Politologai: tikrasis E. Masiulio korupcijos skandalo poveikis reitinguose dar neatsispindi
Ky­ši­nin­ka­vi­mo įta­ria­mo bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio skan­da­lo po­vei­kis Lie­tu­vos po­li­ti­nei si­tua­ci­jai kol kas rei­tin­guo­se dar pil­nai ne­at­sisk­lei­džia, tei­gia BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai.

„At­li­ki­mo lai­kas šios apk­lau­sos dar ne­lei­džia aiš­kiai ma­ty­ti, kas kei­čia­si sis­te­mo­je. (...) Ati­tin­ka­mai ir Li­be­ra­lų par­ti­jos rei­tin­gas yra be­veik ne­pa­ki­tęs. Iš es­mės vi­sa tai, ką mes ma­tė­me po­li­ti­nė­je are­no­je pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis, rei­tin­guo­se dar ne­at­sis­pin­di ir tik po mė­ne­sio ar ki­tų, vė­liau vyk­dy­tų apk­lau­sų me­tu bus ga­li­ma ma­ty­ti, kas kei­čia­si“, – sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas.

Bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys BNS sa­kė, kad po tei­sė­sau­gos pra­ne­ši­mo apie įta­ri­mus E.Ma­siu­liui apk­laus­ta bu­vo jau tik penk­ta­da­lis res­pon­den­tų.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas šeš­ta­die­nį BNS tei­gė, kad ga­lu­ti­nis po­li­ti­nis pa­veiks­las tu­rė­tų su­si­dė­lio­ti rug­sė­jį, nes kol kas ne­aiš­ku, ko­kių dar „bom­bų ir bom­be­lių vie­šų­jų ry­šių pra­sme“ ga­li nu­tik­ti per va­sa­ros mė­ne­sius.

Si­tua­ci­jai įta­kos tu­rės ir A.Guo­ga, ir R.Šimašius

Pa­sak T.Ja­ne­liū­no, kol kas su­dė­tin­ga ver­tin­ti, ko­kios įta­kos Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gams at­ei­ty­je ga­li tu­rė­ti ko­rup­ci­jos skan­da­las, nes po­žiū­rį į par­ti­ją pa­veiks ir bu­vu­sio lai­ki­no­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko An­ta­no Guo­gos pa­si­sa­ky­mai, ir tai, kaip si­tua­ci­ja to­liau klos­ty­sis Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus at­žvil­giu.

„Ka­dan­gi tai yra su­si­ję ne tik su vie­nu žmo­gu­mi – E.Ma­siu­liu, bet vė­liau se­kė ir A.Guo­gos chao­tiš­kas el­ge­sys ir pa­si­trau­ki­mas iš par­ti­jos, ir to­liau tos ban­gos sklin­da į ki­tus as­me­nis, ky­la klau­si­mai R.Ši­ma­šiui – vi­sa tai dar trun­ka, nė­ra pa­si­bai­gę ir grei­čiau­siai dar truks ne­tgi ne vie­ną sa­vai­tę, ne­tgi ne vie­ną mė­ne­sį“, – tei­gė po­li­to­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, dėl to skan­da­lo įta­ka par­ti­jos rei­tin­gams iki ga­lo ne­paaiš­kės net ir bir­že­lį pa­si­ro­dy­sian­čiuo­se rei­tin­guo­se.

„Bet aš ne­abe­jo­ju, kad vė­les­nė­se apk­lau­so­se mes tuos po­ky­čius ma­ty­si­me ir įdo­miau­sia ne tik, kiek kren­ta li­be­ra­lų par­ti­jos rei­tin­gai, bet ir ku­rių ki­tų par­ti­jų rei­tin­gai ky­la, tai yra, ku­rios par­ti­jos ge­riau­siai iš­nau­dos tą li­be­ra­lų nuo­smū­kį“, – kal­bė­jo T.Ja­ne­liū­nas.

Pa­sak jo, la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad li­be­ra­lų rin­kė­jus pa­siims Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­ja, ta­čiau taip pat įma­no­mas va­rian­tas, jog ki­tų par­ti­jų rei­tin­gai ne­pa­si­keis, o bu­vę Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jai rin­ki­muo­se aps­kri­tai ne­da­ly­vaus.

„Tvar­kie­čių“ rei­tin­gas – chao­so par­ti­jo­je pasekmė

Pa­sak T.Ja­ne­liū­no, ženk­liai smu­kęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ rei­tin­gas yra par­ti­jos ne­veiks­nu­mo ir jo­je tvy­ran­čio chao­so pa­sek­mė.

„Man jis at­ro­do la­bai lo­giš­kas, nes ši par­ti­ja yra įša­lu­si sa­vo veik­lo­je pa­sku­ti­niu me­tu. Kai ki­tos pra­dė­jo ga­na in­ten­sy­vias rin­ki­mų kam­pa­ni­jas, šio­je par­ti­jo­je vyks­ta kaž­koks ab­so­liu­tus chao­sas, Pa­ksas yra kal­ti­na­mas ir­gi ko­rup­ci­jos skan­da­le, par­ti­ja iš es­mės ne­da­ro jo­kios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, ban­do už­siim­ti keis­tų ko­mi­si­jų kū­ri­mu Sei­me, ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, par­ti­ja „ba­lan­suo­ja ant sa­vi­des­truk­ci­nio laip­te­lio“.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, van­gu­mas rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ ko­ją pa­ki­šo ir to­dėl, kad ak­ty­vios rin­ki­mi­nės kam­pa­ni­jos ėmė­si ki­tos par­ti­jos.

„Ka­dan­gi pra­dė­jo ju­dė­ti ki­tų par­ti­jų rei­tin­gai ir rin­kė­jai po tru­pu­tį jau ieš­ko sau at­sa­ky­mo, už ką jie vis dėl­to bal­suos (...), tai ki­tų par­ti­jų rei­tin­gai ju­da, o „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, sto­vė­da­ma vie­to­je, pra­ran­da sa­vo po­ten­cia­lą“, – kal­bė­jo T.Ja­ne­liū­nas.

Pa­si­ti­kė­ji­mas R.Kar­baus­kiu – avansu

Pa­sak po­li­to­lo­go M.Jur­ky­no, su so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riu prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi su­si­ly­gi­nę Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio rei­tin­gai ro­do, kad „vals­tie­čių“ ly­de­ris pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tą gau­na avan­su.

„Vals­tie­čių ir ža­lių­jų ly­de­ris R.Kar­baus­kis, ku­ris iš es­mės nie­ko ne­da­ro ir ne­ga­li da­ry­ti klai­dų, nes jam ne­rei­kia pri­imi­nė­ti spren­di­mų, tą po­pu­lia­ru­mą aiš­ku tu­ri kre­di­tan, iš anks­to, o So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos ly­de­riui di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė ten­ka ir už kei­čia­mą po­zi­ci­ją, ir už Vi­jū­nė­lės dva­rą, ir už tam ti­krus va­dy­bi­nius spren­di­mus par­ti­jo­je, (Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do) Ma­li­naus­ko iš­ėji­mą. Tai, aš ma­nau, at­sis­pin­di rei­tin­guo­se“, – sa­kė eks­per­tas.

„Lie­tu­vos ry­te“ šeš­ta­die­nį skel­bia­mi vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos re­zul­ta­tai ro­do, kad So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rei­tin­gas per mė­ne­sį šiek tiek pa­ki­lo ir sie­kia 16,2 proc. (ko­vą – 15,7 proc.), to­liau au­ga ir pa­lai­ky­mas „vals­tie­čiams“, šį mė­ne­sį sie­kian­tis 12,5 proc. (11,1 proc.). Tre­čią ir ket­vir­tą vie­tas da­li­na­si Li­be­ra­lų są­jū­dis su Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais. Už šias par­ti­jas bal­suo­tų 8,9 proc. res­pon­den­tų. Ba­lan­dį li­be­ra­lų rei­tin­gas sie­kė 9,6 proc., kon­ser­va­to­rių – 8 pro­cen­tus.

Dar­bo par­ti­ją rink­tų­si 8,2 proc. (8,4 proc.) at­sa­kiu­sių­jų, „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ – 5,3 proc. (8,4 proc.).