Politologai: tendencijos konservatoriams nepalankios
Po­li­to­lo­gai sa­ko, kad nau­ją va­do­vą iš­si­rin­kę kon­ser­va­to­riai  tu­ri ga­li­my­bių pri­trauk­ti dau­giau rin­kė­jų, jei iki 2016 me­tų ru­dens su­ge­bės at­si­nau­jin­ti, kaip ža­da šeš­ta­die­nį par­ti­jos va­do­vu ta­pęs Gab­rie­lius Lands­ber­gis. Ta­čiau po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai pa­brė­žia, kad sėk­mę la­biau­siai lems pa­čios par­ti­jos ir jos ly­de­rio pa­stan­gos.

Po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas sa­ko, kad yra ke­li bū­dai G.Lands­ber­giui įgy­ven­din­ti sa­vo tiks­lus.

„Pir­mas bū­das - tru­pu­tė­lį ko­re­guo­ti ko­mu­ni­ka­ci­ją, taip, kad pri­trauk­ti gru­pes elek­to­ra­to, ku­rios pa­pras­tai gal­būt ne­bal­suo­da­vo ar jau­tė­si ati­trū­ku­sios nuo Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos, o ki­tas da­ly­kas - ko­kias nau­jas idė­jas jis ruo­šia­si at­neš­ti, gal­būt rin­kė­jams kaž­ką nau­ja pa­siū­ly­ti, ir dau­ge­lis su­ta­ria, kad tai bus tam ti­kras ėji­mas į li­be­ra­les­nę ideo­lo­gi­nę pu­sę. Bet ko­kiu at­ve­ju ne­ma­nau, kad pa­čios idė­jos la­bai le­mia sėk­mę rin­ki­muo­se, bet pa­ti ko­mu­ni­ka­ci­ja, tie bū­dai, kaip tu tas idė­jas ne­ši, kaip ban­dai pa­teik­ti rin­kė­jams - bū­tent Li­be­ra­lų są­jū­džio sėk­mė kaip tik apie tai ir by­lo­ja“, - LRT ra­di­jui sek­ma­die­nį sa­kė B.Iva­no­vas.

Po­li­to­lo­gas An­ta­nas Ku­la­kaus­kas ma­no, kad da­bar­ti­nės ten­den­ci­jos nė­ra pa­lan­kios kon­ser­va­to­riams, ku­rie ga­li tap­ti an­trą­ja pa­gal svar­bą de­ši­nią­ja par­ti­ja po li­be­ra­lų. Jis ma­no, kad at­gau­ti rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą par­ti­ja ga­li, ta­čiau tai pa­da­ry­ti bus la­bai su­nku.

„Da­bar iš­ryš­kė­ju­sios ten­den­ci­jos nė­ra pa­lan­kios sėk­mei, ži­no­ma, par­ti­ja tra­giš­kai ne­pra­lai­mės, bet, ko ge­ro, jei­gu ir iš­ori­nia­me par­ti­jų pa­sau­ly­je - Lie­tu­vos, tarp­tau­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je ir eko­no­mi­ko­je - ne­įvyks ko­kių ra­di­ka­les­nių po­sū­kių, tai per­lauž­ti ši­tą ten­den­ci­ją net ir par­ti­jų de­ši­nia­ja­me flan­ge, o ji ta­po da­bar pa­lan­kes­nė li­be­ra­lams, ir Tė­vy­nės są­jun­gai gre­sia tap­ti an­trą­ja pa­gal svar­bą de­ši­nia­ja­me flan­ge par­ti­ja - tai per­lauž­ti ne­bus la­bai su­nku. To at­si­nau­ji­ni­mo rei­kia, bet kaip kon­kre­čiai įti­kin­ti rin­kė­ją, ir kaip pa­ža­din­ti tą, ku­ris nu­si­vy­lęs so­cia­li­niu tei­sin­gu­mu. Pa­sa­ky­ti leng­va, o pa­da­ry­ti - oi, kaip ne­leng­va bus“, - LRT ra­di­jui kal­bė­jo A.Ku­la­kaus­kas.

B.Iva­no­vas ma­no, kad Tė­vy­nės są­jun­ga ro­do pa­stan­gas at­si­nau­jin­ti, ir tai par­odė šeš­ta­die­nį pa­si­bai­gę par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mai. Ta­čiau jis pers­pė­ja, kad lai­ko par­ti­ja tu­ri la­bai ne­daug.

„Jie, man at­ro­do, sten­gia­si tai da­ry­ti, ir rin­ki­mai by­lo­tų apie tai, kad jie tai ban­dys da­ry­ti - tai su­for­mu­la­vo la­bai aiš­kiai, ir gal­vo­čiau, kad šan­sas iš­ju­din­ti dar­bą su elek­to­ra­tu yra, tik, aiš­ku, lai­ko ma­žai, bet ki­ta ver­tus ir pa­tys li­be­ra­lai ne to­kio­je pa­lan­kio­je si­tua­ci­jo­je yra - jie at­ei­na į sa­vi­val­dy­bes, pra­dės dirb­ti, o rea­lus dar­bas vi­sa­da iš­šau­kia ir kri­ti­kos, tai šia pra­sme si­tua­ci­ja kon­ser­va­to­riams ga­li pa­kryp­ti įvai­riau­sia lin­ke, tai­gi, ma­nau šan­sų yra“, - kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Jo ma­ny­mu, par­ti­jos na­riai pa­si­rin­ko G.Lands­ber­gį, o ne Ire­ną De­gu­tie­nę, nes jis yra jau­nas po­li­ti­kas, be to, jį pa­lai­kė par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis.

„Bu­vo, ži­no­ma, la­bai aiš­ki gar­bės pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja šiuo at­ve­ju, ir Gab­rie­liaus Lands­ber­gio ėji­mas, jis bu­vo pa­kan­ka­mai sim­bo­liš­kas - ži­no­ma, kad rei­ka­lin­gas par­ti­jai at­si­nau­ji­ni­mas, nau­jas ly­de­ris, at­ei­nan­tis iš ša­lies, nes jis par­ti­jo­je dir­ban­tis pa­ly­gin­ti ne­il­gai, bet tai di­de­lis pliu­sas - žmo­gus ne­su­si­sais­tęs kaž­ko­kiais da­ly­kais, ku­rie truk­dy­tų“, - kal­bė­jo B.Iva­no­vas.

Nau­ja­sis di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos va­do­vas G.Lands­ber­gis sa­ko, kad svar­biau­sias jo už­da­vi­nys yra ruo­štis 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams. Anot jo, par­ti­ja tu­ri at­si­nau­jin­ti idė­jo­mis ir su­sig­rą­žin­ti tuos jos na­rius, ku­rie yra nu­si­vy­lę.

„Par­ti­ja tu­ri at­si­nau­jin­ti ne tik vei­dais, bet ir idė­jo­mis - pa­teik­ti sa­vo so­cia­liai jau­trų vei­dą, at­sip­ra­šy­ti tų vi­suo­me­nės gru­pių, ku­rios bu­vo įskau­din­tos, at­stum­tos ir nu­si­su­ko nuo mū­sų. Tu­ri­me di­de­lį po­ten­cia­lą su­sig­rą­žin­ti rin­kė­jus ir žmo­nes, ku­rie bu­vo anks­čiau mu­mis pa­si­ti­kė­ję. Ma­nau, kad ga­li­me at­kur­ti ry­šius ir su­kur­ti nau­jus ry­šius, taip pat su eks­per­tais ir vi­suo­me­nės vei­kė­jais, ku­rie vi­sa­da mū­sų par­ti­jai bu­vo svar­būs ir bu­vo ne­to­lie­se“, - LRT te­le­vi­zi­jai šeš­ta­die­nį sa­kė G.Lands­ber­gis.

Jis pa­kar­to­jo, kad siū­lys sa­vo var­žo­vei rin­ki­muo­se I.De­gu­tie­nei tap­ti jo pa­va­duo­to­ja.

„Vis­kas tu­ri ei­ti drau­ge - ir pa­tir­tis, ir ener­gi­ja, ir en­tu­ziaz­mas, ir at­si­nau­ji­ni­mas. Tai vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl De­gu­tie­nei siū­ly­siu tap­ti vie­na iš par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų“, - sa­kė po­li­ti­kas.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, 33 me­tų G.Lands­ber­gis par­ti­jos va­do­vo rin­ki­mų an­tra­me tu­re šeš­ta­die­nį su­rin­ko 55,43 proc. bal­sų (5024 bal­sa­vu­sie­ji). I.De­gu­tie­nė su­rin­ko 44,53 proc. bal­sų (4036).