Politologas: Antikorupcinė koalicija renka protesto balsus
An­ti­ko­rup­ci­nė Kris­tu­po Kri­vic­ko ir Nag­lio Pu­tei­kio koa­li­ci­ja ren­ka pro­tes­to bal­sus, sa­ko po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„Pa­na­šu, kad jie bus pro­tes­to bal­sų prieš sis­te­mi­nes par­ti­jas iš­raiš­ka“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas M.Jas­trams­kis.

Koa­li­ci­jos po­pu­lia­ru­mas rug­sė­jo mė­ne­sį sie­kia 4,7 proc., ro­do dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ pa­skelb­ta apk­lau­sa. Kaip ir ki­toms koa­li­ci­joms, no­rint pa­tek­ti į Sei­mą, jiems bū­ti­na per­ženg­ti 7 proc. ri­bą.

M.Jas­trams­kis tei­gė, kad par­ti­ja pro­tin­gai pa­si­rin­ko aš­triai kel­ti tik ko­rup­ci­jos klau­si­mą.

„Si­tua­ci­ja jiems yra pa­lan­ki, nes ko­rup­ci­ja yra vie­na di­des­nių prob­le­mų Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius me­tus“, – sa­kė eks­per­tas.

Pa­sak jo, pa­si­ti­kė­ji­mą An­ti­ko­rup­ci­ne koa­li­ci­ja au­gi­na ir N.Pu­tei­kio po­pu­lia­ru­mas: „Tas žmo­gus tu­ri įdo­mią cha­riz­mą ir tai pa­si­ma­tė 2014 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­muo­se“.

So­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa taip pat par­odė, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gas kri­to nuo 5,9 proc. lie­pą iki 2,7 proc. rug­sė­jį. Vis­gi M.Jas­trams­kis to ne­sie­ja su vie­šais bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­aiš­ki­ni­mais apie po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lą, nes pir­mie­ji jo pa­si­sa­ky­mai pa­si­ro­dė rug­sė­jo 6 die­ną, o apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta šio mė­ne­sio 2–10 die­no­mis.

Po­li­to­lo­gas sa­kė, kad par­ti­nei sis­te­mai pa­kenk­tų tai, jog li­be­ra­lai ne­pa­tek­tų į par­la­men­tą.

„Sei­mas pra­ras­tų aiš­kią ideo­lo­gi­nę ni­šą uži­man­čią par­ti­ją. Tai de­mo­kra­ti­jos ko­ky­bės po­žiū­riu man ne­pa­tik­tų“, – tei­gė eks­per­tas.

Pa­sak jo, tai, ar li­be­ra­lai su­rinks rei­kia­mus 5 proc. bal­sų, no­rint pa­tek­ti į Sei­mą, pri­klau­sys nuo jų fi­ni­šo rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je. M.Jas­trams­kio tei­gi­mu, čia svar­bu pa­si­temp­ti par­ti­jos na­riams, ku­rie dir­ba me­rais sa­vi­val­dy­bė­se, ir mo­bi­li­zuo­ti rin­kė­jus.

Pa­gal par­ti­jų po­pu­lia­ru­mą ly­de­rių tre­je­tu­kas ne­si­kei­čia. Li­kus maž­daug mė­ne­siui iki Sei­mo rin­ki­mų, už so­cial­de­mo­kra­tus bal­suo­tų 16 proc., už Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą – 12,6 proc, už Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus – 9,2 proc. rin­kė­jų.

M.Jas­trams­kis tei­gė, kad „vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mui di­de­lę įta­ką pa­da­rė Sau­liaus Skver­ne­lio kan­di­da­ta­vi­mas į Sei­mą su šią po­li­ti­ne jė­ga. Be to, anot po­li­to­lo­go, „vals­tie­čiai“ yra nuo­sai­kes­ni nei so­cial­de­mo­kra­tai ar kon­ser­va­to­riai ir ke­lia ki­to­kias prob­le­mas, to­dėl ra­do sa­vo ni­šą tarp šių dvie­jų par­ti­jų.

„Rin­kė­jui „vals­tie­čiai“ yra tar­pi­nis va­rian­tas tarp kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų. Tai nė­ra pro­tes­to bal­sas, tai tai yra se­na par­ti­ja ir žmo­nės ją ži­no“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, 4,8 proc. sie­kian­tis „tvar­kie­čių“ ir 5,1 proc. „dar­bie­čių“ rei­tin­gas nė­ra nie­ko nau­jo, nes pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų pa­si­ti­kė­ji­mas jais svy­ra­vo ties pa­na­šia ri­ba.

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu at­li­ko rug­sė­jo 2–10 die­no­mis. Apk­laus­ti 1035 gy­ven­to­jai.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.