Politologai: nepartinių Vyriausybei gali kilti rizikų dėl nestabilumo
Ne­par­ti­nių mi­nis­trų do­mi­nuo­ja­mai Sau­liaus Skver­ne­lio Vy­riau­sy­bei ga­li kil­ti ri­zi­kų dėl ne­sta­bi­lu­mo, tei­gia po­li­to­lo­gai.

„Ma­tau ri­zi­kų dėl Vy­riau­sy­bės ne­sta­bi­lu­mo. Yra ga­li­my­bė, kad Sei­mas la­bai griež­tai va­do­vau­sis Sei­mo pa­tvir­tin­ta Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma ir ri­bos mi­nis­trų po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ga­lias, su­riš ran­kas ir ga­li kil­ti įtam­pų, ka­dan­gi tie mi­nis­trai ne­tu­ri po­li­ti­nio svo­rio Sei­me. No­rint įgy­ven­din­ti reikš­min­gas per­mai­nas, mi­nis­trai tu­rės dirb­ti kar­tu su Sei­mo na­riais, ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kais ir tu­rės ap­gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją Sei­me. Tol, kol dvi­gu­ba ly­de­rys­tė veiks, bus ge­rai, kol ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kų ir mi­nis­trų bend­ra­dar­bia­vi­mas bus ge­ras, ga­li­ma ti­kė­tis sklan­daus dar­bo“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vi­ta­lis Na­kro­šis.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, pir­miau­sia ir dau­giau­sia įtam­pų ga­li kil­ti to­se sri­ty­se, kur Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos nuo­sta­tos ne­su­tam­pa su mi­nis­trų įsi­ti­ki­ni­mais.

„Vy­riau­sy­bė yra at­ski­ra val­džios ins­ti­tu­ci­ja ir ji for­muo­ja po­li­ti­ką. Tik pir­mai­siais me­tais Vy­riau­sy­bės dar­be di­de­lis ak­cen­tas de­da­mas į pa­tvir­tin­tą prog­ra­mą, o vė­liau Vy­riau­sy­bė pra­dės dirb­ti rem­da­ma­si sa­vo pri­ori­te­tais ir at­si­ras ki­to­kių po­zi­ci­jų tarp Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės. Įdo­mu, kaip tie konf­lik­tai bus spren­džia­mi, kaip tos įtam­pos bus val­do­mos“, – kal­bė­jo V.Na­kro­šis.

Jo ver­ti­ni­mu, siū­lo­ma Vy­riau­sy­bės su­dė­tis tu­rės dau­giau kom­pe­ten­ci­jos nei ka­den­ci­ją bai­gian­tis mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.

ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius BNS tei­gė, kad ne­par­ti­nės Vy­riau­sy­bės pri­va­lu­mas yra jos at­spa­ru­mas po­li­ti­niam spau­di­mui.

„Pri­va­lu­mas yra tas, kad ne­par­ti­niams as­me­nims yra su­nkiau da­ry­ti spau­di­mą, kad jis už­siim­tų jam ne­prik­lau­san­čio­mis veik­lo­mis. Daž­nai iš mi­nis­trų bū­da­vo rei­ka­lau­ja­ma, kad jie dirb­tų kaip par­ti­jos rin­ki­mų per­ga­lės kal­viai. Pa­vyz­džiui, švie­ti­mo mi­nis­tras tu­ri už­siim­ti su mo­ky­to­jais, ypač pro­vin­ci­jo­je, kad jie bū­tų par­ti­jos na­riai ir agi­ta­to­riai, že­mės ūkio mi­nis­tras tu­rė­jo ati­tin­ka­mai iš­da­lin­ti par­amą. Ne­par­ti­nius mi­nis­trus bus su­nkiau pri­vers­ti tai da­ry­ti“, – BNS sa­kė V.Vo­bo­le­vi­čius.

Anot jo, vis dėl­to ky­la abe­jo­nių dėl to, ar ne­par­ti­niai mi­nis­trai su­ge­bės iš­lik­ti ne­prik­lau­so­mais.

„Y­ra abe­jo­nių, kad jie vis tiek ne­bus iki ga­lo ne­prik­lau­so­mi, nes ga­liau­siai jų vi­zi­jos ir dar­bai tu­rės bū­ti tvir­ti­na­mi Sei­me. Šio­je vie­to­je ga­li bū­ti par­ti­nis ar­ba ne, bet tu­ri at­siž­velg­ti į par­ti­jų, po­li­ti­kų nuo­jau­tas ir nuo­sta­tas. Dėl to, nors ren­ka­mi ne­par­ti­niai, ra­cio­na­lu rink­ti to­kius ne­par­ti­nius, ku­rie bū­tų ga­na ar­ti­mi par­ti­jos li­ni­jai“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė 14 kan­di­da­tų į mi­nis­trus są­ra­šą. Di­džią­ją da­lį siū­lo­mų nau­jos Vy­riau­sy­bės na­rių su­da­ro ne­par­ti­niai mi­nis­trai, iki šiol ne­da­ly­va­vę di­džio­jo­je po­li­ti­ko­je.