Politologas: A. Dudos ir D. Grybauskaitės draugystė gali klostytis kuo puikiausiai
Ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ir nau­ja­sis Len­ki­jos va­do­vas Andr­ze­jus Du­da at­sto­vau­ja de­ši­nio­sioms po­li­ti­nėms pa­žiū­roms, tad ver­ty­bės, ku­rio­mis jie va­do­vau­ja­si, yra la­bai pa­na­šios, pa­ste­bi po­li­to­lo­gas An­dže­jus Pukš­to. Jo tei­gi­mu, „a­tro­do, kad vi­sos kor­tos da­bar kren­ta taip, jog drau­gys­tė tarp abie­jų pre­zi­den­tų ga­li klos­ty­tis kuo pui­kiau­siai.“

A. Du­dą Vo­kie­ti­jos spau­da pa­va­di­no „žmo­gu­mi su to­bu­la kon­ser­va­to­riaus biog­ra­fi­ja“. Ne­ti­kė­ta, ta­čiau fak­tas – pre­zi­den­to rin­ki­mus Len­ki­jo­je lai­mė­jo opo­zi­ci­nės kon­ser­va­ty­vios „Tei­sės ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos kan­di­da­tas A. Du­da. Kai Len­ki­jos pre­zi­den­tu bu­vo vie­nas šios par­ti­jos įkū­rė­jų Le­chas Kac­zyns­kis, Lie­tu­va, pa­sak po­li­ti­kos eks­per­tų, iš­gy­ve­no san­ty­kių su Len­ki­ja auk­so am­žių. Nors ne­ga­li­ma pa­neig­ti, kad įta­kos to­kiems san­ty­kiams tu­rė­jo as­me­ni­niai Len­ki­jos pre­zi­den­to L. Kac­zyns­kio ir Lie­tu­vos tuo­me­čio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus san­ty­kiai.

Kaip da­bar klos­ty­sis dvie­jų sa­ve stra­te­gi­nė­mis par­tne­rė­mis va­di­nan­čių vals­ty­bių – Lie­tu­vos ir Len­ki­jos – san­ty­kiai, kai pre­zi­den­tu vėl ta­po kon­ser­va­to­rius? Tie­sa, vy­riau­sy­bė su­for­muo­ta ki­tos par­ti­jos, o par­la­men­te A. Du­dos par­ti­ja te­be­lie­ka opo­zi­ci­jo­je iki šį ru­de­nį įvyk­sian­čių rin­ki­mų.

Apie ga­li­mus Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių po­ky­čius žur­na­lis­tė Ne­mi­ra Pump­ric­kai­tė „Sa­vai­tės“ stu­di­jo­je kal­bė­jo­si su Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir dip­lo­ma­ti­jos fa­kul­te­to Po­li­to­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ju A. Pukš­to.

– Pats svar­biau­sias klau­si­mas – ar ti­kė­ti­ni nau­jo­jo Len­ki­jos pre­zi­den­to mė­gi­ni­mai keis­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kius? Bet prieš tai bū­tų la­bai pui­ku, jei­gu jūs įver­tin­tu­mė­te, ko­kie da­bar tie san­ty­kiai yra, kaip juos ga­li­ma bū­tų api­bū­din­ti?

– San­ty­kiai yra blo­gi. Ir liūd­niau­sia tai, kad su­spen­duo­tos ini­cia­ty­vos, pro­jek­tai, ku­rie bu­vo Val­do Adam­kaus pre­zi­den­ta­vi­mo ir anks­tes­nės so­cial­de­mo­kra­tų vy­riau­sy­bės [dar­bo] me­tu. Aš tik pa­mi­nė­siu, kad prieš 10 ar 8 me­tus la­bai ak­ty­viai vei­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Len­ki­jos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tų kon­sul­ta­ci­nis ko­mi­te­tas, la­bai ak­ty­vi bu­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Len­ki­jos Res­pub­li­kos vy­riau­sy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo ta­ry­ba. Tre­jus me­tus ne­si­rin­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Len­ki­jos Res­pub­li­kos Sei­mų tarp­na­cio­na­li­nė asamb­lė­ja. La­bai daug to­kio for­ma­to [bend­ra­dar­bia­vi­mo], ku­ris funk­cio­na­vo prieš 7–8 me­tus, bu­vo at­si­sa­ky­ta, su­spen­duo­ta. Tai­gi ti­krai tie san­ty­kiai iki šiol bu­vo pa­kan­ka­mai šal­ti.

– Ar ti­kė­ti­na, kad nau­ja­sis pre­zi­den­tas ga­li pa­ban­dy­ti juos keis­ti?

– Aš ma­ny­čiau, kad ne­abe­jo­ti­nai ban­dys keis­ti – jis tą dek­la­ra­vo ir dek­la­ruo­ja.

– Sa­vo val­džios po­li­ti­ką Lie­tu­vos at­žvil­giu A. Du­da pa­va­di­no „mė­ty­mo­si į kraš­tu­ti­nu­mus“ po­li­ti­ka ir tei­gė, kad ji bu­vo la­bai ne­nuo­sek­li, kas bu­vo di­de­lė klai­da tarp­vals­ty­bi­niuo­se san­ty­kiuo­se.

– Taip, dar ne­pa­mirš­ki­me, kad vi­sa­me ta­me kon­teks­te įvy­ko Ru­si­jos ag­re­si­ja Ukrai­no­je, įvy­ko Kry­mo anek­si­ja. Tai­gi tas tarp­tau­ti­nis kon­teks­tas lyg ir la­bai ska­tin­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, bet, de­ja, bend­ra­dar­bia­vi­mas ne­pa­ge­rė­jo. Nors bend­ri tiks­lai sau­gu­mo ir už­sie­nio po­li­ti­ko­je yra la­bai pa­na­šūs: [ke­lio už­kir­ti­mas] Ru­si­jos ag­re­si­jai, pa­gal­ba Ukrai­nai vyk­dant de­mo­kra­ti­nes re­for­mas. De­ja, vis tiek lū­žis Lie­tu­vos – Len­ki­jos san­ty­kiuo­se ne­įvy­ko.

– Ar čia rei­kia įžvelg­ti abi­pu­sį ne­no­rą, ar čia yra tik iš vie­nos pu­sės?

– Tą at­sa­ko­my­bę iš­da­lin­ti pro­cen­tais la­bai su­dė­tin­ga. Gar­sus len­kų in­te­lek­tua­las Ada­mas Mich­ni­kas yra lin­kęs tai­ky­ti pro­por­ci­ją 1:10 dėl at­sa­ko­my­bės, kaip su­sik­los­tė Lie­tu­vos – Len­ki­jos san­ty­kiai. Aš ma­nau, kad ta pro­por­ci­ja vis dėl­to yra šiek tiek ki­to­kia, ne­gu 1:10. Be abe­jo, vie­ti­nių Lie­tu­vos len­kų po­zi­ci­ja ir no­ras bū­ti til­tu tarp abie­jų vals­ty­bių ar tuo til­tu ne­bū­ti tu­ri įta­kos tarp­vals­ty­bi­niams san­ty­kiams.

– Ki­taip sa­kant, tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mas tu­rė­tų iš­lik­ti vie­nu pa­grin­di­nių ir pa­si­kei­tus pre­zi­den­tui?

– Vie­nu iš ke­lių pri­ori­te­ti­nių, ko ge­ro, jis iš­liks.

– Bet iš Var­šu­vos, bent jau iš tuo­me­čio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ra­dos­la­wo Si­kors­kio, skli­do to­kie ne­tgi ska­ti­nan­tys ne­bend­ra­dar­biau­ti teks­tai, ku­rie dir­gi­no Lie­tu­vos po­li­ti­kus.

– Ma­nau, kad R. Si­kors­kis įeis į Eu­ro­pos dip­lo­ma­ti­jos is­to­ri­ją dėl sa­vo la­bai di­de­lės aro­gan­ci­jos. Ne­pai­sant, kad tai la­bai aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dip­lo­ma­tas, bet aro­gan­ci­jos tu­rė­jo. Kai jis pa­sa­kė, kad ne­va­žiuos į Vil­nių, nu­trauks san­ty­kius su Vil­niu­mi, kol ne­bus iš­spręs­tos tam ti­kros prob­le­mos, tai, ži­no­te, ko ge­ro, yra aro­gan­ci­jos vir­šū­nė.

Nors ir iš Lie­tu­vos pu­sės bu­vo vi­so­kiau­sių liap­su­sų. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė Var­šu­vo­je ir­gi vie­šai par­eiš­kė, kad Lie­tu­vos len­kai yra penk­to­ji ko­lo­na Lie­tu­vo­je. Tai ir­gi ne­su­ra­si dip­lo­ma­to, ku­ris sve­ti­mo­je vals­ty­bė­je apie sa­vo pi­lie­čius taip pa­si­sa­ky­tų.

– Ar ga­li­ma ma­ny­ti, kad to­kių aš­trių pa­si­sa­ky­mų iš Len­ki­jos pu­sės, pa­si­kei­tus pre­zi­den­tui, ne­be­tu­rė­tu­me su­lauk­ti?

– Aš ma­ny­čiau, ne. Nors vis tiek pa­grin­di­nis klau­si­mas bus, kiek pre­zi­den­tas A. Du­da bus pri­klau­so­mas nuo tos po­li­ti­nės par­ti­jos, ku­ri jį iš­kė­lė. Ir tai kal­bant ne tik apie Lie­tu­vos – Len­ki­jos po­li­ti­nius san­ty­kius, bet bend­rai vi­są po­li­ti­ką, ku­rią rea­li­zuos A. Du­da per ar­ti­miau­sią penk­me­tį.

– O nau­ja­sis pre­zi­den­tas tu­rė­tų pa­tik­ti ar ne­pa­tik­ti Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai ir jos ly­de­riams?

– Ge­ras klau­si­mas. Ma­nau, kad jis ne­la­bai grei­tai pa­tiks, nes, man at­ro­do, kad A. Du­da ban­dys rea­li­zuo­ti stip­rios Len­ki­jos po­li­ti­ką, ne­si­leis­da­mas į ma­žes­nius „pro­jek­tus“ ir rei­ka­lus. Bet vėl­gi tu­rė­ki­me gal­vo­je, kas yra A. Du­dos už­nu­ga­ry­je – tai pa­kan­ka­mai na­cio­na­lis­ti­nė „Tei­sės ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja, tie va­di­na­mie­ji Len­ki­jos kon­ser­va­to­riai.

Jei­gu pri­si­min­si­me, kad tie „Tei­sės ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos na­riai mėgs­ta at­va­žiuo­ti ir mo­ky­ti Šal­či­nin­kuo­se pa­trio­tiz­mo, da­ry­ti par­eiš­ki­mus, jie net su­rin­ko pi­ni­gus, kai bu­vo bau­dos už dvi­kal­bes len­te­les, at­ve­žė juos iš Var­šu­vos, tai čia yra klau­si­mas, į ku­rį ne­leng­va grei­tai at­sa­ky­ti. Kiek A. Du­da bus sa­va­ran­kiš­kas – tai yra vie­nas da­ly­kas. An­tras – kiek Len­ki­jos kon­ser­va­to­riai at­jau­nės.

– Kai pre­zi­den­tu bu­vo A. Du­dos par­ti­jos įkū­rė­jas L. Kac­zyns­kis, tai tuo­met jo san­ty­kiai su tuo­me­čiu mū­sų pre­zi­den­tu V. Adam­ku­mi bu­vo as­me­ni­niai, šil­ti, drau­giš­ki ir tai ir­gi tu­rė­jo įta­kos abie­jų ša­lių san­ty­kiams. Kaip Jūs ma­no­te, ar įma­no­mi to­kie san­ty­kiai da­bar?

– Ir D. Gry­baus­kai­tė, ir A. Du­da at­sto­vau­ja de­ši­nia­jai po­li­ti­nės sce­nos pu­sei. Tai­gi tos ver­ty­bės, ku­rio­mis va­do­vau­ja­si abu po­li­ti­kai, yra la­bai pa­na­šios kal­bant ne tik apie už­sie­nio po­li­ti­ką, bet ir vi­daus. Ir krikš­čio­niš­kos ver­ty­bės, ir pa­na­šūs po­žiū­riai į eko­no­mi­ką, sau­gu­mą, san­ty­kius su JAV. Taip pat A. Du­dos pre­zi­den­ta­vi­mo lai­ku ga­li­ma lauk­ti aš­tres­nio kur­so Ru­si­jos at­žvil­giu. At­ro­do, kad vi­sos kor­tos da­bar kren­ta taip, jog drau­gys­tė tarp abie­jų pre­zi­den­tų ga­li klos­ty­tis kuo pui­kiau­siai.

– Tai ne­tei­sūs tie, ku­rie sa­ko, kad iš es­mės Lie­tu­vos – Len­ki­jos san­ty­kiai pa­si­keis tik po 2019 me­tų rin­ki­mų Lie­tu­vo­je?

– O, ne. Aš bū­čiau di­des­nis op­ti­mis­tas.