Politologas: kitąmet sankcijų Rusijai nebeliks
Prof. To­mo Ja­ne­liū­no nuo­mo­ne, sank­ci­jos Ru­si­jai ki­tais me­tais ne­be­bus pra­tęs­tos. Ši ša­lis sieks, kad bū­tų pri­pa­žįs­ta­ma par­tne­re. „Mums toks va­rian­tas nie­ko ge­ro ne­ža­da“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Vie­nas iš šią sa­vai­tę pri­sta­ty­tos mo­nog­ra­fi­jos „Ru­si­jos rai­dos sce­na­ri­jai: im­pli­ka­ci­jos Lie­tu­vos ir re­gio­no sau­gu­mui“ au­to­rių prof. T. Ja­ne­liū­nas ma­no, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja liu­di­ja, jog Ru­si­ja nuo mak­si­ma­laus ag­re­sy­vu­mo lyg­mens no­ri at­si­trauk­ti, to­dėl ieš­ko pra­gma­ti­nio su­ta­ri­mo su Va­ka­rais. „To­kia si­tua­ci­ja da­bar ryš­kė­ja vi­sų pir­ma dėl to, kad Ru­si­ja ieš­ko ga­li­my­bių de­rė­tis“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Jis ma­no, kad de­ry­bų lai­kas iš­auš 2017 me­tų vi­du­ry­je. Tuo me­tu JAV jau veiks su­for­muo­ta nau­ja val­džia. Ga­li­mas Do­nal­do Trum­po ir Vla­di­mi­ro Pu­ti­no su­si­ti­ki­mas.

T. Ja­ne­liū­nas skep­tiš­kai ver­ti­na tai, kad ki­tų me­tų vi­du­ry­je ga­lė­tų bū­ti pra­tęs­tos ak­ci­jos Ru­si­jai. Da­bar­ti­nis spren­di­mas tęs­ti sank­ci­jas jau nu­ma­ty­tas. Ta­čiau, po­li­to­lo­go nuo­mo­ne, po pu­sės me­tų po­li­ti­nė si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je bus ki­to­kia ir spau­di­mas su­da­ry­ti san­dė­rį bus la­bai di­de­lis.

„Ru­si­ja gau­tų šan­są grįž­ti į jai pa­to­giau­sią pa­dė­tį, kai ji pri­pa­žįs­ta­ma kaip par­tne­rė, tu­ri stip­rias po­zi­ci­jas prie de­ry­bų sta­lo, – sa­kė T. Ja­ne­liū­nas per mo­nog­ra­fi­jos pri­sta­ty­mo me­tu su­reng­tą dis­ku­si­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te. – Ma­no ma­ny­mu, tai mums nie­ko ge­ro ne­ža­dan­tis va­rian­tas.“ Ki­ta ver­tus, tę­sė jis, tai nė­ra juo­džiau­sias sce­na­ri­jus, ku­rio bai­mi­na­mės nuo 2014 me­tų vi­du­rio. Ta­čiau, kai ne­be­lie­ka vie­nin­gos nuo ta­da su­for­muo­tos po­zi­ci­jos dėl Ru­si­jos, ag­re­so­rius tar­si pe­ni­mas. Esant tam ti­kro­mis są­ly­go­mis, ga­li di­dė­ti jo ape­ti­tas, ku­rį pa­ten­kin­ti la­bai su­dė­tin­ga.

„Il­gai­niui de­ry­bos, var­gu, ar bus mums pa­lan­kios, – tei­gė po­li­to­lo­gas. – Mes aps­kri­tai ga­li­me ne­bū­ti prie de­ry­bų sta­lo ir tik iš nau­jie­nų pra­ne­ši­mų su­ži­no­ti, kas vyks­ta.“