Politologas: Baltarusija į Lietuvos priešų sąrašą nėra įtraukta
Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) at­si­sa­ko pri­pa­žin­ti Bal­ta­ru­si­ją kaip vien­ti­są su Ru­si­ja ka­ri­nį pro­jek­tą, sa­ko po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas.

„Lie­tu­vo­je ir ES su­si­tai­ky­ta, kad vie­šas rė­ži­mo gė­di­ni­mas, eko­no­mi­nės sank­ci­jos po­vei­kio Bal­ta­ru­si­jai ne­da­ro. To­dėl ES ne­at­si­sa­ko lai­ky­ti Bal­ta­ru­si­jai pra­ver­tas du­ris, ypač vyk­dant ES Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mą. Tai yra su­si­tai­ky­mas, kad Bal­ta­ru­si­ja yra Ru­si­jos geo­po­li­ti­nių in­te­re­sų zo­no­je, ta­čiau at­si­sa­ky­mas pri­pa­žin­ti, kad Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja su­da­ro vien­ti­są bend­rą ka­ri­nį pro­jek­tą“, - penk­ta­die­nį Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te pri­sta­ty­da­mas pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio Lie­tu­vos už­sie­nio po­li­ti­kos su Bal­ta­ru­si­ja ver­ti­ni­mą sa­kė T.Ja­ne­liū­nas.

Tomas Janeliūnas. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Jo tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja Lie­tu­vo­je ver­ti­na­ma kaip Ru­si­jos po­li­ti­kos įkai­tė.

„Griež­tė­jant Lie­tu­vos par­eiš­ki­mams Ru­si­jos at­žvil­giu, Bal­ta­ru­si­ja į Lie­tu­vos prieš­o ka­te­go­ri­ją nė­ra įtrauk­ta. Lie­tu­vos po­zi­ci­ja san­ty­kių su Bal­ta­ru­si­ja klau­si­mu nu­sis­to­vė­jo ties ne­si­ki­ši­mo į jos rė­ži­mą po­zi­ci­ja. Bal­ta­ru­si­ja Lie­tu­vo­je ver­ti­na­ma kaip Ru­si­jos įkai­tė“, - kal­bė­jo T.Ja­ne­liū­nas.

Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja ren­gia bend­ras ka­ri­nes pra­ty­bas, Bal­ta­ru­si­jo­je vei­kia Ru­si­jos ka­ri­nės ba­zės, Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je yra dis­lo­kuo­ta Ru­si­jos nai­kin­tu­vų, ku­rie, kaip tei­gia­ma, už­ti­kri­na ša­lies są­jun­gi­nin­kės prieš­lėk­tu­vi­nę gy­ny­bą ir oro erd­vės ne­lie­čia­my­bę.