas.

Jis ne­abe­jo­jo, kad įta­ri­mai E.Ma­siu­liui su­duos ne­men­ką smū­gį par­ti­jos re­pu­ta­ci­jai ir „ga­li­my­bėms kal­bė­ti apie šva­rią po­li­ti­ką“. Anot jo, par­ti­jos ga­li­my­bės ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pri­klau­sys nuo li­ku­sios li­be­ra­lų va­do­vy­bės reak­ci­jos į si­tua­ci­ją.

„La­bai svar­bu, kaip par­ti­jos na­riai, par­ti­jos va­do­vy­bė rea­guos į šią ži­nią, kaip vie­šai ko­mu­ni­kuos sa­vo reak­ci­ją, ar bus im­ta­si tų tra­di­ci­nių gy­ny­bi­nių prie­mo­nių, kai kal­ti­na­mi opo­nen­tai, prieš­rin­ki­mi­nis kon­teks­tas, ar vis­gi bus so­li­des­nė po­zi­ci­ja ro­do­ma. Ma­nau, kad par­ti­jos vie­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja ga­li ga­na smar­kiai pa­ko­re­guo­ti ir su­ma­žin­ti po­ten­cia­lią ža­lą jos re­pu­ta­ci­jai. Šia pra­sme vi­di­nis su­si­tel­ki­mas ir ko­mu­ni­ka­ci­ja par­ti­jos vi­du­je, tiek iš­orė­je, tu­rės di­de­lės įta­kos jos rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos sėk­mei“, – BNS sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Anot jo, dė­lio­jant bū­si­mą val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją po rin­ki­mų, jei li­be­ra­lai pa­tek­tų į Sei­mą, ki­toms par­ti­joms ne­bū­ti­nai tu­rės įta­kos įta­ri­mai E.Ma­siu­liui. R.Vil­pi­šaus­kas ne­at­me­tė, kad ty­ri­mas grei­čiau­siai iki Sei­mo rin­ki­mų ne­bus baig­tas ir jo ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas ne­bus ži­no­mas vi­suo­me­nei. Anot jo, vis­kas pri­klau­sys nuo li­be­ra­lų no­ro bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga, nau­jo ly­de­rio įvaiz­džio ir ge­bė­ji­mų de­rė­tis, pa­ga­liau, nuo į Sei­mą pa­te­ku­sių li­be­ra­lų skai­čiaus.

„De­ja, Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je dau­ge­lis par­ti­jų yra tu­rė­ju­sios rei­ka­lų su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Kaip be­bū­tų gai­la, dau­ge­liui rin­kė­jų at­ro­do ga­na įpras­tas da­ly­kas. Šiuo at­ve­ju, tai ir­gi tur­būt keis ki­tų par­ti­jų po­žiū­rį į Li­be­ra­lų są­jū­dį, kaip ga­li­mą par­tne­rį, tiek ga­li veik­ti ir pa­čių rin­kė­jų ap­sisp­ren­di­mą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė ti­rian­ti įta­ri­mus, kad „MG Bal­tic“ kon­cer­no at­sto­vai už par­ti­jos vei­ki­mą jų nau­dai E.Ma­siu­liui per­da­vė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį.