Politologai: valdančiosios koalicijos formavimas bus sunkus
Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS), par­ti­jų lau­kia su­dė­tin­gas val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo pro­ce­sas, ma­no BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai. Jie ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad par­ti­joms ne­pa­vy­kus su­si­tar­ti, rei­kės reng­ti pir­ma­lai­kius Sei­mo rin­ki­mus.

„Net jei­gu an­tra­sis tu­ras bū­tų bai­gę­sis taip pat, kaip pir­mas, par­ti­jų po­zi­ci­jos bū­tų apy­ly­gės, ma­tė­si, kad bus su­dė­tin­gas de­ry­bų pro­ce­sas. O da­bar, po to­kios „vals­tie­čių“ per­ga­lės ne­siim­čiau prog­no­zuo­ti, kas čia bus, bet pir­mi sig­na­lai iš par­ti­jų ly­de­rių po rin­ki­mų re­zul­ta­tų nė­ra švie­sūs, jei­gu kal­bė­tu­me apie leng­vą koa­li­ci­jos for­ma­vi­mą“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

Pa­sak jo, jei­gu par­ti­joms ne­pa­vyks su­si­tar­ti, ga­li rei­kė­ti pre­zi­den­tės įsi­ki­ši­mo: „Pre­zi­den­tū­ra tu­rė­tų tar­ti žo­dį ir ban­dy­ti kaž­kaip dip­lo­ma­tiš­kai – ži­nau, kad to su­dė­tin­ga ti­kė­tis iš Pre­zi­den­tū­ros pa­gal po­li­ti­kos sti­lių – bet kaž­kaip dip­lo­ma­tiš­kai prie vie­no sta­lo pa­sta­ty­ti kon­ser­va­to­rių, „vals­tie­čių“ at­sto­vus, gal­būt pa­dė­ti jiems su­si­tar­ti, kal­bant apie kon­kre­čias mi­nis­te­ri­jas“.

Ki­tas sce­na­ri­jus, par­ti­joms ne­su­si­ta­rus, pa­sak jo, bū­tų pir­ma­lai­kiai Sei­mo rin­ki­mai.

„Mes ne­sa­me to­kių tu­rė­ję, bet ki­to­se vals­ty­bė­se, kai at­si­ran­da to­kia si­tua­ci­ja, va­di­na­ma­sis „pa­ki­bęs“ par­la­men­tas, o yra ženk­lų tam ti­kro „pa­ki­bi­mo“, ne­su­for­muo­jant aiš­kios koa­li­ci­jos – vis­ko ga­li bū­ti“, – sa­kė M.Jas­trams­kis.

Ti­ki­my­bė, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga for­muos ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę, pa­sak jo, yra men­ka, to­dėl par­ti­jai rei­kės „nug­lu­din­ti de­ry­bi­nius kam­pus“, ieš­kant su­si­ta­ri­mo su ga­li­mais par­tne­riais.

„Vals­tie­čiai“ de­rė­sis ir su so­cial­de­mo­kra­tais, ir su konservatoriais

„Vals­tie­čiai“ rin­ki­mus lai­mė­jo di­de­le pers­va­ra, bet dau­gu­mos jiems ne­už­ten­ka, jiems rei­kės kaž­ką pri­si­dė­ti. Da­lį par­ti­jų jie at­stū­mė jau anks­čiau sa­vo par­eiš­ki­mais – len­kai, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, li­be­ra­lai – lie­ka so­cial­de­mo­kra­tai ir kon­ser­va­to­riai, ir abi šios par­ti­jos ži­no, kad jos bus jau­nes­nio­jo koa­li­ci­jos par­tne­rio vaid­me­ny­je, ir abi šios tra­di­ci­nės Lie­tu­vos par­ti­jos ma­žai yra lin­kę (...) Tai va, klau­si­mas, ar Ra­mū­nas Kar­baus­kis su Sau­liu­mi Skver­ne­liu su­ge­bės pa­siū­ly­ti soc­de­mams ar­ba kon­ser­va­to­riams tiek, kad šie su­tik­tų ei­ti į koa­li­ci­ją“, – sa­kė M.Jas­trams­kis.

TSPMI di­rek­to­riaus Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko tei­gi­mu, grei­čiau­siai vals­tie­čiai ir ža­lie­ji de­rė­sis su abiem par­ti­jo­mis, taip mė­gin­da­mi su­stip­rin­ti sa­vo de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas.

„Pag­rin­di­nis klau­si­mas, kiek lei­sis ši­tą žai­di­mą žais­ti kon­ser­va­to­rių ir so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, ku­ri iš jų la­biau no­rės bū­ti val­džio­je ir bus la­biau lin­ku­si į komp­ro­mi­sus“, – sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Bū­si­mas de­ry­bas ji taip pat ver­ti­na kaip su­dė­tin­gas ir pa­ste­bi, kad nė vie­na iš po­ten­cia­lių „vals­tie­čių“ par­tne­rių nė­ra pra­tu­si bū­ti ma­žes­nią­ja koa­li­ci­jos par­tne­re ir į koa­li­ci­ją ne­si­ver­žia.

„Nei Tė­vy­nės są­jun­ga, nei so­cial­de­mo­kra­tai nė­ra pra­tę bū­ti ma­žes­niais koa­li­ci­jos par­tne­riais ir ne­do­mi­nuo­ti. Dėl to ga­li bū­ti, kad pa­si­trau­ki­mas į opo­zi­ci­ją ga­li net at­ro­dy­ti pa­trauk­les­nis. (...) Toks vaid­muo bus ir kon­ser­va­to­riams, ir so­cial­de­mo­kra­tams ne­įp­ras­tas, ir jau da­bar ma­ty­ti, kad ne­ro­do di­de­lio en­tu­ziaz­mo šių par­ti­jų va­do­vai“, – kal­bė­jo R.Vil­pi­šaus­kas.

Jo ver­ti­ni­mu, de­ry­bi­nės „vals­tie­čių“ po­zi­ci­jos pri­klau­sys ir nuo kon­kre­čių par­ti­jos at­sto­vų ver­ty­bių – komp­ro­mi­sai bus la­biau ti­kė­ti­ni to­se sri­ty­se, kur įta­kin­gi vals­tie­čiai ir ža­lie­ji ne­tu­ri la­bai griež­tų nuo­sta­tų.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, LVŽS tu­rės 54 na­rius Sei­me. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko įvar­di­ja­mi po­ten­cia­lūs koa­li­ci­jos par­tne­riai Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai už­si­ti­kri­no 31 vie­tą, ki­ti ga­li­mi par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.