Politologas: G.Paluckui bus sunku vadovauti socialdemokratams
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus lai­mė­ju­sio Gin­tau­to Pa­luc­ko lauks daug iš­šū­kių, sa­ko po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„G.Pa­luc­kui bus su­nku, ypač po rin­ki­mų, ku­riuo­se pa­grin­di­nis spren­di­mų pri­ėmė­jų is­teb­liš­men­tas bu­vo prieš jį“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas M.Jas­trams­kis.

Pa­sak jo, G.Pa­luc­kas ne­ga­lės iš kar­to įgy­ven­din­ti sa­vo pa­ža­do pa­keis­ti di­džią­ją par­ti­jos va­do­vy­bės da­lį, nes to­kiu at­ve­ju par­ti­ja ga­li su­skil­ti.

M.Jas­trams­kis tei­gė, kad nau­jo­jo so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo lauks iš­šū­kiai ir dir­bant su Sei­mo frak­ci­ja.

„Ki­ta ver­tus, jis tu­rės tai, ko ne­tu­rė­jo ki­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kai – tie­sio­gi­nį man­da­tą iš ei­li­nių so­cial­de­mo­kra­tų“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

„Ti­kė­ti­na, kad so­cial­de­mo­kra­tai drei­fuos dau­giua į kai­rę, užims kai­res­nes po­zi­ci­jas to­kiuo­se klau­si­muo­se, kaip Dar­bo ko­dek­sas“, – pri­dū­rė jis.

M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, G.Pa­luc­ko per­ga­lę rin­ki­muo­se lė­mė ei­li­nių par­ti­jos na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas so­cial­de­mo­kra­tų kryp­ti­mi, o gal­būt ir ideo­lo­gi­ne kri­ze.

„Iš pir­mo tu­ro geog­ra­fi­nių re­zul­ta­tų la­bai aiš­kiai bu­vo ma­ty­ti, kad Pa­luc­ką ge­ro­kai la­biau pa­lai­kė ma­žiau įta­kin­gi par­ti­jos sky­riai“, – sa­kė eks­per­tas.

An­tra­ja­me So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų tu­re Vil­niaus vi­ce­me­ras G.Pa­luc­kas lai­mė­jo prieš ūkio mi­nis­trą Min­dau­gą Sin­ke­vi­čių.