Politologai: rinkimus pralaimėjo partinė sistema
Va­kar vy­ku­sius rin­ki­mus ko­men­tuo­jan­tys po­li­to­lo­gai di­džiau­siu lai­mė­to­ju įvar­di­ja ne­par­ti­nius da­ri­nius ir Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS), pra­lai­mė­to­jais – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT), Dar­bo par­ti­jas.

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus, po­li­to­lo­go prof. Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko, ak­ty­vu­mas rin­ki­muo­se bu­vo ga­na di­de­lis (47 proc.), an­tra­me tu­re di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se da­ly­vaus da­bar­ti­niai mies­tų va­do­vai, ta­čiau vi­sais tri­mis at­ve­jais – Vil­nius (A. Zuo­kas prieš R. Ši­ma­šių), Kau­nas (R. Kup­čins­kas prieš V. Ma­ti­jo­šai­tį), Klai­pė­da (V. Grub­liaus­kas prieš A. Bi­lo­tai­tę) – re­zul­ta­tus su­nku prog­no­zuo­ti. Jis ak­cen­ta­vo, kad ryš­ki ne­par­ti­nių kan­di­da­tų sėk­mė to­kiuo­se mies­tuo­se kaip Aly­tus ar Šiau­liai, taip pat LS įsit­vir­ti­ni­mas kaip an­tros stip­riau­sios de­ši­nių­jų par­ti­jos. Dar jis pa­žy­mė­jo pra­stą so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­ro­dy­mą di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se bei DP ir TT vi­so­je Lie­tu­vo­je. „Ga­li bū­ti, kad DP ir TT yra pra­ran­dan­čios sa­vo įta­ką par­ti­jos“, – sa­kė jis, at­kreip­da­mas dė­me­sį, kad taip at­ro­do ne­at­li­kus gi­les­nės ana­li­zės.

„Vie­na­reikš­miš­kas lai­mė­to­jas – LS“, – sa­kė pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė. Nors par­ti­ja at­ro­dė silp­na pro­vin­ci­jo­je, per lai­ko­tar­pį nuo pra­ėju­sių rin­ki­mų jie su­ge­bė­jo pa­trauk­ti ne­ma­žai rin­kė­jų. O Vil­niu­je jų kan­di­da­to vei­das su­vei­kė ge­riau nei bet kas ki­tas. Jai pri­ta­rė ir dr. Maž­vy­das Jas­trams­kis, pa­žy­mė­da­mas, kad R. Ši­ma­šiaus at­ve­jis ro­do, kad už LS bal­suo­ja ne tik „mis­ti­nis rin­kė­jų elek­to­ra­tas“. Pen­kiais pro­cen­tais pra­stes­nis M. Ma­jaus­ko pa­si­ro­dy­mas nei jo par­ti­jos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ro­do, kad R. Ši­ma­šius rink­tas stra­te­giš­kai kaip ga­lin­tis pa­tek­ti į an­trą tu­rą, sa­kė M. Jas­trams­kis. „Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad Ši­ma­šiaus per­ga­lė ga­ran­tuo­ta“, – sa­kė jis. Taip bū­tų, jei Ši­ma­šius ko­vo­tų prieš To­ma­ševs­kį. Da­bar es­mi­nis klau­si­mas – už ką bal­suos To­ma­ševs­kio rin­kė­jai, ar Zuo­kas pra­šys To­ma­ševs­kio par­amos, nes pa­sta­ro­jo rin­kė­jai klau­so ly­de­rio. Ta­čiau to­kiu at­ve­jis ga­li at­si­mes­ti tie, ku­rie bal­sa­vo už Zuo­ką pir­ma­me tu­re. Dar M. Jas­trams­kis pa­ste­bė­jo, kad A. Zuo­kas ir jo są­ra­šas ga­vo dau­giau bal­sų nei pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se.

Ki­tas lai­mė­to­jas sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se – ne­par­ti­niai kan­di­da­tai, pir­mau­jan­tys pen­kio­se me­ro po­zi­ci­jo­se. Aly­tus, kaip sa­kė M. Jas­trams­kis, yra is­to­ri­nis at­ve­jis, nes ten ne tik me­ro pos­tą lai­mė­jo ne­par­ti­nis V. Gri­ga­ra­vi­čius, bet ir vi­sa ta­ry­ba, kur vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „A­ly­taus pi­lie­čiai“ su­rin­ko 43,1 proc. bal­sų. Šiau­liuo­se an­tra­ja­me tu­re var­žy­sis net du ne­par­ti­niai kan­di­da­tai A. Vi­soc­kas ir V. Si­mu­lik, Pa­ne­vė­žy­je ko­mi­te­tas „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą KAR­TU“ pra­len­kė TS-LKD net 4 pro­cen­tais. Kon­ser­va­to­rių bas­tio­ną Kau­ną 31,32 proc. rin­kė­jų bal­sų taip pat „paė­mė“ ko­mi­te­tas „Vie­nin­gas Kau­nas“. „Par­ti­nė sis­te­ma pra­lai­mė­jo ši­tuos rin­ki­mus“, – sa­kė po­li­to­lo­gas M. Jas­trams­kis. Pa­sak jo, yra ti­ki­my­bė, kad po an­tro­jo tu­ro vi­sų di­džių­jų mies­tų va­do­vai, iš­sky­rus Klai­pė­dą, ne­bus pa­grin­di­nių Lie­tu­vos par­ti­jų at­sto­vai. Prof. A. Ra­mo­nai­tė at­krei­pė dė­me­sį, jog į lai­mė­to­jo po­zi­ci­ją ga­li pre­ten­duo­ti ir Lie­tu­vos są­ra­šas, ga­vęs po man­da­tą Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je. „Jei tai re­pe­ti­ci­ja prieš Sei­mo rin­ki­mus, jie pre­ten­duo­ja į nau­jos par­ti­jos ni­šą“, – sa­kė ji.

Pa­sak M. Jas­trams­kio, tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai su­da­rė ga­li­my­bes ne­par­ti­niams kan­di­da­tams lai­mė­ti dau­giau bal­sų. „Lie­tu­vo­je vis­kas nė­ra taip nu­sis­to­vė­ję, sta­bi­lu kaip mus at­ro­dė“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Taip pat ne­ga­li­ma at­mes­ti min­ties, kad vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai ne­tu­rės am­bi­ci­jų ir Sei­mo rin­ki­muo­se. Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti, kad „Vie­nin­gas Kau­nas“ ne­ap­si­ri­bos sa­vi­val­dos am­bi­ci­jo­mis. A. Ra­mo­nai­tė pri­dū­rė, kad da­lis Lie­tu­vos elek­to­ra­to yra lin­kę bal­suo­ti už nau­jas par­ti­jas, nors joms su­nku pa­si­ro­dy­ti di­džio­jo­je are­no­je dėl to, kad esa­ma griež­tų rek­la­mos bei fi­nan­sa­vi­mo ap­ri­bo­ji­mų.

Kaip nau­ją ten­den­ci­ją, pa­ska­tin­tą tie­sio­gi­nių me­ro rin­ki­mų A. Ra­mo­nai­tė įvar­di­jo per­so­na­li­za­ci­ją – kai ku­rie ly­de­riai „pa­tem­pė“ ir sa­vo par­ti­jų są­ra­šus. Pa­sak po­li­to­lo­gės, tai reiš­kia, kad par­ti­joms rei­kės la­biau su­si­rū­pin­ti ly­de­rys­te. Iš vie­nos pu­sės tai ge­rai, nes jos Lie­tu­vo­je trūks­ta, iš ki­tos – tai griau­na par­ti­nė kon­ku­ren­ci­jos lo­gi­ką. Tai laz­da su dviem ga­lais, api­bū­di­no ji.

Dar pa­ste­bė­tas ir at­otrū­kis tarp did­mies­čių ir li­ku­sios Lie­tu­vos. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se kon­ku­ruo­ja vie­nos, o pro­vin­ci­jo­je – ki­tos par­ti­jos. Pa­vyz­džiui, di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se soc­de­mai pa­si­ro­dė pra­stai ir dar pra­sčiau DP. Kal­bė­da­mas apie pa­sta­ro­sios par­ti­jos ir TT ne­sėk­mę, M. Jas­trams­kis iš­kė­lė min­tį, kad dvi da­bar val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je esan­čios par­ti­jos ga­vo ma­žai pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo. Ky­la klau­si­mas, ar joms ne­ver­tė­tų pa­si­trauk­ti į opo­zi­ci­ją.