Politologai: teroras Paryžiuje paveiks požiūrį į saugumą ir migraciją
Te­ro­ro ak­tai Par­yžiu­je pa­veiks Eu­ro­pos vals­ty­bių po­žiū­rį į tarp­tau­ti­nį ir na­cio­na­li­nį sau­gu­mą bei ska­tins jį stip­rin­ti, taip pat ga­li tu­rė­ti įta­kos di­des­nei mig­ran­tų kon­tro­lei, ma­no BNS kal­bin­ti po­li­to­lo­gai.

„Bend­ra vy­rau­jan­ti nuo­mo­nė yra, ku­ri bu­vo iš­reikš­ta ir pra­ncū­zų spau­do­je – kad pra­si­dė­jo ka­ras Pra­ncū­zi­jos vi­du­je. Ir ta nuo­mo­nė vi­suo­me­nė­je – kad vyks­ta ka­ras – ma­tyt, vers ir po­li­ti­kus pri­im­ti tam ti­krus spren­di­mus: griež­tin­ti ap­sau­gos prie­mo­nes vi­du­je, bet taip pat ir ban­dy­ti ko­vo­ti su to­mis ša­li­mis, iš ku­rių te­ro­riz­mas ky­la. Ti­krai ne­ma­žės pra­ncū­zų par­ama ants­kry­džiams Si­ri­jo­je ir ta mi­si­ja net gal­būt in­ten­sy­vės“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (TSPMI) po­li­to­lo­gė Mar­ga­ri­ta Še­šel­gy­tė.

Jos ver­ti­ni­mu, šis te­ro­ro ak­tas tu­rė­tų so­li­da­ri­zuo­ti Eu­ro­pos va­do­vus, pa­ska­tin­ti juos drau­ge im­tis veiks­mų ir la­biau įsi­trauk­ti į ko­vą su Is­la­mo vals­ty­be, už­ti­krin­ti di­des­nį sau­gu­mą Vi­du­ri­niuo­siuo­se Ry­tuo­se.

TSPMI po­li­to­lo­go Kęs­tu­čio Gir­niaus nuo­mo­ne, šis įvy­kis pa­ska­tins tiek Pra­ncū­zi­ją, tiek vi­są Eu­ro­pą, su­stip­rin­ti ir na­cio­na­li­nį sau­gu­mą.

„Ma­nau, kad bus nuo­sek­les­nis ra­di­ka­lių mu­sul­mo­nų ste­bė­ji­mas ir se­ki­mas. Ti­krai Eu­ro­pos ša­lių žval­gy­bos dar glau­džiau bend­ra­dar­biaus, bus di­de­lis rei­ka­la­vi­mas“, – kal­bė­jo jis.

Taip pat, pa­sak K.Gir­niaus, di­des­nis dė­me­sys bus ski­ria­mas mig­ra­ci­jai ir bus rei­ka­lau­ja­ma „per­žiū­rė­ti, kas at­vyks­ta į Eu­ro­pą“. Ta­čiau jis ne­ma­to ga­li­my­bės vi­soms Eu­ro­pos vals­ty­bėms dėl to pri­im­ti vie­nin­go spren­di­mo.

„Di­dės spau­di­mas ma­žin­ti bėg­lių skai­čių, be to, už­ti­krin­ti, kad vi­si at­vy­kę bū­tų už­re­gis­truo­ja­mi ir bū­tų ži­no­ma, kur jie gy­ve­na“, – kal­bė­jo K.Gir­nius.

M.Še­šel­gy­tė taip pat pa­ste­bė­jo, kad šis te­ro­ris­ti­nis ak­tas „ga­li tu­rė­ti tam ti­krų pa­sek­mių, kaip vals­ty­bės žiū­rės į mig­ran­tus, at­vyks­tan­čius į ES“. Jos po­žiū­riu, ga­li bū­ti griež­ti­na­mos mig­ra­ci­jos tai­syk­lės ir dar la­biau ma­žės ES vals­ty­bių no­ras pri­im­ti mig­ran­tus.

Per vir­ti­nę kru­vi­nų at­akų, ku­rių tai­ki­niais penk­ta­die­nio va­ka­rą ta­po į kon­cer­tą at­ėję jau­nuo­liai ir po­pu­lia­rio­se Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nės vie­to­se lai­ką lei­dę par­yžie­čiai, ma­žiau­siai 120 žmo­nių žu­vo, o dar dau­giau kaip 200 bu­vo su­žeis­ta. URM at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie Par­yžiu­je nu­ken­tė­ju­sius Lie­tu­vos pi­lie­čius ne­tu­ri.